Ekonomi

Ekonomirapporter

Om studentkårens ekonomiska situation rapporteras kvartalsvis för studentkårens fullmäktige. Koncernekonomirapporten innehåller följande delområden:

  • ideella verksamhetens kostnadsrapport
  • service- och stödverksamhetens kostnadsrapport
  • avkastning från bostadsfastigheter
  • avkastning från investeringar

I början av varje år rapporteras förverkligandet jämfört med budgeten, årets budget och prognos för hela året om alla rapportens delområden.

Koncernstruktur

Största delen av studentkårens verksamhet angår direkt studentkåren, en del av verksamheten är organiserad till separata bolag. Till koncernen hör flera fastighetsbolag som ägs helt, AYY -palvelu Oy/AB och också fastighetsbolag där AUS är delägare.

Sammanfattning av studentkårens förmögenhet

Studentkårens förmögenhet består av bostads- och investeringsfastigheter samt av andra investeringstillgångar såsom aktieinvesteringar och investeringar på penningmarknaden.

Bostadsfastighetsförmögenhet utgör den största delen av studentkårens förmögenhet. Bostadsfastigheterna ligger i Helsingfors och i Esbo. Sammanlagd äger studentkåren ca 84 000 kvadratmeter bostadsyta. Studentkåren har definierat målen för ägandet av bostadsfastigheter i sin fastighetspolitik som godkändes i augusti 2010.

Investeringstillgångar består av annan förmögenhet än bostadsfastighetsförmögenheten, alltså av inversteringsfastigheter och annan investerad förmögenhet. Det viktigaste målet med skötseln av studentkårens förmögenhet är att säkra ekonomiska förutsättningar för studentkårens ideella verksamhet.

Med bra skötseln av ekonomin säkras också studentkårens verksamhetsförutsättningar på lång sikt.