A – internationaliseringsåtgärder för nybörjare

Intressebevakning
Välj en ansvarig för internationella ärenden i föreningens styrelse med uppgiften att
värna om det internationella perspektivet i föreningens verksamhet. Ni kan grunda en
kommitté som stöd för den ansvariga. Den ansvariga för internationella ärenden ska
inte behöva göra allt själv, utan ser till att andra beaktar det internationella perspektivet
och de internationella studerandena i sin verksamhet.

Nya studerande
Ta med alla föreningens styrelsemedlemmar eller funktionärer och presentera
er för de nya internationella studerandena i början av läsåret till exempel under
orienteringsveckan.
Om er förening tar emot nya studerande ska ni försäkra er om att även de internationella
studerandena får tutorer och en ansvarsperson i er förening. Ansvarspersonen kan vara
den ansvariga för internationella ärenden eller den person som ansvarar för andra nya
studerande.
Evenemang
Gör en internationalitetsöversikt över era evenemang: hurdana evenemang ordnar
er förening vanligen och når evenemangen internationella studerande? Hur kunde
existerande evenemang utvecklas så att de tar hänsyn till alla studerande?
Gör ett studiebesök med föreningens funktionärer till något evenemang som ordnas
av universitetet, studentkåren eller en annan förening, till exempel språkcaféer eller
utbytesmässor där många internationella studerande deltar.

Kommunikation
Översätt det viktigaste innehållet i all information till engelska och kom ihåg att inleda
med “In English below” för att informationen på engelska ska vara lätt att hitta. Om
ärendet verkligen enbart berör finskspråkiga är det ändå bra att beakta de internationella
studerandena till exempel med texten “This only concerns Finnish students”.
Tänk på att förklara termer. Till exempel är sits inget begrepp som alla känner till,
medan academic dinner party with singing säger mer om evenemangets innehåll.