Återbetalning av medlemsavgiften

Ansökan om återbetalning av studentkårsavgiften ska göras senast

  • 30.9. för höstterminen
  • 31.1. för vårterminen

Tillsvidarebeslut av AUS:s styrelse på åternbetalning av medlemsavgiften

Student vid flera universitet

Har man anmält sig närvarande vid flera universitet eller högskolor bör alla studentkårers avgifter betalas till fullo.

Återbetalning av SHVS-avgiften

Det går att anhålla om återbetalning av SHVS-avgiften från den högskola vars kåravgift man betalat sist. Anhållan ska lämnas in senast 30.9. för höstterminens och 31.1. för vårterminens del.

Inom AUS sker ansökningen skriftligen med en blankett (nedan). I anhållan bifogas kvitton av de betalda kåravgifterna. Avgiften återbetalas då anmälningstiden gått ut.

Läsårsklistermärke får man bara från den studentkår som beviljat studiekortet. AUS serviceställen ger alltså läsårsklistermärken för AUS studiekort och för studenter som betalat studentkårens medlemsavgift. Som AUS studiekort räknas också studiekort som beviljats av Helsingfors handelshögskolans studentkår, Konstindustriella högskolans studentkår och Tekniska högskolans studentkår.

Utexaminering

Om du blir färdig med studierna i början av terminen, eller du beslutar ändra informationen i din läsårsanmälan från närvarande till frånvarand,e kan du anhålla om att studentkåren betalar tillbaka medlemsavgiften. Den som utexamineras under höstterminen kan anhålla om återbetalning av nästa termins (vårens) medlemsavgift.

Ändring av anmälan från frånvarande till närvarande

Under anmälningstiden kan du ändra en frånvaroanmälan till en närvaroanmälan i WebOodi. Utanför anmälningstiden kan du ändra en frånvaroanmälan till en närvaroanmälan på följande sätt: Betala medlemsavgiften till AUS med en allmän referens för terminen i fråga och lämna in ett kvitto över betalningen till studerandeservicen vid din högskola. Då registreras din anmälan i studieregistersystemet. Arkiveringsnumret bör framgå av kvittot. Sänd kvittot per e-post tillsammans med ditt namn och studentnummer. Eller för det personligen till studerandeservicestället. Då studerandeservicestället har registrerat uppgiften får du dekalen till ditt studiekort från AUS.

Ändring av anmälan från närvarande till frånvarande

Obs! Du kan inte ändra anmälningsuppgiften från närvarande till frånvarande utanför anmälningstiderna. Under anmälningstiden kan du ändra din anmälan från närvarande till frånvarande genom att uppvisa ditt studiekort vid den egna högskolans serviceställe för studerande. Då kan ändringen registreras och läsårsdekalen kan bytas ut/tas bort från ditt studiekort. Du kan anmäla ändringen även per post genom att sända studiekortet till studerandeservicen, så att läsårsdekalen kan bytas ut/tas bort. Kom ihåg att samtidigt bekräfta din adress så att studiekortet returneras till rätt adress.

Du kan ansöka om att få medlemsavgiften tillbaka från AUS. Fyll i blanketten för återbetalning av medlemsavgiften och lämna in blanketten till studentkåren för höstterminens del senast 30.9 och för vårterminens del senast 31.1. AUS återbetalar medlemsavgifterna för terminerna i fråga till ditt bankkonto. Betalningen sker följande månad efter att blanketten har lämnats in.

Anmälningstiden kan gå ut innan tiden för ansökan om återbetalning av AUS medlemsavgift går ut.

Återbetalning av medlemsavgiften och SHVS-avgiften kan ansökas med denna blankett.