Hallopederna

Enligt universitetslagen ska studenterna vara representerade i universitetets förvaltning. Förvaltningens studentrepresentanter (hallopederna) är vanliga studerande som sitter i universitetets kommittéer för akademiska ärenden, utbildningsråden samt olika kommittéer och arbetsgrupper.

Studentkårens styrelse väljer hallopederna, och alla som studerar i Aalto-universitet kan söka. En studerande är den bästa experten på studier och undervisningsvardag, och att representera som studerande är ett värdefullt arbete för universitetets bästa. Studentkåren utbildar hallopederna och stödjer dem i påverkningsarbetet.

Vid varje högskola utnämns en hallopedansvarig som samordnar hallopedverksamheten. Vid behov samordnar studentkårens sakkunniga för högskolepolitik hallopedernas verksamhet på Aalto-universitetsnivå.

Nyheter

Komplettering ansöknings utlysning oc list av platsen finns här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/01/24/utlysning-av-uppdrag-som-studentrepresentant-i-aalto-universitetets-forvaltning-3/

Ansökningstiden börjar den 31 oktober 2018 och löper ut den 3 december 2018 kl. 23.59! Officielt utlysning och list av platsen finns här: https://ayy.fi/sv/blog/2018/10/29/aus-soker-studentrepresentanter-for-2019/.

Om du behöver hjälp med skrivande av ansökningen, se ansökningsmall här: Halloped ansökningsmall

Hallopedreglementer och anvisningarna för valet av hallopeder bestämmer hur studentrepresentanterna väljs. Läsa reglementer före du söka i halloped.fi.

Sen kan du söka direkt genom att loggning in.

Material för hallopedverksamheten

Aalto-universitetets interna regler om studierna

Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier
Här bestäms på en allmän nivå om bl.a. läroplaner, tentamenstillfällen och bedämning.

Den egna högskolans examensstadga
Här finns din egen högskolas detaljerade regler om ovannämnda. Den lönar sig att läsa.

Den egna högskolans övriga bestämmelser om studierna
into.aalto.fi -> Kandidat- och magisterstuderande -> din egen högskola -> Bestämmelser om studier

Här finns fler bestämmelser om studierna vid varje högskola, som hallopederna är med och övervakar.

Styrning och beslutsfattande vid Aalto-universitetet (på finska)
Här kan du ta reda på mer om till exempel universitetets beslutsfattare och reglementet som bestämmer deras uppgifter samt ta en titt på hurdana beslutsfattare som verkar på universitetsnivå.

Riksomfattande lagar och förordningar som gäller universiteten

För att vara en bra halloped behöver man absolut inte vara expert på universitetslagen och andra dokument! På studentkårens kontor finns folk som arbetar med den saken, så enklast är det att fråga! Nedan ändå lite bakgrundsinformation för dig som är intresserad.

Läs särskilt universitetslagen kapitel 1 (allmänna bestämmelser), kapitel 2 (undervisning och forskning) och paragraferna 23-30 i kapitel 3 (stiftelseuniversitetens struktur).
Dessutom kan du studera universitetens nationella finansieringsmodell.

Studentkårens stadgar, riktlinjer och material

Linjepappren som delegationen godkänt och uttalanden och ställningstaganden från styrelsen är ett bra stöd i hallopedverksamheten.

Aktuell information om förvaltningens studentrepresentanter och deras kontaktuppgifter finns på adressen halloped.fi.

Hallopedreglementer och anvisningarna för valet av hallopeder bestämmer hur studentrepresentanterna väljs. Nya hallopeder söks årligen i slutet av hösten och dessutom genom kompletterande ansökningsomgångar under våren och sommaren. Håll ett öga på informationen och sök om du är intresserad.

Kom ihåg att du alltid kan kontakta studentkårens kontor och fråga om vad som helst som gäller hallopedverksamheten.

Material från studentkårens hallopedutbildningar på finska
Material från studentkårens hallopedutbildningar på engelska