Vapaaehtoismaksut jäsenmaksun yhteydessä

Lukuvuonna 2016-2017 voi AYY:n jäsenmaksun maksamisen yhteydessä tehdä vapaaehtoisen lahjoituksen seuraaville kohteille:

  • SYL:n kehitysyhteistyöhanke:  4,81
  • Electric Frontier Finland ry (EFFI): 4, 85
  • John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hanke: 5,02
  • Suomen pakolaisapu: 5,31
  • Raide ry: 5,40

Maksettaessa muutoin kuin WebOodin kautta, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että viitenumero ja maksettava summa ovat tarkalleen oikein. Maksettavia summia ei saa pyöristää ylös- eikä alaspäin, koska maksujen kohdentaminen perustuu summan tunnistamiseen.

Suomen ylioppilaskuntien liiton kehitysyhteistyöhanke

Hankkeita toteutetaan ulkoasiainministeriön hanke- ja tiedotustuella sekä opiskelijoiden vapaaehtoisten kehitysyhteistyömaksujen avulla. Vuonna 2014 SYL:llä on hankkeet Mosambikissa ja Mongoliassa sekä kehitysyhteistyöviikkohanke Suomessa. Uusia hankkeita vuosille 2015–17 haetaan Mongoliaan ja Guatemalaan.

Keräyksen tiedot ovat seuraavat:
Luvan saaja: Suomen ylioppilaskuntien liitto ry
Toimeenpanoaika ja alue: 25.2.2015–31.12.2016 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Luvan numero: POL-2014-13472

Lisätietoja: http://kehitysyhteistyo.syl.fi/hankkeet/

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esim. oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. EFFI:n mielestä yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä.

EFFI voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseen.

Lisätietoja: https://www.effi.org/

John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri –hanke

Puhdas Itämeri -hankkeiden kantava periaate on kohdentaa toimet sinne, missä pienimmällä kustannuksella on saatavissa aikaan suurin tulos eli suurin myönteinen ympäristövaikutus. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan lahjoitusvaroin, muuta pääomaa tai tulonlähdettä ei ole.

Puhdas Itämeri -hankkeiden kohteet valitaan eri alojen edustajien ja tutkimuslaitosten parhaiden asiantuntijoiden avulla. Uusien hankkeiden selvitys- ja valmistelutyö painottuu rehevöitymistä ehkäiseviin hankkeisiin, mutta myös muut Itämeren tilaan myönteisesti vaikuttavat, kustannustehokkaat hankeideat ovat tervetulleita.

Keräyksen tiedot ovat seuraavat:
Luvan saaja: John Nurmisen Säätiö
Luvan numero: POL-2014-14529
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2015 – 31.12.2016, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Lisätietoja: http://puhdasitameri.fi/

SOS-lapsikylä ry

Suomen Pakolaisapu on 50-vuotias kansainvälisen pakolaistyön asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on tukea pakolaisia ja siirtolaisia kohti uutta alkua ja edistää heidän perusoikeuksiaan.

Pakolaisapu toimii kehitysmaissa niiden ihmisten hyväksi, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa pitkittyneiden konfliktien vuoksi. Varat ohjataan ihmisille, joilla on suurin hätä. Pääpaino on naisten ja nuorten auttamisessa. Pakolaisapu keskittyy koulutukseen ja muuhun sellaiseen työhön, jolla tuetaan pakolaisia kohti omaehtoista elämää.

Lisätietoja: http://pakolaisapu.fi/lahjoita/kertalahjoitus/

Nuorten, Perhetuki ja Tiedotusyhdistys Raide ry

Nuoriso-, perhetuki- ja tiedotusyhdistys RAIDE RY perustettiin vuonna 2003 ja se on vakiinnuttanut paikkansa valtakunnallisesti toimivana ehkäisevää päihdetyötä tekevänä järjestönä.

Pääasiallinen työmuoto on koulujen kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevä päihdetyö.  Vanhemmille suunnattua tukea ja neuvontaa toteutetaan vanhempainiltojen muodossa.  Pysähdyspaikkoina ovat myös erilaiset nuorten tapahtumat mm. messut ja festarit. Lisäksi Raide ry antaa ns. matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluja nuorille.

Toiminnan rahoitus tapahtuu pääosin erilaisten kampanjoiden tuotoista:

  • Yrityksiin suunnatut kampanjat (Raiteen Tuki Oy)
  • Lahjoitukset
  • Muut tuotot (esim. jäsenmaksut)

Lisätietoja: http://www.raide.info/