Rätten att bo i en studentbostad

Bostäder hyrs ut bara till studentkårens medlemmar som har behov av en bostad.

Rätten att bo i studentkårens bostäder förutsätter studier och är därmed är det tillfällig. Rätten avgörs utgående från ansökningsblankettens uppgifter och bilagor, eventuella tilläggsutredningar, samt antalet insamlade studiepoäng.

Den maximala tiden som en student får bo i en studentbostad är fem (5) år för dem som valts till universitetets kandidat- eller magisterprogram, räknade från början av terminen under det första studieåret, och högst två (2) år för dem som valts till olika magisterprogram, räknade från början av terminen under det första studieåret, inklusive uppsägningstiden enligt lagen om hyra av bostadslägenhet. Barnfamiljernas boendetid kan förlängas med två (2) år.

Efter att studentkårens medlem blivit utexaminerad eller om han/hon inte längre studerar på heltid sägs han eller hon upp oavsett hur länge han/hon bott i en studentbostad. Observera att man börjar räkna den maximala tiden på fem år när en student börjar sina studier, oavsett om studenten bor i en studentbostad eller inte. Efter det femte studieåret upphör rätten att bo i en studentbostad. Tiden löper inte om en person inte bor i en studentbostad och har anmält sig som frånvarande.

Kontrollering av rätten att bo i AUS lägenheter

För att kunna bo i AUS lägenhet förutsätts att man samlar ihop minst 18 studiepoäng per läsår vid Aalto-universitetet. Bostadsbyrån har rätt att kontrollera att hyresgästen fyller förutsättningarna för att fortsätta bo i en studentbostad. Hyresgästen förbinder sig att årligen eller på bostadsbyråns begäran ge bostadsbyrån information om ärenden som påverkar rätten att bo i en studentbostad för att rätten ska kunna kontrolleras.

Vid kontrollering av rätten att bo i en studentbostad kan bostadskommittén eller bostadskontoret säga upp hyresavtalet med hyresgästen med en uppsägningstid förenlig med lagen om hyra av bostadslägenhet särskilt om

1. hyresgästen har utexaminerats eller avbrutit sina studier vid Aalto-universitetet;
2. hyresgästen inte längre hör till studentkåren;
3. den maximala tiden att bo i en studentbostad har gått ut;
4. hyresgästen inte samlat ihop arton (18) studiepoäng vid Aalto-universitetet under föregående termin när han/hon bott i en studentbostad
5. hyresgästen inte ger bostadskontoret nödvändiga uppgifter vid kontrollering av rätten att bo i en studentbostad.