Användningsregler för studentkårens hyreslokaler

Följande allmänna användningsregler följs i studentkårens bastu-, köks- och andra lokaler som hyrs ut för olika ändamål. Den som hyr lokalen ansvarar för utrymmena som han/hon hyrt liksom för lösöret i dem under tiden som han/hon förfogar över nyckeln. Om regler ska brytas, en sanktion blir bestämmas från varje punkt, som har brutit.

Hyresgästerna ska se till att:

 1. Lokalens granskningsblankett fylls i noggrant i samband med ankomsten

 • (sanktionen 30 €)

2. Användningstiderna följs

 • (sanktionen 50–150 €. Dessutom en nattanvändningsavgift, om man inte har ansökt lovet. Om man ständigt undviker reglen, får man ett användningsförbud.)
 • Lokalen ska vara tom och städad när användningstiden tar slut

3. När en privatperson har ansvar för lokalen, måste han/hon vara närvarande vid evenemanget under hela evenemanget

 • (sanktionen 100 € + en möjlig kompensation)

4. Lokalen används enligt lagar, regler och god sed

 • (sanktionen 100 € och ett användningsförbud. Användningsförbudet för föreningar är 6 månader, vart man kan ansöka om ändring; till privatpersoner användningsförbuden är ett år.)
 • Lokalspecifika regler och Teknologbyns ordningsregler
 • Bullernivån ska förbli rimlig under hela evenemanget
 • Användningen av lokalen får inte orsaka betydande besvär för invånarna
 • Slottsvärdens auktoritet och omdöme ska respekteras

5. Kylskåpen och kylrummen för drycker är i gång hela tiden

 • (sanktionen 75 €)

6. Lokalens möbler och lösöre hålls i oklanderligt skick

 • (sanktionen 100 € + kompensation om t.ex. möbel/användningsförbud)
 • Förändringar i lokalens skick rapporteras i granskningsblanketten
 • Det är förbjudet att röka inomhus!

7. Avfallet sorteras

 • (sanktionen 50–100 €)
 • Bio- och blandavfall förs alltid till respektive behållare
 • Pappers-, kartong-, glas-, energi- och metallavfall förs också alltid till respektive behållare
 • Släng bara rengjort avfall i insamlingskärlen och försäkra dig om att förpackningarna är tomma.

8. Lokalen lämnas städad och prydlig

 • (sanktionen 50–400 €, en möjlig kompensation om städning + användningsförbud)
 • Möblerna ska ställas i ordning
 • Bord och stolar ska torkas rena
 • Skräp ska sopas och fläckar torkas bort från golvet
 • Toaletterna ska rengöras
 • Köket ska städas och ställas i ordning
  • Alla köksbänkar ska torkas
  • Alla kärl ska diskas och läggas att torka
  • Ugnar och kylapparater ska städas
  • Köksgeråden som nämns i granskningslistan ska ligga prydligt framme
  • Köksgeråd och extra torrvaror som inte nämns i granskningslistan ska ligga i den eventuella ”lådan för extra lösöre”, inte någon annanstans.

9. Löst skräp ska städas bort också i lokalens omgivning

 • (sanktionen 50 – 400 €)
 • Obs. Smökki och Strandbastun

10. Innan du går, försäkra dig om att

 • Ingen blir kvar i lokalen
 • Fönstren är stängda och dörrarna omsorgsfullt låsta
 • Lampor och andra elapparater (med undantag av kylapparaterna) är avstängda
 • (sanktionen från 50 € upp, beroende av kostnader från fel)

Lokalens nycklar ska återlämnas till servicestället följande dag före klockan 12. Om man inte retunerar nycklar, minst 35 €/nyckel ska faktureras från hyregästen, även mera vid behov om AUS måste byta lås.
Den som hyr lokalen är ersättningsskyldig även om han/hon inte läst instruktionerna.
Om något går sönder eller skadas ska du rapportera saken på adressen tilat(at)ayy.fi.

OBS! På sitt möte 15/2017 fattade AUS styrelse följande interimsbeslut gällande uthyrningen av evenemangslokaler:

 • All uthyrning av evenemangslokaler till studentorganisationer utanför AUS förutsätter att såväl den som hyr lokalen och den som ansvarar för evenemanget är över 20 år gamla. Bokaren och/eller den ansvariga ska vara beredda på att styrka sin ålder när nycklarna hämtas från AUS serviceställe. Nyckeln till lokalen överlåts inte till personer yngre än 20 år.
 • All uthyrning av evenemangslokaler till andra aktörer utanför AUS förutsätter att såväl den som hyr lokalen och den som ansvarar för evenemanget är över 25 år gamla. Bokaren och/eller den ansvariga ska vara beredda på att styrka sin ålder när nycklarna hämtas från AUS serviceställe. Nyckeln till lokalen överlåts inte till personer yngre än 25 år.

AYY förbehåller sig alla rätt till ändringar.