Hyresgäster


Kategorier

Med början av 1.6.2019 alla tvättsturer till tvättstugorna i AUS fastigheter bokas i Domo!

Reservering av tvättsturer:

  • Gå till domo.ayy.fi/sv
  • Logga in
  • Välj från menyn: Tvättstugår
  • Du kommer att kunna se alla tvättstugor och maskiner du får använda
  • Välj och boka en tur

Om du har frågor om hur att boka, kontakta AUS fastighetssektor: kiinteistotoimi(at)ayy.fi. Vänligen meddela oss också om du märker att en maskin inte är i ordning eller om det finns brister i lokalernas renlighet.

Ett steg mot en hållbarare återvinning — plastinsamlingen började i Teknologbyn

AUS strävar att främja principerna för hållbar utveckling även i boendet och vi vill möjliggöra en så hållbar återvinning som möjligt för våra invånare. De nya plastinsamlingspunkterna finns på följande ställen i Teknologbyn:

  • Bistervägen 3, 5, 6 och 7
  • Otsvängen 18 och Otsvängen 20.
  • Otstranden 8.

På alla ovanstående fastigheters anslagstavlor finns plastinsamlingsanvisningar. Platsförpackningar återvinns i Molok-avfallsbehållare vid återvinningspunkten. Även vid återvinningspunkten för nybyggnaden på Karlavägen 2 finns ett plastinsamlingskärl.

Varför lönar det sig att sortera plastförpackningar?

Plastförpackningar samlas in som råvaror för nya plastprodukter. Att återvinna plast är en ekologisk gärning-genom att sortera minskar du behovet av att producera nytt plast. Av den återvunna plasten tillverkas exempelvis plastpåsar, blomkrukor och hinkar. Genom att sortera plastförpackningar minskar du även fastigheternas avfallskostnader.

Vad och hur sorterar jag?

Återvinningsbara plastförpackningar är bl.a. yoghurtburkar, påsar av plast, schampoflaskor samt olika ost- och charkuteriförpackningar och färdigmatförpackningar. De tomma förpackningarna kan sköljas av och vid behov torkas – en sådan renhet räcker som inte orsakar lukter.

I plastinsamlingskärlet får endast läggas plastförpackningar. Övrigt plastavfall måste läggas i blandavfallet. Se noggrannare anvisningar på HRM:s webbplats https://www.hsy.fi/sv/invanare/sortering/sorteringsanvisningar/Sidor/Plast.aspx.

Meddelande om det allmänna bostadsbidragets inverkan på hyresavtalen

Övergången till det allmänna bostadsbidraget har medfört en försvårad situation för studenter som delar bostad, eftersom FPA tolkar studenter med gemensamma hyresavtal som ett hushåll. Det här innebär att studenter som bor tillsammans också tillsammans ansöker om bostadsbidrag, och att bostadsbidragets belopp baserar sig på deras totala inkomster. För att lösa problemet har det föreslagits att studenterna ingår separata hyresavtal eller övergår till ett arrangemang med en huvudhyresgäst och underhyresgäster.

 

Hyresvärdar på den privata marknaden går sällan med på att göra upp separata avtal med hyresgästerna, eftersom det ur hyresvärdens synvinkel är enklare och säkrare att hela gänget tillsammans ansvarar för att betala hyran. För AUS är det problematiskt att ingå separata avtal eftersom det i praktiken skulle kräva att lås installeras på sovrumsdörrarna i tvåor och större bostäder, vilket motsvarar kollektivt boende i studentrum. Problemet med det här förfaringssättet är att tvåor (och större bostäder) förr eller senare förvandlas till studentrumsbostäder. När en hyresgäst flyttar ut ur en kompisbostad skulle AUS ge rummet till den första lämpliga sökande från studentrumskön, ifall inte villkoren för ett kompisbyte uppfylls. Bostäder som används som kompisbostäder skulle på det här sättet successivt förvandlas till studentrum. Många ogillar studentrum som boendeform och ser dem närmast som ett sista alternativ och en tillfällig boendelösning. ”Studentrumsbildningen” skulle också vara problematisk för AUS som hyresvärd eftersom omsättningen av hyresgäster är stor, varje flytt sliter på bostaden och det är vanligt att de gemensamma utrymmena sköts dåligt, vilket innebär merarbete för bostadskontoret och fastighetssidan. I samband med totalrenoveringar utvecklar AUS bostadsbeståndet genom att ersätta studentrum med till exempel kollektivettor för att bostäderna på ett bättre sätt ska motsvara studenternas bostadsbehov.

 

Ansökningen av AUS bostäder är baserad på ett transparent kösystem som styrs av reglementet för boende. Kösystemet är utformat så att det är omöjligt att ogrundat gå förbi kön. Till exempel kan en person som inte redan är huvudhyresgäst hos AUS inte föreslås för en kompisbostad vid kompisbyte. Inom ramen för det nuvarande reglementet kan man alltså inte förhindra att tvåor eller större bostäder förvandlas till studentrum genom att låta vem som helst flytta in vid kompisbyte. AUS bostadssökande är likvärdiga och kan inte gå förbi andra i bostadskön på den grunden att ett rum blir ledigt i en kompisbostad där den sökande har en bekant.

 

Enligt reglementet kan inte AUS tvåor och större bostäder sökas ensam. Det här innebär att AUS inte inom ramen för det nuvarande reglementet kan möjliggöra ett arrangemang med huvudhyresgäst och underhyresgäster där en tvåa eller större bostad hyrs ut till en huvudhyresgäst som sedan tar vem som helst som underhyresgäst. Dessutom uppfattas boendet i AUS bostäder som en medlemsförmån. AUS har alltså försökt erbjuda bostäder för så många medlemmar som möjligt. I ett arrangemang med huvudhyresgäst och underhyresgäster kan AUS i egenskap av hyresvärd inte kontrollera till vem bostäderna hyrs ut i andra hand, vilket sannolikt skulle leda till att AUS-medlemmarnas andel av hyresgästerna skulle minska. Arrangemanget med en huvudhyresgäst och underhyresgäster garanterar inte heller automatiskt att hyresgästerna i FPA:s ögon utgör separata hushåll och därmed får individuella bostadsbidrag.

 

AUS gör kompis- och familjeavtalen jämbördigare genom att alla hyresgäster som är AUS-medlemmar i fortsättningen kan bo i en kompisbostad så länge minst en hyresgäst har återstående boenderätt. Dessutom utvecklar AUS som bäst möjligheten att kollektivt ansöka om studentrum, så att vänner kan bo i samma bostad med separata hyresavtal. Även reglementet för boende kommer att ses över nästa år, så ändringar är möjliga i den här frågan.

 

Mer information ger studentkårens styrelsemedlem Onni Lampi (e-post: onni.lampi@ayy.fi, tfn: 050 520 9444).

Förändringar i 2017 avseende

Från och med den 1 augusti 2017 omfattas studerande av det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att hela hushållets inkomster i fortsättningen inverkar på bostadsbidragets belopp. Nedan finns anvisningar för ansökan om bostadsbidrag för varje bostadstyp. Anvisningarna gäller AUS hyresgäster.

Studentrum eller möblerat studentrum

Avtalen för AUS studentrum är individuella, dvs. varje invånare i en bostad med studentrum utgör ett eget hushåll. Om du bor i ett studentrum ska du ansöka om bostadsbidrag ensam. De andra invånarnas inkomster påverkar inte bidragsbeloppet.

 

Etta eller kollektivetta

Om du bor ensam i en etta eller ett studentrum med eget badrum och kök omfattar ditt hushåll inga andra personer. Inte heller i kollektivettor påverkar de andra kollektivinvånarnas inkomster ditt bidrag. Personer som bor ensamma ansöker alltså om bostadsbidrag ensamma.

Om du däremot delar en etta eller en kollektivetta med någon annan utgör ni ett gemensamt hushåll. I praktiken är FPA:s tolkning alltid att ni är sambor och båda personernas inkomster påverkar bidragsbeloppet. Då ska ni ansöka om bostadsbidrag tillsammans.

 

Tvåor, treor och fyror

Nuläget

AUS ingår kompis- och familjeavtal för tvåor, treor och fyror, och båda avtalstyperna är solidariska. Det betyder att hyresgäster med kompis- eller familjeavtal utgör ett gemensamt hushåll där allas inkomster påverkar bidragsbeloppet. Personer som bor i tvåor, treor eller fyror med gemensamma hyresavtal ska ansöka om bostadsbidrag tillsammans.

Om du är den enda huvudhyresgästen i en tvåa, en trea eller en fyra och har hyrt ut en del av bostaden till en eller flera underhyresgäster kan du ansöka om bostadsbidrag ensam. Även underhyresgästerna kan ansöka om bidrag ensam om du ingått separata underhyresavtal med alla underhyresgäster.

Om du bor ensam är situationen densamma som när du bor i en etta, och du kan ansöka om bidraget ensam.

 

AUS fortsatta åtgärder

För tillfället pågår ett projekt inom AUS för att öka gemenskapen i boendet. Som ett led i projektet byggs bostäder med flera sovrum om till studentrum och tillvägagångssätt utformas för att ansöka om studentrum på samma sätt som kompisbostäder i dag. Målet är att AUS bostadsbestånd på lång sikt ska bestå enbart av studentrum, kollektivettor, ettor och familjebostäder. Vi informerar hyresgästerna separat om tidtabellen för ändringarna när de blir aktuella.

Nyttiga länkar

Du kan redan nu ansöka om bostadsbidrag för augusti 2017 i FPA:s e-tjänst.

http://www.kela.fi/web/sv/studiestod-forandring

http://www.kela.fi/web/sv/allmant-bostadsbidrag

http://www.kela.fi/web/sv/allmant-bostadsbidrag_till-vem?inheritRedirect=true

 

Vid behov kan du kontakta bostadskontoret för tilläggsinformation på asuntotoimisto@ayy.fi