Att grunda en förening

Stadgar
Det första stiftande mötet
Det andra mötet
Startpeng

Inom AUS verkar cirka 200 föreningar allt från stora ämnesföreningar till noga avgränsade hobbyfokuserade klubbar. Om du inte hittar någon du gillar bland de nuvarande föreningarna kan du alltid grunda en ny! När en förening grundas lönar det sig att kontakta organisationssektorn redan i startskedet.

Föreningen ska fungera i enlighet med sina stadgar och sköta sin ekonomi omsorgsfullt. Föreningen ska följa Finlands lag och i så stor utsträckning som möjligt även god sed.

I korthet fungerar grundandet av en förening så här:

 1. Ett förslag till föreningens stadgar skrivs och ett stiftande möte sammankallas.
 2. Det första stiftande mötet hålls och en stiftelseurkund upprättas. I anslutning till detta godkänns stadgarna.
 3. Vid behov hålls ett andra stiftande möte där stadgarna godkänns igen.

Därefter existerar föreningen officiellt. Nu kan föreningen registrera sig och/eller ansöka om att upptas i AUS föreningsregister, och om den ansöker om att upptas i den första förteckningen även ansöka om startpeng. Endast föreningar som hör till AUS föreningsregister har rätt till AUS tjänster och stöd.

Stadgar

Föreningens stadgar ska utformas omsorgsfullt och helst utgående från AUS modellstadgar (pdf). Om föreningen vill ansluta sig till AUS föreningsregister ska stadgarna uppfylla kraven i föreningsreglementet (pdf) för antingen den första eller den andra förteckningen.

Föreningens stadgar ska vara tydliga och lättlästa och stödja föreningens verksamhet så väl som möjligt. När stadgarna utformats lönar det sig att låta AUS föreningssakkunniga granska dem så snart utkastet är färdigt, alltså redan innan det första stiftande mötet eller senast innan ansökan lämnas in. Den sakkunniga granskar att stadgarna är heltäckande och konsekventa och att de uppfyller kraven i föreningsreglementet, för att föreningen när den grundats smidigt ska kunna upptas i AUS föreningsregister. Stadgeändringar kräver alltid minst ett föreningsmöte, så det lönar sig att åtgärda dem med en gång.

Det första stiftande mötet

Det första stiftande mötet är allmänt till sin natur och samlar alla intresserade. Föreningen måste få ihop minst tre medlemmar som fyllt 15 år. AUS föreningsreglemente kräver att en förening i den första förteckningen ska ha minst sju medlemmar som är studentkårsmedlemmar. Av möteskallelsen ska framgå åtminstone tid, plats och de ärenden som behandlas på mötet.

På ett stiftande möte ska åtminstone följande ärenden behandlas:

 • beslut om att grunda föreningen, dvs upprättandet av stiftelseurkunden
 • godkännande av stadgarna (stadgarna kan omformuleras på mötet)
 • val av styrelse (kan kompletteras senare)
 • val av verksamhetsgranskare
 • val av eventuella funktionärer
 • tidpunkt för det andra stiftande mötet (vid behov)

Stiftelseurkunden är ett fritt formulerat dokument som bevisar att föreningen verkligen grundas. Stiftelseurkunden upprättas på föreningens stiftande möte och undertecknas av alla personer som är med och grundar föreningen. Följande saker ska framgå av stiftelseurkunden:

 • vilken förening som grundats,
 • när den grundats,
 • vilka som anslutit sig som medlemmar (minst tre personer som fyllt 15 år)
 • och att personerna som blivit medlemmar har godkänt de stadgar som bifogas

Stiftelseurkunden följer ofta modellen ”Vi undertecknade har grundat föreningen XYZ, godkänt stadgar för den enligt bilaga X och blivit medlemmar i föreningen.” Avslutas med tid, plats och underskrifter.

Det andra mötet

Det andra stiftande mötet sammankallas enligt föreningens egna stadgar. På det andra mötet godkänns stadgarna på nytt. Det lönar sig för styrelsen att innan mötet göra upp en verksamhetsplan och budget för föreningen som sedan kan godkännas på mötet. Dessutom kan man till exempel komplettera styrelsen och behandla samma ärenden som på det föregående mötet.

Om stadgeändringar enligt föreningens stadgar ska godkännas på två på varandra följande möten och stadgarna ändras på det andra stiftande mötet måste ett tredje stiftande möte hållas.

Startpeng

Nya föreningar som ska införas i den första förteckningen i AUS föreningsregister kan beviljas startpeng på följande villkor. Startpengens belopp är 185 euro och den är avsedd för att täcka Patent- och registerstyrelsens (PRS) expeditionsavgift för etableringsanmälan samt inledningen av föreningens verksamhet. Ansökan om att upptas i den första förteckningen i AUS föreningsregister ska lämnas in senast ett år efter att föreningen grundats. Föreningen ska vara registrerad eller registreringen ska vara under behandling vid PRS. Bidraget kan sökas antingen i samband med ansökan till föreningsregistret eller senare om villkoren fortfarande uppfylls genom att kontakta organisationssektorn.