Klubbrum och förråd för föreningar

AUS har klubbrum och förråd, som ska hyrs ut till föreningar under AUS.

När nya klubbrum eller förråd blir lediga informerar vi i föreningsbrevet om den allmänna ansökningen till dem. Klubbrummen går i regel till de föreningar som inte har sådana lokaler sedan tidigare. Om två eller flera föreningar får samma poäng beaktas poängen som föreningarna fått i ansökan om föreningsbidrag. Förråd och klubbrum fördelas ändå främst utgående från ansökningarna. Lokalkommittén går igenom ansökningarna och poängsätter dem. Poängen sätts utgående från ansökningarna. Poängsättningen utgör grunden när lokalkommittén föreslår för styrelsen vilken förening som ska få lokalen. Poängen offentliggörs inte direkt, men motiveringarna för besluten ges skriftligen till de sökande.

Två eller flera föreningar kan ansöka om en lokal med en gemensam ansökan. Utöver de övriga ombedda uppgifterna ska ur ansökan i sådana fall framgå hur föreningarna tänker ordna förvaltningen av och ansvaret för lokalen (till exempel hyresbetalningen) sinsemellan.

Lokalerna tilldelas föreningarna med hjälp av poängsättningsmodellen för hyreslokaler.