Registrering

Registrerad förening
Att registrera en förening
Den registrerade föreningens skyldigheter
Registrering av en förening som länge varit oregistrerad

Registrerad förening (rf)

En förening kan fungera informellt eller som registrerad. En registrerad förening ingår i det föreningsregister som Patent- och registerstyrelsen (PRS) upprätthåller. Efter namnet på den registrerade föreningen används förkortningen rf.

Enligt lagen utgörs skillnaden av att en informell förening motsvarar vilket kompisgäng som helst, medan en registrerad förening i finländsk lagstiftning betraktas som en juridisk person. En registrerad förening kan

  • vara avtalspart, till exempel öppna ett bankkonto, teckna ett hyresavtal, ansluta sig till en takorganisation och så vidare. I en oregistrerad förening ansvarar medlemmarna personligen för de åtaganden de förbundit sig till.
  • anskaffa egendom, ansöka om understöd eller få tillstånd till penninginsamling. I en oregistrerad förening ansöker medlemmarna som privatpersoner om understöd eller äger egendom och är ansvariga för dessa.

Föreningens styrelse, och i fall av skadeståndsärenden föreningen, är ansvarig för den lagenligt registrerade föreningens verksamhet.  I övriga föreningar ansvarar varje medlem personligen för verksamheten. Om en registrerad förening till exempel orsakar skada genom sin verksamhet ska föreningen ersätta skadorna, medan de ersättningsskyldiga i en oregistrerad förening är de enskilda personer som orsakat skadan.

Registreringen ger föreningen stabilitet och kontinuitet. Ofta är det ändå enklare för små föreningar att fungera utan den byråkrati som registreringen kräver, eftersom till exempel ändrade namntecknare eller stadgar alltid ska anmälas till PRS och sådana ändringar är avgiftsbelagda. I praktiken behöver en förening inte nödvändigtvis vara registrerad för att till exempel få ett bankkonto.

Att registrera en förening

Registrering innebär att föreningen upptas i PRS föreningsregister. Föreningsregistret är offentligt och innehåller basuppgifterna om alla föreningar registrerade i Finland. Vem som helst kan genom registret ta reda på till exempel om en förening är registrerad, vem som är ordförande eller vem som är namntecknare.

Registreringen görs med en blankett som kallas grundanmälan. Blanketter och anvisningar fås från föreningsregistret och elektroniskt från Patent- och registerstyrelsens webbplats. Att fylla i grundanmälan kostar 85 euro. (Välj “inte förhandsgranskad” – förhandsgranskade stadgar gäller endast situationer där takorganisationens underavdelning i praktiken registreras med samma stadgar som takorganisationen. AUS är inte en sådan takorganisation, och AUS modellstadgar är inte heller förhandsgranskade.)

För registreringen behövs föreningens stiftelseurkund och stadgar. Dessutom kräver blanketten bland annat information om de stadgeenliga namntecknarna (kontaktuppgifter till de personer som enligt föreningens stadgar har rätt att teckna föreningens namn), så för att kunna lämna in blanketten behövs deras kontaktuppgifter och personbeteckningar.

När blanketten lämnats in granskar PRS föreningens stadgar för att försäkra sig om att föreningens syfte och verksamhet överensstämmer med lag och god sed. Kön till PRS granskning av nya föreningar är vanligen några månader lång. Om stadgarna behöver korrigeras skickas en sådan begäran till de kontaktpersoner som nämns i ansökan. I sådana fall ska stadgarna korrigeras till de delar som PRS anmärkt på, och skickas på nytt till PRS enligt anvisningarna som skickats tillsammans med korrekturbegäran. Ändringarna ska göras enligt föreningens egna stadgar, alltså genom ett föreningsmöte.

När stadgarna godkänts av PRS underrättas föreningen. Efter PRS godkännande kan föreningen i sitt namn använda förkortningen rf, och den registrerade föreningens rättigheter träder i kraft omedelbart.

Om föreningen behöver ett FO-nummer till exempel för att ingå avtal ska man ansöka om det separat genom Företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Ideella föreningar införs inte automatiskt i systemet i samband med registreringen. En förening med småskalig ideell verksamhet behöver oftast inget FO-nummer.

Den registrerade föreningens skyldigheter

En registrerad förening ska anmäla förändringar som gäller namntecknarna och stadgarna till Patent- och registerstyrelsen. Ändringsanmälan är avgiftsbelagd. Ändringsanmälan kan göras elektroniskt genom https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu.htx?kieli=2 att välja ”Ändring av registrerade föreningar” och “Ändring av namntecknare 20€” eller “Ändring av stadgar 85€” beroende på vilka förändringar som anmäls.

Namntecknarna ändras i praktiken alltid när föreningens styrelsemedlemmar byts ut, eftersom de flesta föreningar i sina stadgar fastställer vissa styrelsemedlemmar ensamma eller tillsammans som namntecknare.

Om föreningen gör vilka som helst förändringar i sina stadgar ska de först godkännas på det sätt som fastställs i föreningens stadgar och sedan skickas till PRS för granskning. Den registrerade föreningens stadgar anses träda i kraft först när PRS har godkänt dem. Alla stadgeändringar måste alltså anmälas till PRS.

Också upplösandet av en förening måste anmälas till PRS. Annars anses föreningen fortfarande existera.

Om din förening redan är registrerad men har glömt bort att anmäla ändringar under de senaste åren lönar det sig att uppdatera de aktuella uppgifterna hos PRS så snart som möjligt. På så sätt garanterar ni lagenligheten i föreningens verksamhet.

Registrering av en förening som länge varit oregistrerad

Många av föreningarna inom AUS har fungerat oregisterade under flera år. Att registera en sådan förening fungerar på samma sätt som registreringen av en helt ny förening.

Om stiftelseurkunden eller stadgarna försvunnit och inte dyker upp ens i tidigare funktionärers skrivbordslådor måste föreningen formellt grundas på nytt. Detta innebär att de konstituerande mötena måste hållas på nytt och att en ny stiftelseurkund måste upprättas.

Enligt föreningslagen kan en oregistrerad förening inte inneha egendom, så om man vill vara säker på att inga lagtekniska problem kring egendomen uppstår lönar det sig att efter registreringen formellt överföra egendomen i föreningens namn. Detta kan göras till exempel så att föreningens aktörer från tiden då egendomen anskaffades donerar egendomen till föreningen till exempel på ett möte. Då kan donationen protokollföras under anmälningsärenden, så att noteringen om överföringen av egendomen bevaras för kommande generationer.

Enligt föreningslagen kan man inte heller ingå avtal i en oregistrerad förenings namn (till exempel hyresavtal om förråd eller klubblokal), utan lagtekniskt är dessa i de föreningsmedlemmars namn som ingått avtalet. Det lönar sig att meddela avtalets övriga parter om registreringen. I praktiken är situationen oftast inte så dyster, och avsaknaden av registrering försvårar inte nödvändigtvis föreningens verksamhet.

Bra att veta: när det gäller medlemskap i föreningen har registreringen ingen betydelse. De personer som blivit medlemmar före registreringen behåller samma medlemsrättigheter efter registreringen.