Reglemente för boende

Aalto-universitetets studentkårs

REGLEMENTE FÖR BOENDE

I kraft från och med 1.3.2018

I Kapitlet

Allmänt

1 § Tillämpningsområde

Detta reglemente tillämpas i bostadsfastigheter ägda av Aalto-universitetets studentkår (nedan studentkåren) eller ägda och förvaltade av studentkårens dotter- och intressebolag, vid sidan av det som föreskrivs i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995).

2 § Organ

Bostadsobjektens förvaltningsorgan föreskrivs i förvaltningsreglementet för bostadshus.

3 § Bostadskontoret

Fastigheternas praktiska ärenden sköts av bostadskontoret. Servicechefen är chef för bostadstjänsterna.

II Kapitlet

Ansökningsförfarande för bostäder

4 § Bostadstyper och bostadsköer

Med bostadstyp avses antingen studentrum, kollektivettor, ettor, tvåor, kollektivtvåor, treor eller bostäder med flera rum.

En bostadsgrupp omfattar bostadsköerna för ett visst område och en viss bostadstyp, till exempel studentrum i Teknologbyn eller ettor i Främre Tölö.

Bostadsgrupperna bildas på basis av bostadstyperna och bostädernas läge.  Bostadskommittén fastställer de gällande bostadsgrupperna.

5 § Rätten att söka bostad och bostädernas hyresgäster

Studentkårens medlemmar och anställda har rätt att söka bostäder som studentkåren förvaltar direkt eller indirekt och få bostaden till sitt förfogande enligt de grunder som delegationen fastställt på det sätt som detta reglemente föreskriver.

Om bostadskontoret beslutar att öppna någon bostadsgrupp för alla sökande på grund av brist på sökande eller någon annan orsak som fastställts av bostadskontoret kan vem som helst ansöka om bostäderna i bostadsgruppen i fråga. AUS hyr emellertid i första hand ut bostäder till studerande, med företräde för studentkårens medlemmar.

En sökande kan ensam ansöka om studentrum, ettor och kollektivettor. För tvåor, kollektivtvåor, treor och fyror ingås kompisavtal. Familjeavtal kan ingås för dessa och för ettor och kollektivettor. Familjeavtal upprättas för sambor, gifta par samt barnfamiljer för bostäder som används som familjebostad och där minst en av hyresgästerna är studentkårsmedlem. Kompisavtal upprättas för bostäder där två eller flera av hyresgästerna är studentkårsmedlemmar men inte utgör en familj.

I studentrum, kollektivettor och ettor ska hyresgästen vara medlem i eller anställd av studentkåren.  I bostäder som hyrts ut som familjebostäder ska minst en hyresgäst vara medlem i eller anställd av studentkåren.  I kompisbostäder ska alla hyresgäster vara studentkårsmedlemmar.  Av särskilt vägande skäl kan bostadskommittén avvika från de kriterier som nämns ovan.

6 § Bostadsansökan

Bostäder söks med en elektronisk ansökningsblankett i en för ändamålet avsedd webbapplikation.  Ansökningsblanketten motsvarar i tillämpliga delar miljöministeriets gällande beslut om formulär för bostadsansökningsblanketter eller motsvarande myndighetsanvisningar. De behövliga bilagorna ska bifogas till den elektroniska ansökningsblanketten.

Bostäder kan sökas fortlöpande.  Bostadskommittén kan fastställa en avvikande ansökningstid till bestämda bostadsköer. Första årets examensstuderande kan ansöka om bostad genast när den sökande bindande tagit emot en studieplats vid Aalto-universitetet. Utbytesstuderande kan ansöka om bostad genast när den sökande bevisar att hen antingen ansökt om eller beviljats en utbytesstudieplats vid Aalto-universitetet.

Alla studerande ska betala Aalto-universitetets studentkårs medlemsavgift under den anmälningstid som fastställs av Aalto-universitetet. I annat fall stryks studeranden från bostadsköerna när anmälningstiden löpt ut. De lagstadgade frånvarotiderna enligt 17 § utgör ett undantag, varvid det är möjligt att fortsätta köa för en bostad under frånvarotiden.

För att behålla sin plats i bostadskön ska den sökande förnya sin ansökan med  tre (3) månaders mellanrum.  Sökande har rätt att lämna bostadsköer genom att ta tillbaka en hel ansökan eller genom att stryka bostäder från en ansökan. Om den sökande önskar det kan hen göra en ny ansökan till en ny bostad. Ansökan placeras i kön för bostadsobjektet i fråga enligt ansökans inlämningsdatum och poängsättning.  Den sökande är skyldig att se till att uppgifterna i ansökan är aktuella och att omgående meddela bostadskontoret om förändringar i anslutning till ansökan om bostad.

En sökande kan söka bostad i flera bostadsköer samtidigt.

Bostadsansökningarna placeras i bostadskön i inlämningsordning med vissa undantag som framgår av poängsättningsanvisningen för bostadsansökan.

Om en bostadssökande erbjuds en bostad stryks, hens ansökan från samtliga bostadsgrupper. Efter att ett bostadserbjudande godkänts, avslagits eller förfallit får den sökande återställa sina ansökningar till tre (3) valfria bostadsgrupper om hen meddelar om detta inom loppet av en (1) månad. En bostadsansökan till den bostadsgrupp som erbjudandet gällde kan inte återställas.

III Kapitlet

Val av hyresgäster

7 § Urvalsgrunder

De grunder för val av boende som statsrådet fastställt utgör grunden för valet av hyresgäster.  Dessa beaktas i enlighet med detta reglemente.

8 § Undantag från ansökningsförfarandet

När studentkåren fastställer utdelningsgrunderna för bostäder har den rätt att besluta om undantag i specialfall från det ansökningsförfarande och den utdelningsordning som fastställs i ARA:s Guide för val av hyresgäster.

Vid fastställandet av utdelningsgrunder för bostäder har studentkåren rätt att besluta om uthyrning av bostäder också till andra än studentkårens medlemmar.

Om ingen hyresgäst för studentkårens bostad hittas bland de studentkårsmedlemmar som har boenderätt kan bostadskontoret hyra ut bostaden till vilken forskarstuderande eller studerande som helst så länge studentkårens medlemmar gynnas.  I sådana fall beviljas hyresgästen högst tre (3) års boenderätt för bostaden ifråga.

9 § Information om val av hyresgäst

Bostadserbjudandena görs i en för ändamålet avsedd webbapplikation och informationen om bostadserbjudandet skickas till den sökande även per e-post. Bostadserbjudandet är i kraft i fyra (4) dygn. Bostadskontoret kan vid behov fastställa en avvikande tidsgräns för godkännande av ett bostadserbjudande.

10 § Karens vid godkänt bostadserbjudande

När en bostadssökande tar emot en av AUS bostäder kommer hen inte att bli erbjuden en ny AUS-bostad från samma bostadsgrupp förrän hyresförhållandet varat i minst sex (6) månader.  Därtill kommer en bostadssökande som tar emot en AUS-bostad inte att erbjudas någon ny AUS-bostad förrän hyresförhållandet har varat i minst två (2) månader.

Bostadskommittén kan avvika från karenstiden av vägande skäl.

IV Kapitlet

Allmänna bestämmelser om hyresförhållandet

11 § Boenderätt

Alla studentkårens medlemmar med bostadsbehov, med beaktande av undantagen i 5 §, har rätt att bo i en bostad direkt eller indirekt ägd och/eller förvaltad av studentkåren (nedan ”studentkårens bostad” och ”bostad”).  Boenderätten förutsätter studier och är därmed tillfällig till sin karaktär.  Om boendet är förknippat med förmögenhetsrelaterade eller övriga villkor som gällande lagstiftning eller andra motsvarande bestämmelser föreskriver förutsätter boenderätten att dessa villkor uppfylls.  Uppfyllandet av villkoren för boenderätt avgörs på basis av de uppgifter som uppgetts på ansökningsblanketten samt bilagor, eventuella begäranden om tilläggsutredningar samt avlagda studiepoäng.

Den maximala boenderätten i studentkårens bostad för en studerande som valts till ett kandidat- eller magisterprogram vid Aalto-universitetet är högst fem (5) år och för dem som valts enbart till ett magisterprogram högst två (2) år, inklusive uppsägningstiden enligt lagen om hyra av bostadslägenhet.  Sökande med ett eller flera barn kan beviljas en två (2) år längre boenderätt. Till bostäder som kan sökas av alla kan högst tre (3) år boenderätt i sänder beviljas när hyresavtalet inleds. Om hyresgästen har en längre boenderätt i egenskap av AUS-medlem iakttas denna.

För studerande som avlägger en examen vid Aalto-universitetet utanför huvudstadsregionen beräknas boenderätten på samma sätt som boenderätten för studerande som avlägger en kandidat- och magisterexamen eller en magisterexamen i huvudstadsregionen.

En studentkårsmedlem som utexamineras från ett magisterprogram eller avslutar sina heltidsstudier för en kandidat- eller magisterexamen sägs upp oavsett hur länge hen sammanlagt bott i en studentkårsbostad.

Forskarstuderande har inte boenderätt i AUS bostäder.   Om en studentkårsmedlem efter utexamineringen godkänns för avläggande av licentiat- eller doktorsexamen vid Aalto-universitetet och är medlem i studentkåren under denna tid kan hens boenderätt emellertid förlängas på beslut av bostadskommittén tills den ursprungliga boenderätten förbrukats.

Boenderättstiden löper från början av den termin då studentkårsmedlemmen inleder sina studier vid Aalto-universitetet för första gången.  Boenderätten löper oavsett om den studerande bor i en studentkårsbostad eller inte.  Boenderätten upphör efter det femte studieåret och för den som antagits till ett magisterprogram efter det andra studieåret.

Boenderätten löper inte om personen inte bor i studentkårens bostad och har anmält sig som frånvarande vid Aalto-universitetet.  Boenderätten löper inte heller under den tid då personen är anställd av studentkåren.

En medlem i studentkårens styrelse kan på egen begäran beviljas högst ett (1) års förlängning av boenderätten för varje mandatperiod i studentkårens styrelse.   Om personen har återstående boenderätt förlängs den gällande boenderätten med ett år. Om personen har förbrukat hela sin boenderätt vid ingången av året som medlem i studentkårens styrelse förlängs boenderätten med ett år räknat från den januari månad då arbetet i styrelsen inleds.

En hyresgäst kan på egen begäran på beslut av bostadskommittén beviljas högst ett (1) års förlängning även på grund av en sjukdom som klart fördröjt studierna (läkarintyg ska inlämnas) eller på grund av något annat särskilt vägande skäl. Ett beslut om beviljande av tilläggstid på hälsogrunder kan också fattas som tjänsteuppdrag på bostadskontoret om den sökande har lämnat in ett läkarintyg där det tydligt framgår på vilket sätt hälsotillståndet fördröjt studierna. Boenderätten kan också förlängas av hälsoskäl när personens ursprungliga boenderätt redan löpt ut.

12 § Frysning av boenderätten för viss tid

Boenderätten kan frysas så att den inte förbrukas under en viss tid om orsaken är:

 • värnpliktstjänstgöring eller frivillig militärtjänstgöring
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
 • studier utomlands som ingår i en examen vid Aalto-universitetet eller JOO-studier i andra än närliggande kommuner
 • Närliggande kommuner är Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla.
 • arbetspraktik utomlands eller i en annan kommun än de närliggande som ingår i en examen vid Aalto-universitetet
 • en annan grund godkänd av bostadskommittén.

En frysning av boenderätten förutsätter inte att personen bor i studentkårens bostad.  Om den studerande bor i studentkårens bostad förutsätter frysning av boenderätten för en viss tid att bostaden överlåts, med undantag av fall där hushållet omfattar barn eller bostaden hyrs ut i andra hand till en studentkårsmedlem under tiden för frysningen.

Frysning av boenderätten måste anmälas och på begäran ska den studerande för bostadskontoret uppvisa en skriftlig redogörelse över orsaken till frysningen minst en (1) hel kalendermånad i förväg och samtidigt komma överens om praktiska arrangemang.

Förbrukningen av boenderätt räknas alltid i hela kalendermånader. Vid frysning tillämpas en flexibel tidsram på en månad före och efter studier eller arbetspraktik som utförs utomlands eller utanför de närliggande kommunerna. Det här innebär att en person kan resa utomlands eller flytta utanför de närliggande kommunerna en månad före studierna eller arbetspraktiken inleds, om det är nödvändigt för att smidigt kunna inleda studierna eller arbetspraktiken, och likaså reservera en månad för att återvända efter att studierna eller arbetspraktiken avslutats.

Bostadskontoret ska underrättas om återgång från värnpliktstjänstgöring, frivillig militärtjänstgöring samt studier eller arbetspraktik på annan ort minst en (1) hel kalendermånad i förväg. Om personen före avbrottet bodde i en studentkårsbostad försöker man ordna en bostad från samma bostadskö som hen lämnade. Hyresgäster som flyttat ut ur en bostad större än en tvåa försöker man placera åtminstone i tvåor. Om en hyresgäst som lämnat en tvåa eller större bostad vid sin återkomst ensam ansöker om en bostad kan hen också placeras i ett studentrum.

Boenderätten kan frysas också av synnerligen vägande skäl på beslut av bostadskommittén. Vid behov kan bostadskommittén bevilja frysning av boenderätten även retroaktivt. Om en person av hälsoskäl inte klarat av att bo självständigt och därmed inte kunnat utnyttja AUS boendetjänster kan boenderätten på beslut av bostadskommittén frysas med stöd av ett läkarintyg. Den tidsperiod då självständigt boende inte varit möjligt ska framgå av läkarintyget. Om personen vid tidpunkten i fråga varit hyresgäst hos AUS kan boenderätten frysas för viss tid under de perioder på över en kalendermånad då självständigt boende inte varit möjligt.

13 § Uthyrning av bostad i andra hand

Hyresgästen kan på eget ansvar hyra ut sin lägenhet i andra hand för en viss tid enligt hyresvillkoren och avgifterna i sitt eget hyresavtal under följande förutsättningar:

 • till en person hyresgästen själv valt i högst fyra (4) månader mellan 1.4 och 30.9
 • om hyresgästen för bostadskontoret uppvisar ett intyg om studier utomlands eller utanför de närliggande kommuner som anges i 12 § och som ingår i en examen vid Aalto-universitetet, om arbetspraktik utomlands eller utanför de närliggande kommuner som anges i 12 § och som ingår i en examen vid Aalto-universitetet eller om värnpliktstjänstgöring eller frivillig militärtjänstgöring kan hen hyra ut sin bostad till en studentkårsmedlem som hen själv valt för högst tolv (12) månader. Om bostaden hyrs ut i andra hand till en AUS-medlem förbrukas inte huvudhyresgästens boenderätt.
 • i specialfall kan bostadskommittén tillåta att bostaden hyrs ut i andra hand på engångsbasis för en längre tid än ett år till en medlem i studentkåren under den egentliga hyresgästens studietid utomlands om denna framför ett giltigt skäl.

Uthyrning i andra hand ska anmälas till bostadskontoret skriftligen senast en (1) hel kalendermånad innan uthyrningen börjar.  Andrahandshyresgästen ska lämna in en kopia av hyresavtalet till bostadskontoret innan hyresförhållandet inleds.  Efter uthyrningen i andra hand återställs huvudhyresgästens hyresförhållande i samma bostad och hen kan ansöka om kompensering av sin boenderätt för den tid som bostaden varit uthyrd i andra hand, om bostaden har hyrts ut i andra hand till en AUS-medlem på grund av värnplikt eller studier eller arbetspraktik utomlands eller i Finland utanför de närliggande kommunerna.

Uthyrning av en bostad i andra hand i andra än ovannämnda situationer och med annat förfarande än det ovannämnda leder till hävning av hyresavtalet.

Underuthyrning av en bostad är tillåten enligt lagen om hyra av bostadslägenhet.

14 § Hyresavtalet

Hyresförhållandets villkor dokumenteras i detalj i ett skriftligt hyresavtal  som upprättas antingen tillsvidare eller för viss tid i en elektronisk webbapplikation på en avtalsblankett fastställd av studentkåren.  När hyresgästerna är gifta eller sambor eller det finns flera hyresgäster ska alla underteckna avtalet och ansvarar gemensamt för hyran.

15 § Hyressäkerhet

En hyressäkerhet, vars belopp fastställs årligen av bostadskommittén, ska betalas till studentkåren (eller dess dotter- eller intressebolag) för varje hyresavtal.  Vid inflyttningen är hyresgästen förpliktad att besikta bostadens och lösörets skick och enligt bostadskontorets anvisningar rapportera fel och brister som upptäckts.  Om rapporteringsskyldigheten försummas påförs en sanktionsavgift till ett belopp som årligen fastställs av bostadskommittén. Efter utflyttningen betalas hyressäkerheten tillbaka först efter att lägenheten och lösöret besiktats och godkänts.  Vidare förutsätter återbetalningen att hyresgästen inte har några återstående obetalda hyror eller andra avgifter.   Hyresvärden kan utan att höra hyresgästen använda hyressäkerheten för att kompensera sina fordringar gentemot denna. Hyresvärden kan också använda hyressäkerheten för att ersätta kostnader för nycklar som hyresgästen tappat eller underlåtit att återlämna eller för serieläggning av lås.

16 § Uppsägning av hyresgästen i undantagsfall

Om studentkårens behov av giltiga skäl kräver detta kan ett hyresavtal sägas upp, varvid ett nytt hyresavtal som gäller en annan bostad ingås med hyresgästen.  På beslut av studentkårens delegation kan hyresgästerna också tillfälligt åläggas att flytta ut ur bostäderna om studentkåren behöver bostäderna för ett allmännyttigt syfte under tiden 1.5–31.8. Hyresgästerna har rätt att återvända till sina ursprungliga bostäder efter att användningen i ett allmännyttigt syfte upphört, och studentkåren ska till exempel genom kompensering av boenderätten kompensera hyresgästerna för de olägenheter som överlåtandet av bostaden orsakat.

I sådana fall ska uppsägningstiderna enligt lagen om hyra av bostadslägenhet iakttas.

17 § Granskning av boenderätten

Bostadskontoret har rätt att granska huruvida hyresgästen uppfyller villkoren för boenderätt. De studerande är också skyldiga att omgående meddela bostadskontoret om ändringar som påverkar deras boenderätt, såsom frånvaroanmälan eller avbrott i studierna.  Den studerande förbinder sig också att för granskningen av boenderätten på bostadskontorets begäran lämna uppgifter om omständigheter som påverkar boenderätten.

I samband med granskningen av boenderätten kan bostadskommittén eller bostadkontoret säga upp hyresgästens hyresavtal enligt uppsägningstiderna i lagen om hyra av bostadslägenheter särskilt om

 • hyresgästen har utexaminerats eller avbrutit sina studier vid Aalto-universitetet,
 • hyresgästen inte längre är medlem i studentkåren,
 • de tidsfrister som nämns i 11 § i detta reglemente uppfylls,
 • hyresgästen inte avlagt aderton (18) studiepoäng vid Aalto-universitetet under föregående läsår medan hen bott i studentkårens bostadsobjekt
 • hyresgästen inte vid granskning av boenderätten ger bostadskontoret de nödvändiga uppgifterna.

En hyresgäst kan undantagsvis bo i en av studentkårens bostäder utan att betala medlemsavgiften om hen frånvaroanmält sig på lagstadgade grunder. Lagstadgade frånvarogrunder är värnpliktstjänstgöring, frivillig militärtjänstgöring samt moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.

Om en person som bott i en av studentkårens bostäder inte har avlagt aderton studiepoäng vid Aalto-universitetet under det föregående läsåret men har en grundad anledning till de fördröjda studierna kan hen hos bostadskommittén ansöka om bevarad boenderätt. Anledningar som kan godkännas är

 • en sjukdom som bevisligen fördröjt studierna
 • de lagstadgade grunder som anges ovan,
 • en annan anledning som bostadskommittén anser vara tillräckligt.

18 § Uppskjutet flyttdatum

Om studentkåren har sagt upp hyresgästen från och med ett visst datum kan hyresgästen ansöka hos bostadskommittén om att skjuta upp datumet för flytten.  Grunden för denna uppskjutning ska vara att hyresgästen bevisligen tvingas skaffa en ny bostad för en oskäligt kort tid till exempel på grund av flytt till annan ort eller färdigställande av egen bostad, eller att hyresgästen kan uppvisa andra särskilt vägande skäl för att skjuta upp datumet för flytten. Datumet för flytten kan skjutas upp i högst ett (1) år.

19 § Uppsägning av hyresavtal

Ett hyresavtal kan sägas upp av alla avtalsparter på det sätt som föreskrivs i lagen om hyra av bostadslägenhet. Om studentkåren har sagt upp hyresgästens hyresavtal på grund av att boenderätten upphört kan hyresgästen skriftligen begära omprövning hos bostadskontoret inom trettio (30) dagar efter att ha fått del av uppsägningen, om de grunder för frysning som anges i 12 § inte beaktats när boenderätten fastställts.

20 § Hävning av hyresavtal

Studentkårens styrelse eller styrelsen i studentkårens dotter- eller intressebolag som är hyresvärd har rätt att häva hyresavtalet på de grunder och genom det förfarande som lagen om hyra av bostadslägenhet föreskriver.  Som grunder för hävning av hyresavtal anses även att hyresgästen gett felaktiga eller vilseledande uppgifter eller undanhållit sanningsenliga uppgifter i sin ansökan eller i anslutning till granskningen av boenderätten, ett hyresavtal kan också hävas om bostaden eller en del av den hyrs ut i andra hand eller på något annat sätt överlåts på ett sätt som står i strid med detta reglemente.

Om studentkåren häver hyresgästens hyresavtal på grunder som anges i 8 kap. i lagen om hyra av bostadslägenhet mister hyresgästen för en bestämd tid den boenderätt som fastställs i 11 § i AUS reglemente om boende. Boenderätten dras in för en tid på 6–18 månader. Bostadskommittén fattar beslut om längden på den tidsperiod som boenderätten dras in.

Om boenderätten dragits in på grundval av 17 § 1-5 punkterna i AUS reglemente för boende återställs hyresgästens boenderätt på hyresgästens ansökan till bostadskontoret när grunden för indragningen inte längre är aktuell.

21 § Skriftlig varning

Innan ett hyresavtal hävs ska bostadskontoret eller bostadskommittén enligt lagen om hyra av bostadslägenhet ge hyresgästen en skriftlig varning som innehåller en preciserad beskrivning av hävningsgrunden.  Om hyresgästen omedelbart korrigerar sitt felaktiga förfarande saknas grunder för hävning av avtalet.

22 § Uppsägning av familje- och kompisavtal

Vid familje- och kompisavtal är förutsättningen för hyresförhållandet att bostaden används som familje- eller kompisbostad. Ett familje- eller kompisavtal kan sägas upp av studentkåren enligt de uppsägningstider som anges i lagen om hyra av bostadslägenhet om en eller flera hyresgäster beslutar att flytta ut ur bostaden i fråga och ingen av de återstående hyresgästerna har boenderätt hos AUS.

Då ett familje- eller kompisavtal hävs flyttas hyresgästerna inte direkt till studentrum, kollektivettor eller ettor, utan söker om de vill det en bostad genom att köa enligt de normala ansökningsförfarandena.

En hyresgäst som har bostadsrätt hos AUS och vill fortsätta bo i samma bostad efter att hyresförhållandet hävts har möjlighet att ingå ett nytt familje- eller kompisavtal för bostaden i fråga med en ny hyresgäst. Förutsättningen är att hyresförhållandet dittills varat minst sex (6) månader utan avbrott. Den nya hyresgäst som flyttar in ska sedan tidigare ha ett hyresförhållande i första hand med AUS.

23 § Användningsregler för datanät

Hyresgästen förbinder sig som en del av sitt hyresavtal att följa studentkårens gällande användningsregler för datanät.

V Kapitlet

Särskilda bestämmelser

24 § AUS styrelsemedlemmar och personal

AUS styrelsemedlemmar erbjuds i den mån det är möjligt en bostad som till exempel med avseende på läge eller bostadstyp bidrar till skötseln av styrelsemedlemmens uppgifter.  Om styrelsemedlemmen före sin mandatperiod har bott i en av AUS bostäder erbjuds hen möjligheten att återvända till en bostad i samma bostadsgrupp som hen lämnade.

AUS anställda erbjuds i den mån det är möjligt en bostad som motsvarar deras behov.

25 § Undantag från reglementet

Studentkårens styrelse har rätt att av särskilt vägande skäl tillfälligt avvika från bestämmelserna i detta reglemente.

26 § Dataskydd

Bostadsansökningar behandlas konfidentiellt eftersom de innehåller konfidentiella ekonomiska och sociala uppgifter om de sökande.  Studentkåren ska arkivera ansökningarna med bilagor på ett ändamålsenligt sätt med beaktande av tystnadsplikten.  Som förtydligande konstateras att kommunen, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet samt miljöministeriet som övervakande myndigheter för användningen av hyresbostäder byggda med statligt stöd har rätt att på begäran se handlingar till den del de gäller hyreshus och urval av hyresgäster som omfattas av deras tillsynsplikt.

27 § Poängsättningsanvisning

Poängsättningsanvisningen för bostäder utgör en bilaga till reglementet för boende.

28 § Tillägg och ändringar

Om tillägg och ändringar till detta reglemente och dess bilagor beslutar studentkårens delegation med två tredjedelars majoritet.