Ordningsregler i AUS bostäder

1 § Tillämpningsområde

Förutom det som står i hyreskontraktet, i Aalto-universitetets studentkårs (AUS) övriga bestämmelser och instruktioner, i allmänna lagar och förordningar och i ordningslagen följs dessa ordningsregler i byggnader som AUS äger och i deras närhet.

Ordningsreglerna gäller alla som bor i AUS bostäder och de är i kraft tills vidare. I AUS bostäder i Teknologbyn tillämpas emellertid Teknologbyns ordningsregler.

2§ Brott mot ordningsbestämmelser

Brott mot ordningsregler kan leda till skadeståndsskyldighet eller till att hyreskontraktet upphävs. Om hyresgästen har fått en skriftlig varning kan hans/hennes hyreskontrakt upphävas.

3 § Allmänna bestämmelser om ordningen

I byggnader som ägs av AUS ska man uppföra sig så att hyresgästernas boendetrivsel inte avsevärt försämras. De som användar utrymmena ska se till att deras gäster följer bestämmelserna i denna ordningsregel. Att orsaka orimligt buller eller annan störning är förbjudet under hela dygnet.

4 § Nattro

På vardagar klockan 22-07 och under veckoslut och helgdagar mellan 23 och 09 är det strängt förbjudet att sjunga, spela, att ha TV:n, radion, stereon eller dylikt på hög volym och att orsaka annat oljud. Om det är frågan om en tillfällig störning som inte kan undvikas ska man tillräckligt tidigt påförhand komma överens om saken med de hyresgäster som störningen kommer att beröra.

5 § Skötsel av utrymmen

De som använder utrymmen ska noggrant sköta dem, och den som använder utrymmet är skyldig att ersätta skador som överskrider naturligt slitage. Skador i bostädernas gemensamma utrymmen är hyresgästerna i studentrum gemensamt ersättningsskyldiga för, om man inte får reda på vem som är skyldig till skadan. Vattenläckage, andra skador i ledningar och fel på insidan som beror på konstruktionen ska omedelbart meddelas till byggmästaren eller servicebolaget. Om någon har sönder möbler eller fönster eller på andra sätt skadar AUS studenthem är han/hon skyldig att meddela om skadan han/hon har orsakat till AUS bostadskontor. Om någon ser att någon annan orsakar ovannämnda skador ska han/hon rapportera skadan och skadegöraren till bostadskontoret. Om skadegöraren inte meddelar om skadan omedelbart till bostadskontoret kan bostadskommittén ge en varning till honom/henne.

6 § Problemavfall

Man får inte hälla eller släppa avfall i avloppet som kan orsaka tilltäppning eller skada. Problemavfall ska föras till de rätta ställena i enlighet med återvinningsinstruktionerna.

7 § Förvaring av farliga ämnen

I förvaring av farliga ämnen bör man följa lagar och förordningar om explosiva varor.

8 § Husdjur

I studentrum är det förbjudet att ha andra husdjur än akvariedjur. I andra bostäder än studentrum är det tillåtet att ha husdjur enligt följande villkor. Utanför byggnader ska husdjuren hållas i koppel och de får inte störa andra hyresgäster. Att rasta husdjur på barnens lekområden och i deras omedelbara närhet är förbjudet. Husdjuren får inte smutsa ner byggnader eller gårdar. Den som rastar djuret är skyldig att städa bort oredan som har vållats omedelbart.

9 § Renovering av lägenheten

Lägenheten får inte renoveras eller andra ändringar göras där utan byggmästarens tillstånd.

10 § Städning av studenthem

Hyresgästerna får inte störa den normala städningen i studenthemmen. För extrastädning som hyresgästen har orsakat är AUS berättigad att debitera kostnaderna av hyresgästen.

11 § Underhållsåtgärder i bostaden

Om bostadens underhållsåtgärder så kräver har personer som har fått fullmakt av AUS bostadsförvaltning rätt att komma in i hyresgästens lägenhet. Parten som utövar rätten ska, i mån av möjlighet, komma överens om saken med hyresgästen i förväg.

12 § Att låsa dörrarna

Dörrarna, inklusive trapphusdörrarna ska hållas låsta och den som använder dem ska se till att dörrarna hålls låsta.

13 § Dammning och vädring

Att damma av mattor och sängkläder är tillåtet endast på de platser som är reserverade för detta ändamål. Dammning är tillåtet utanför nattron. På lägenhetsbalkongerna är det endast tillåtet att vädra linne och borsta kläder innanför balkongräcket. Lägenheterna får inte vädras till trapphusen.

14 § Förvaringsutrymmen i källarna

För hyresgäster har förvaringsutrymme reserverats, vars användning bestäms separat husvis.

Förvaring av brandfarliga vätskor och gaser i källarutrymmen är absolut förbjudet. Källarkorridorerna ska hållas tomma på grund av brandsäkerheten.

15 § Parkering av fordon

För hyresgäster i vissa hus finns parkeringsutrymme. Man kommer överens om parkeringen separat husvis.

Cyklar och motsvarande träningsredskap ska läggas på de platser som har reserverats för dem.

16 § Grillning

Att grilla med andra grillar än elgrill på balkongen är förbjudet på grund av oönskad lukt. I fastigheter som har en egen gård kan man grilla även med andra grillar än elgrillar. Då ska grillningen inte ske nära huset så att oönskade lukter inte kommer in i lägenheter ovanför.

17 § Gemensamma utrymmen och gårdsområden

Byggnadernas gemensamma utrymmen och gårdsområden ska hållas snygga. Avfall ska i enlighet med återvinningsinstruktioner föras till behållare som har reserverats för dem.  Förvaring av sportredskap, leksaker, barnvagnar och andra motsvarande föremål i trappuppgångar och i andra gemensamma utrymmen är förbjudet, om förvaring inte separat har tillåtits.

18 § Rökning

Rökning är förbjudet inomhus, inklusive i lägenheterna och i trapphusen. Även vid rökning på balkongen eller utomhus ska rökaren se till att varken lukten eller röken sprider sig till de allmänna utrymmena och till bostäderna. På balkonger där det finns en ventilationsmaskin är rökning totalt förbjudet.

19 § Ändringar i ordningsreglerna

Ändringar i dessa regler görs av AUS boendesektor.