Egendomsfrågan

Innan Handelshögskolans, Tekniska högskolans och Konstindustriella högskolans studentkårer slogs ihop till Aalto-universitetets studentkår den 1.1.2010 flyttade Handelshögskolans studentkår över egendom till ett värde av cirka 42 miljoner euro till en stiftelse som studentkåren hade grundat utanför studentkåren. Denna egendom bestod av avkastning från investeringar gjorda med medlemsavgifter från flera årtionden och mottagna donationer.

Två av KY:s medlemmar, bägge före detta THS-aktiva, klagade om fonderingen av pengarna och processen genom vilken den genomfördes. Klagomålen behandlades i förvaltningsdomstolen och en del även i Högsta förvaltningsdomstolen. HFD och FD har tills vidare förkastat dessa klagomål.

När AUS föddes den 1.1.2010 började studentkåren reda ut egendomens öde och beslutade att ansöka om att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva beslutet att förkasta klagomålet. HFD hade fattat sitt beslut utan tillräcklig information om värdet på den fonderade egendomen och fonderingsprocessens händelseförlopp. HFD:s tidigare beslut förblir emellertid i kraft och samtliga klagomål avslogs sommaren 2012.

På hösten 2011 meddelade PRS att grundandet av stiftelsen inte i sig har koppling till verksamhet som är mot stiftelselagen. PRS svarade inte på AUS åtskilliga frågor om förfarandet kring stiftelsens grundande.

I december 2011beslöt AUS undersöka även donationernas civilrättsliga sida. I början av år 2012 lämnade AUS in en stämningsansökan mot KY-stiftelsen till Helsingfors tingsrätt och under samma år slutfördes rättegångens skriveridel. Den egentliga rättegångsförhandlingen sker i slutet av år 2013.

KY:s sidor om ämnet finns här (på finska).