Forskning

Hurdana är årets lärare?

För närvarande skrivs en pro gradu-avhandling i pedagogik om egenskaper hos goda lärare. Materialet utgörs av förslag och nomineringar för titeln årets lärare inom AUS och studentkårens föregångare.

Kontaktperson: Högskolepolitiska sektorn

”Tråkiga och dåliga traditioner dör oftast ut”
Studenttraditioner bland studerande vid Aalto-universitetet

Emi Maeda, Helsingfors universitet

Folkloristik, Avhandling pro gradu, april 2017

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur Aalto-universitetets studerande ställer sig till studentkulturen och studenttraditionerna. I undersökningen
utredde jag vilken innebörd traditioner har för dem som undersöktes, vilka centrala traditioner de har, vilken roll traditionerna spelar i deras
gemenskap, vilken typ av kultur traditionerna och traditionsuppfattningarna understöder och hur traditionerna upprätthålls. Undersökningens
primära material utgjordes av ett enkätmaterial med 58 svar och av 19 expertintervjuer. Materialet finns tillgängligt i AUS arkiv.

Avhandlingen kan laddas ner här.

Från webbenkätundersökning till flervariabelsmetoder – Försöket med terminsavgifter och studentmaterialet

Eija-Leena Koponen, Helsingfors universitet

Avhandling pro gradu i statistik, april 2012

En undersökning som genomfördes i samarbete med AUS och behandlar internationella studerandes inställning till terminsavgifter, deras ekonomiska situation och socioekonomiska bakgrund.

Rapporten i sin helhet

Sammandrag av resultaten (pdf)