Toimeentulo

Opintotuki

Opintotuki on opiskelijan ensisijainen toimeentulon lähde. Opintotuesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja opintotuen toimeenpanee Kansaneläkelaitos (Kela). Opintotuki on opiskelijan näkökulmasta opintojen mahdollistaja ja valtion näkökulmasta usein myös keino saavuttaa koulutuspoliittisia tavoitteita.

Viimeisimmät suuret muutokset opintotukeen on tehty vuonna 2014, joten aina ei kannata aikaisemmin opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden neuvoihin. Tiedotusta kannattaa seurata ylioppilaskunnan, yliopiston ja Kelan internet-sivuilta.

Opintotuki koostuu kolmesta osasta: opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Pääsääntöisesti opintotukea ei makseta kesäkuukausilta, mutta sitä voi anoa myös kesäopintoihin.

Opintotukea saadakseen on suoritettava riittävästi opintoja,  ja opiskelija on itse vastuussa opintojen etenemisestä. Mikäli opiskelija ei täytä etenemisvelvoitetta voidaan opintotuki katkaista.

Huom! Kansainväliset opiskelijat eivät pääsääntöisesti ole oikeutettuja opintotukeen. Lisätietoja ehdoista Kelan sivuilta.

Aallon opintotukipalvelut

Aalto-yliopiston opintotukipalvelut neuvovat opiskelijoita opintotukeen liittyvissä kysymyksissä.

Opintoraha

Opintoraha on 335,32 tai 298 euroa (ennen v. 2014 aloittaneet) kuukaudessa. Nostamisen edellytyksenä ovat koko opintotukea koskevat säädökset opintojen etenemisestä ja tulorajoista.

Asumislisä

Asumislisää voi saada enimmillään 80 % 252 euroon asti ulottuvista asumismenoista.

Opintolaina

Opintolaina on pankin myöntämä, mutta valtion takaama laina, jota voi saada samalle ajalle kuin opintorahaa. Opintolainaa voi 1.8.2014 alkaen saada enimmillään 400 euroa/kk. Ulkomailla opiskeleville opintolaina on suurempi. Valtion lainatakaus on ollut automaattinen vuodesta 2011.

Opintolainasta voidaan myöntää opintolainavähennys vuonna 2005 – 2013 opintonsa aloittaneille.

Opintolainasta voidaan myöntää opintolainahyvitys vuonna 2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneille.

Sekä opintolainavähennyksen että -hyvityksen edellytyksenä on tutkinnon suorittaminen määräajassa ja riittävän suuri lainapääoma.

Perheelliset opiskelijat

Opiskeleva vanhempi on oikeutettu äitiys- ja vanhempainpäivärahoihin sekä kotihoidontukeen. Kahta etuutta ei kuitenkaan voi nostaa päällekkäin, joten esimerkiksi opintotukea ja vanhempainpäivärahaa ei voi nostaa samanaikaisesti. Lisätietoja perheellisten etuuksista kannattaa kysyä Kelalta.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan merkittävin palvelu perheellisille opiskelijoille on ylioppilaskunnan perhesunnot, joihin lapsiperheille on etusijaisuus.

Yleinen asumistuki

Esimerkiksi perheelliset opiskelijat siirtyvät automaattisesti opintotuen asumislisästä yleisen asumistuen piiriin. Myös muut syystä tai toisesta opintotuelta pudonneet opiskelijat ovat periaatteessa oikeutettuja yleiseen asumislisään. Yleinen asumistuki on luonteeltaan hyvin erilainen kuin opintotuen asumislisä ja sen ehtoin kannattaa tutustua huolella. Perusperiaatteena voisi sanoa, että yleisessä asumistuessa enimmäismäärä on huomattavasti korkeampi kuin opintotuen asumislisässä, mutta se on ruokakuntakohtainen, eli myös avopuolison tulot vaikuttavat sen suuruuteen.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on tarveharkintainen ja viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimesta, tai hätätapauksessa tilapäisen asuinpaikkakunnan sosiaalitoimesta. Helsingissä kirjoilla olevat saavat lisätietoa toimeentulosta täältä, Espoossa täältä.

Ateriatuki

Ateriatuki on korkeakouluopiskelijoille suunnattu etuus, jonka piirissä olevat ravintolat löydät esimerkiksi Kelan hakupalvelusta, ateriantuen sivuilta. Oikeus ateriatukeen eli opiskelijaintaiseen lounaaseen osoitetaan ravintolassa esittämällä voimassa oleva opiskelijakortti tai Kelan ateriatukikortti.

Ylioppilaskunta ajaa etuasi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ajaa opiskelijoiden etua opintotukeen ja toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä. Edunvalvonnan linjavedot tekee viime kädessä ylioppilaskunnan edustajisto, viimeisin toimeentulolinjapaperi on hyväksytty edustajiston kokouksessa maaliskuussa 2010 ja sitä on päivitetty vuonna 2012. Ylioppilaskunnan toimijat ovat sitoutuneet linjapaperin tavoitteisiin ja vievät tavoitteita eteenpäin paikallisella ja kansallisella tasolla.