HOAS-delegationen och styrelsen

Ansökningstiden till Hoas delegation 2019-2020 är 17.10.-11.11. Ansök här!

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas) äger och hyr ut cirka 10 000 studentbostäder i huvudstadsregionen. Stiftelsen grundades av studentorganisationer och studenterna har den högsta beslutande makten.

Varje år väljer AUS representanter till delegationen och vartannat år till styrelsen. Representanterna utgör en kontaktlänk mellan studentkåren och stiftelsen. Uppdraget förutsätter kännedom om studentkårens bostadspolitiska mål och kräver att man sätter sig in i de ärenden som behandlas på mötena.

Delegationen
Hoas delegation är stiftelsens högsta beslutande organ. Mandatperioden för medlemmar är två år. AUS utser fyra medlemmar och fyra ersättare varav hälften står i tur att avgå vartannat år. De stadgeenliga mötena är två per år.

Delegationens ordförande
väljs av AUS bland de ordinarie medlemmarna. Förutom att leda ordet på sammanträdena har delegationens ordförande närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. Erfarenhet av fastighetsverksamhet, ekonomi eller bostadspolitik är till nytta. Ordförandens mandatperiod är två år.

Styrelsen
Hoas styrelse styr stiftelsens verksamhet på en mer detaljerad nivå och att stödja stiftelsens ledning i dess arbete. Erfarenhet av fastighetsverksamhet, ekonomi eller bostadspolitik är till nytta. Mandatperioden för medlemmar är två år. AUS utser två av styrelsens medlemmar, följande gång för mandatperioden 2018–2019.

hoas