Styrelsen

Styrelsen är studentkårens sprakande, sprudlande hjärta! Styrelsen leder studentkårens dagliga verksamhet enligt de riktlinjer som delegationen slagit fast. Styrelsen består av en ordförande och nio medlemmar med uppgifter som varierar från år till år beroende på sökandenas intressen och kunskaper.

Kontinuitetsrådet är studentkårsstyrelsens sparringpartner.  I kontinuitetsrådet sitter aktörer från olika år och sektorer som redan lämnat studentkårsvardagen, och till antalet motsvarar de styrelsen. Enligt stadgarna är kontinuitetsrådets uppgift att värna och utveckla studentkårens intellektuella och ideologiska kapital, att stödja studentkårens funktionärer och främja kontinuiteten samt att främja god förvaltningssed och organisationsutveckling.