Så här söker du bostad

Reglementet för boende ändras 1.3.2018

AUS delegation beslutade på sitt möte torsdagen den 22 februari att ändra reglementet för boende. Ändringarna gäller i synnerhet bostadsansökningarnas giltighetstid, hur man reagerar på bostadserbjudanden samt villkoren för att hyra ut en bostad i andra hand.

Det nya reglementet träder i kraft den 1 mars 2018, så nu lönar det sig att kolla hur ändringarna eventuellt påverkar din egen boendesituation!

Läs mer här.


AUS-medlemmar som studerar vid Aalto-universitetet och har boenderätt kan ansöka om alla AUS bostäder. För forskarstuderande vid Aalto-universitetet, AUS-medlemmar utan boenderätt och helt externa studerande erbjuder AUS bostäder som är öppna för alla sökande. Sommartid erbjuds sommarbostäder som kan sökas av alla intresserade.

Den sökande ska läsa och förstå anvisningarna på denna sida.
Tilläggsanvisningar finns här:

För andra än AUS medlemmar med boenderätt finns anvisningar för öppen ansökan och ansökningsanvisningar för sommarbostäder.

Innan du registrerar dig i bostadssökningstjänsten Domo och fyller i en ansökan ska du noggrant sätta dig in i informationen på dessa sidor. För att kunna lämna in en ansökan ska den sökande bekräfta att hon eller han läst och godkänner dessa anvisningar och de villkor och skyldigheter som ingår i dem.

Att registrera sig som sökande

Bostadssökningstjänsten Domo

Du söker bostad genom tjänsten Domo. Innan du kan fylla i ansökan måste du skapa ett Domo-konto.

När du skapar ett Domo-konto ska du fylla i dina kontaktuppgifter särskilt noggrant. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är aktuella. Om det visar sig att du sökt bostad på fel grunder kan ansökan avslås eller bostadserbjudandet tas tillbaka. Alla bostadserbjudanden skickas per e-post till den adress som den sökande uppgett. Den sökande ansvarar för att hon eller han kan ta emot e-postmeddelanden från tjänsten Domo. AUS har inget ansvar i situationer då den sökande inte i tid har reagerat på ett bostadserbjudande som skickats ut, till exempel på grund av att meddelandet markerats som skräppost.

Under rubriken Inkomster ska du fylla i dina nuvarande inkomster och din förmögenhet. Det finns inga inkomst- eller förmögenhetsgränser för AUS bostäder, men sökande med låga inkomster och mindre bemedlade studerande prioriteras i förhållande till andra sökande som har ett lika brådskande behov av en bostad. Inkomsterna fastställs enligt ARA:s guide för val av hyresgäster.  Som inkomster beaktas löne- och kapitalinkomster såsom lön, lönetillägg, vuxenstudiepenning och utbildningsstöd. Företagare kan lämna in en egen uppskattning om sina månatliga inkomster. Studiestöd, utkomststöd och bostadsbidrag räknas också som inkomst. Ändrade inkomster ska uppdateras i Domo.

Förmögenhet (dvs. tillgångar) bedöms enligt det verkliga värdet i enlighet med ARA:s anvisningar.  I förmögenheten inkluderas till exempel aktie- och fondplaceringar samt ägarbostäder. Från förmögenhetens verkliga värde drar man av de sammanlagda skulderna inklusive studielån. Om förmögenheten inte kan realiseras behöver den inte beaktas (till exempel andelar i ärvda sommarstugor).

Om du upplever problem med registreringen eller användningen av Domo kan du kontakta asuntotoimisto(at)ayy.fi.

Att fylla i en bostadsansökan

Den sökande gör bostadsansökningarna själv i tjänsten Domo.  Den sökande kan ha ett valfritt antal ansökningar i kraft samtidigt.

Ansökan behandlas på bostadskontoret och poängsätts enligt poängsättningsanvisningarna för AUS bostäder. På andra än AUS-medlemmar med boenderätt tillämpas en separat poängsättning. En normal ansökan placeras i bostadskön enligt ansökningsdatum (inte tidpunkten då ansökan behandlats) och poäng, men ansökningar av förstaårstuderande och utbytesstuderande för studentrum genomgår en lottningsprocess. Det här innebär att det datum då ansökan lämnats in saknar betydelse, eftersom placeringen bestäms enligt poäng och ett könummer som lottas ut. När bostadskontoret behandlat ansökan kan den sökande i Domo följa med hur köandet framskrider. Ansökan kan ändras och korrigeras fram till att bostadserbjudandet skickats. Ansökans poäng uppdateras vid behov, vilket betyder att placeringen kan ändra plötsligt under kötiden. Om den sökandes inkomster till exempel stiger betydligt kan den gräns som drar ner poängen överskridas. Dessutom ska bilagan som gäller poäng för brådskande behov vara uppdaterad och stämma överens med den sökandes egna uppgifter. Poängen för brådskande behov är giltiga i högst 6 månader efter att de beviljats om inte den sökande i Domo uppdaterar bilagan som berättigar till poäng för brådskande behov. I Domo kan du kontrollera de poäng som beviljats för din ansökan.

I alla specialfall ska en bilaga alltid fogas till bostadsansökan i Domo! Om du till exempel vill ha tilläggspoäng för brådskande bostadsbehov på grund av att hyresvärden sagt upp ditt hyresavtal ska du bifoga meddelandet om uppsägningen till dina bostadsansökningar. En gammal bilaga kan ersättas med en ny genom att på nytt ansöka om poäng för brådskande behov genom ansökan, så att den behandlas på nytt för att justera poängsättningen. Det här påverkar inte ansökans inlämningsdatum. Om poängsättningen inte ändras, ändras inte heller placeringen i kön. Om grunden för tilläggspoäng inte längre är aktuell ska du meddela bostadskontoret per e-post (asuntotoimisto[at]ayy.fi).

Ansökans placering i kön kan variera om poängen förändras enligt den sökandes livssituation eller om ansökningar som senare kommit in till samma kö får fler poäng och går förbi ansökan i kön. Dessutom påverkar lottningen placeringen i köerna för studentrum.

Bostadsgrupperna spelar en viktig roll i bostadssökningen. När du till exempel får ett erbjudande om en bostad i en viss bostadsgrupp, till exempel ett studentrum i Teknologbyn, försvinner alla dina ansökningar till den aktuella bostadsgruppen från kön oavsett om du godkänner erbjudandet eller inte. I exempelfallet raderar alltså systemet alla dina ansökningar om studentrum i Teknologbyn från bostadsköerna även om de gjorts vid olika tidpunkter och därmed är grupperade under olika ansökningsnummer. Dessutom kan man endast ansöka om intern förflyttning inom en och samma bostadsgrupp.

I Domo kan man avgränsa bostadssökningen med enskilda bostäders noggrannhet. Det finns alltså en egen kö till varje bostad. Dessa bostadsköer och motsvarande bostäder har sammanställts till bostadsgrupper enligt läge och bostadstyp. I Helsingfors bildas bostadsgrupperna enligt fastighet och bostadstyp medan Alberga och Teknologbyn i Esbo omfattar alla fastigheter i området så att indelningen görs enligt område och bostadstyp.

Önskad inflyttningsdag

Önskad inflyttningsdag är ett viktigt fält eftersom AUS inte erbjuder dig några bostäder innan datumet du angett i din ansökan. Kom ihåg att även uppdatera denna uppgift om ditt bostadsbehov förändras! Om du till exempel vill försäkra dig om att få ett bostadserbjudande med minst en kalendermånads varsel för att hinna säga upp ditt nuvarande hyresavtal kan du uppdatera flyttdagen tillräckligt långt in i framtiden.

Ansökans giltighet

Bostadsansökan är i kraft i tre månader efter dagen då den lämnats in. Domo skickar e-postpåminnelser till den sökande när ansökan snart förfaller. Om den sökande inte förnyar sin ansökan avlägsnas den från kön. Ansökningar som förfallit kan inte längre återställas till kön.

Bostadserbjudande

Bostadskontoret erbjuder de sökande bostäder utgående från bostadsköerna. Alla erbjudanden skickas per e-post. Erbjudandet måste accepteras inom den tidsram som anges i erbjudandet. Bostadserbjudandet utgör samtidigt själva hyresavtalet, som den sökande accepterar eller avslår i tjänsten Domo. Erbjudandet accepteras genom att ladda upp det undertecknade hyresavtalet i tjänsten Domo. Alla bostadens blivande vuxna hyresgäster ska underteckna samma avtal eftersom det endast går att ladda upp en fil för varje bostadserbjudande i Domo. När avtalet laddats upp i Domo kompletterar AUS avtalet med en elektronisk underskrift. Det undertecknade avtalet är omedelbart bindande.

Det är på den sökandes ansvar att se till att hon eller han kan ta emot erbjudandet per e-post. Om du till exempel är på väg på en längre resa och inte kan läsa din e-post under tiden ska du meddela bostadskontoret på förhand. I sådana fall ger kontoret dig tillräckligt med tid för att reagera på bostadserbjudandet.

Ansökan lämnar systemet i samband med erbjudandet

Om en bostadssökande erbjuds en bostad stryks, hens ansökan från samtliga bostadsgrupper. Efter att ett bostadserbjudande godkänts, avslagits eller förfallit får den sökande återställa sina ansökningar till tre (3) valfria bostadsgrupper. En bostadsansökan till den bostadsgrupp som erbjudandet gällde kan inte återställas.

Att backa ett accepterat erbjudande innan avtalsperioden börjar

Eftersom bostadserbjudanden accepteras genom att underteckna hyresavtalet kan ett erbjudande som accepterats annulleras endast genom att säga upp hyresavtalet i vanlig ordning. Observera att det här innebär att normala uppsägningstider följs, så att uppsägningstiden för hyresgästen är en hel kalendermånad räknat från den sista dagen i den månad då bostaden sagts upp. Om du vill säga upp ett avtal innan det börjat ska du kontakta bostadskontoret eftersom det inte går att säga upp ett avtal i Domo innan avtalsperioden börjat.

Hyressäkerhet

Hyresgästen måste betala en säkerhet på 250 euro per vuxen hyresgäst. AUS skickar skilt en räkning till hyresgästen för betalning av hyressäkerheten.

Jag har fler frågor om ämnet!

Då ska du gå till sidan frågor och svar. Där hittar du svar på många av de vanligaste frågorna om AUS-bostäder och boende.