INTERNATIONALISERINGS-ABC EN GUIDE FÖR FÖRENINGARNA

Internationalitet är alltid på ett eller annat sätt en del av alla föreningars verksamhet.
När internationalitet är en viktig värdering för en förening, och när föreningen
ser internationella studerande som potentiella och viktiga medlemmar, främjas
både de internationella studerandenas integration och de finländska studenternas
internationalisering.

Utbytesstudier eller arbetspraktik utomlands är inte möjligt för alla, men
internationaliseringen behöver inte ske långt borta. Att beakta internationalitet och
internationella studerande i föreningsverksamheten är ett annat sätt att i stor utsträckning
lära sig samma färdigheter: intresset och kontakterna ökar förståelsen för både den egna
och den främmande kulturen och förbättrar språk- och kommunikationsfärdigheterna.

Det kan kännas krångligt att göra föreningens verksamhet mera internationell, men
det kan också göras i små steg. Den här guiden presenterar konkreta sätt att beakta det
internationella perspektivet både i föreningens evenemang och i verksamhetssätten.
Guiden är uppdelad i tre delar, varav A innehåller enkla, lätt genomförbara åtgärder, B
åtgärder som kräver en något större insats och C betydligt mer djupgående och omfattande
internationaliseringsåtgärder. Målen är indelade i fyra delområden:

Intressebevakning: hur fungerar föreningen? Hur beaktas det internationella
perspektivet?
Nya studerande: hur lockas utbytesstuderande och utländska examensstuderande
med i föreningens verksamhet?
Evenemang: hurdana evenemang ordnar er förening?
Kommunikation: vem når ni med er kommunikation, och hur? Vilka språk används
i föreningen?

Vi hoppas att guiden är till nytta för just dig och din förening!

Här finns det en pdf om du vill skriva ut guiden.