Ylioppilaskunta


Kategoriat

Emilia Mäenmaa Ainon uudeksi päätoimittajaksi ja edustajiston valiokunnat vuodelle 2017

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Tiedote 22.2.2017
Julkaistavissa heti

Ylioppilaslehti Ainon päätoimittajaksi valittiin tänään edustajiston kokouksessa 2/2017 Emilia Mäenmaa. Mäenmaa on toisen vuoden viestinnän opiskelija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänellä on vahva Aalto-yhteisön tuntemus sekä monipuolinen kokemus toimittajan tehtävistä. Tällä hetkellä hän toimii Kylteri-lehden päätoimittajana.

”Nyt on kiitollinen fiilis saamastani luottamuksesta ja seuraavaksi on lunastettava lupaukseni Ainosta!” toteaa Mäenmaa valinnan jälkeen. ”Haluan tehdä Ainosta helposti lähestyttävän ylioppilaslehden, joka herättää keskustelua yleisesti sekä puhuttelee sen aaltolaista kohdeyleisöä.”

Edellisessä kokouksessaan 26.1. edustajisto nimitti omaa toimintaansa helpottamaan ja päätöksentekoa valmistelemaan talous- ja kiinteistö, yhteisö- sekä vaikuttamisen valiokunnan. Valiokunnat toimivat tehtävässään parhaalla katsomallaan tavalla ja saavat halutessaan tukea, koulutusta ja asioiden esittelyjä ylioppilaskunnan hallitukselta, työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta sekä erillisiltä asiantuntijoilta. Valiokuntien toimikausi on kalenterivuosi 2017.

Talous- ja kiinteistövaliokunta
puheenjohtaja Ilkka Hemminki (Luova)
Cosmo Jenytin (Polytekarna)
Matilda Säde (Scisma)
Emil Fihlman (Voltti)
Joel Leinonen (Kylterirengas)
Henrikki Soininen (Aalto Party)
Santeri Nuotio (Luova)
Touko Aroheikki (Kylterirengas)
Essi Jukkala (Voltti)
sihteerit Onni Lampi ja Pyry Huhtanen (AYYH)

Yhteisövaliokunta
puheenjohtaja Iina Ryhänen (Kylterirengas)
Lauri Pulkkinen (Pro Arte)
Kalle Pirinen (Kylterirengas)
Kia Lehti (CHEM)
Lauri Vähä-savo (Voltti)
Ville Marchant (Kylterirengas)
Tyko Viertiö (CHEM)
Kaisa Talvitie (Kylterirengas)
Lauri Seppäläinen (Scisma)
sihteerit Emmi Kosomaa ja Konsta Huuki (AYYH)

Vaikuttamisen valiokunta
puheenjohtaja Milja Asikainen (Scisma)
Juho Paavola (Kylterirengas)
Peppi Seppälä (Vihreämpi Aalto)
Merit Morikawa (Scisma)
Elina Kuutti (Viherämpi Aalto)
Titta Saari (Voltti)
Mikko Latva-käyrä (Scisma)
sihteerit Petteri Heliste ja Katariina Helin

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on noin 15 000 Aalto-yliopiston opiskelijan palvelu- ja etujärjestö. AYY toimii jäsentensä edunvalvojana erityisesti koulutuspoliittisissa ja opintososiaalisissa asioissa.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Niko Ferm, niko.ferm@ayy.fi, p. 050 520 9415
Edustajiston puheenjohtaja Ilkka Särkiö, ilkka.sarkio@ayy.fi

Lausunto ylioppilastutkinnon paremmasta hyödyntämisestä

Hyväksytty Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen kokouksessa 3/2017

Lausunto ylioppilastutkinnon paremmasta hyödyntämisestä Aalto-yliopistolle

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ottaa tällä lausunnolla kantaa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioon Valmiina valintoihin – Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa ja ylioppilastutkinnon kehittämisestä.

AYY näkee, että raportissa annettu nykytilan esittely on asianmukainen ja paikkansapitävä. Pääsykoejärjestelmän tarkoituksenmukaisuudessa on horjuntaa ja opiskelijoiden näkökulmasta se on raskas ja osittain ennustamaton. Johtopäätöksissä kuitenkin korostetaan paljon valintaperusteiden mahdollista muuttumista vuosittain, vaikka todellisuudessa muutoksia tehdään huomattavasti harvemmin, eivätkä ne muutu kuin nyansseiltaan.

AYY kannattaa opintopolku.fi-portaalin tarjonnan kuvaamisen yhdenmukaistamista. Portaalin käyttöönotto oli niin kiireinen, että yhteisen ohjeistuksen puutteesta johtunut kuvausten monimuotoisuus on jatkanut kasvamistaan, eikä hakija pysty vertailemaan tietoja. Tietojen esittämisen selkeys on erittäin tärkeää, kun perinteisten hakuoppaiden merkitys vähenee.

Opiskelijoiden kokemus pääsykoejärjestelmästä otetaan kuitenkin huonosti huomioon tässä raportissa. Pääsykokeet edustavat toista mahdollisuutta niille, jotka eivät ole käyneet lukiota tai ovat suorittaneet aiemmin opintonsa huonosti. Raportti keskittyy lukion suorittaneiden hakeutumiseen, eikä ota kunnolla kantaa ammattikoulutuksen käyneisiin. Raportin tekemisessä olisi pitänyt olla mukana myös ammatillisen koulutuksen puoli, eikä jättää sitä erilliseen työskentelyyn. On erittäin tärkeää, että hakujärjestelmän reiluutta arvioidessa otetaan huomioon myös suurelta osin nuorista aikuisista koostuvan hakijajoukon mielikuva mahdollisuuksista vaihtaa suuntaa, jotta hakeutuminen ei lykkäänny väärän valinnan pelossa.

Raportista puuttuvat lukio-opetusta suunnittelevien näkemykset lukion sisällöllisestä kehittämisestä. AYY näkee, että kokonaiselle ikäluokalle tarjolla oleva koulutusmuoto ei voi typistyä vain korkeakoulujen pääsykokeeksi, vaan lukiolla on myös itsenäinen koulutuksellinen rooli. AYY suhtautuu myös epäillen korkeakoulujen valmiuteen ja kiinnostukseen tutustua lukion opetussuunnitelmien ja kokeiden sisältöihin syvällisesti. Opetuksen suunnittelua toteuttavaa henkilökuntaa muuten kuin tutkimustyön ohessa on yliopistoilla hyvin vähän, eikä yliopistoilla ole mekanismeja tai prosesseja, joilla ne niveltäisivät perusopetustaan suoraan lukion jatkoksi. Tämän vuoksi useissa oppiaineissa pääsykoe on koettu hyväksi tavaksi varmistaa yliopistolle sopiva lähtötaso kaikilta opiskelijoilta. Siirtymäaikaa erilaiseen järjestelmään tarvitaan merkittävä ajanjakso.

Lukion kurssien arvosanojen käyttämiseen sisäänpääsykriteerinä AYY suhtautuu varauksellisesti. Järjestelmän reiluuden kannalta arvosanojen tulee olla aina vertailtavia, myös mahdollisimman paljon ajallisesti. Opiskelijoiden oikeusturvaa ja tasa-arvoista kohtelua ei tule vaarantaa. Kurssimäärän laajuus voi olla osakriteerinä parempi osoitus motivaatiosta, mutta saattaa johtaa vääristyneeseen signaalivaikutukseen toisen asteen opiskelijoille. AYY on erityisen huolissaan siitä millaisia vaikutuksia tällä olisi sukupuolten välisiin valintoihin toisella asteella. Erityisesti pitkää matematiikkaa vaativat alat ovat vahvasti sukupuolittuneita ja hakijan valinnan näennäinenkin aikaistaminen saattaa pahentaa tilannetta.

AYY on samaa mieltä raportissa esitetyn soveltuvuutta mittaavien kokeiden kritiikin kanssa. Akateeminen tutkinto ei ole sama asia kuin tietyssä ammatissa toimiminen, joten soveltuvuuden mittaaminen tulee suhteuttaa opiskeluihin ja mittaaminen tulisi toteuttaa huomattavasti opiskelijan oikeusturvaa kunnioittavammin kuin tänä päivänä. Taidealojen pääsykokeet ovat oma erityinen kokonaisuutensa, johon raportti ottaa hyvin vähän kantaa. Taidealojen pääsykokeet mittaavat sellaista osaamista, jota toinen aste ei tuota eikä sen oletetakaan tuottavan, ja ne lienee syytä jättää tämän tarkastelun ulkopuolelle. AYY tosin kannattaa niidenkin osalta aikataulullisesti luonnollisesti ottamaan huomioon toisen asteen opintojen päättymisajan ja välttämään päällekkäisyyksiä.

AYY näkee, että mikäli raportin mukaisesti hakukäyttäytymisen tulisi olla ensisijainen mittari kiinnostuneisuudesta, korkeakoulujen viestintään ja opinto-ohjaukseen tulee osoittaa selvästi resursseja. Realistisesti mahdollisuudet siirtyä opinnoissa korkeakoulujen tai alojen välillä ovat edelleen minimaaliset, joten mielikuvilla tehtävä valinta on opiskelijalle todella suuri riski. Pääsykoe on tähän mennessä antanut tietoa siitä, millaisia asioita tulevat opinnot sisältäisivät. Pahimmillaan luopuminen pääsykokeista aiheuttaa entistä pahempaa hakupainetta suosituille professioaloille.

Tasa-arvon näkökulmasta raportti kuitenkin puuttuu hyvin vähän hakijoiden näkökulman arviointiin. Vaikka järjestelmää voidaan arvioida lukiolaisen laskennallisen tuoton ja panoksen suhteen, lukiolainen arvioi sillä hetkellä hänelle avoinna olevia mahdollisuuksia. Jo tieto siitä, että väärät valinnat lukiossa voivat vaikeuttaa myöhempää hakeutumista, voi johtaa valinnan välttelyyn tai kohtuuttomaan stressiin. Lukion kehittäminen itsessään ilman painetta korkeakouluun pääsemisestä johtaisi luultavasti kestävämpiin ratkaisuihin kuin paineiden kasaaminen lukiolaisille.

AYY moittii valintaa tuottaa tämä raportti vain lukion näkökulmasta ja jättää ammattikoulu myöhemmälle tarkastelulle. Edelleen tarvittaisiin myös enemmän tietoa siitä, mitä mahdolliset joustavammat lukion kirjoitusten uusimiset tarkoittaisivat ja miten mittavia muutoksia ne vaatisivat esimerkiksi kokeiden teko- ja tarkastusrytmiin, jotta hakijoille ei aiheutuisi yhtä paljon turhia välivuosia kuin nykyään.

AYY kannattaa kokeiluja lisätä ylioppilaskokeen erottelevuutta, mikäli taustalaskelmilla pystytään osoittamaan, ettei hakijoiden oikeusturva vaarannu. Olisi myös toivottavaa, että sisäänottomäärissä pystyttäisiin paremmin huomioimaan yhtä hyvät hakijat, jotta samoilla pistemäärillä olevat pääsisivät sisään haluamaansa kohteeseen.

Raportissa esitetty malli ammattikoulutuksen käyneiden siirtymisestä tekemään ylioppilaskokeita on merkittävä siitä näkökulmasta, että ammattikoulun tulisi tuottaa tälläkin hetkellä jatko-opintokelpoisuus. Siirtymällä käyttämään lukion päättökoetta (ja siirtämällä opiskelijoille painetta opiskella ammatillisten opintojen lisäksi lukion opintoja) myönnetään, että näin ei ole. AYY näkee, että raportti ei tarpeeksi laajasti pohdi ammatillisten koulutuksen erityispiirteitä ja ottaa liian kevyesti kantaa siihen, mihin suuntaan ammatillista koulutusta tulisi kehittää. Lukiokokeisiin osallistuminen ja lukion oppimäärään vaatiminen on signaali siitä, että ammatillinen koulutus ei anna todellisuudessa valmiuksia korkeakouluopintoihin. Raportti ei pohdi sitä vaihtoehtoa, että ammatillisen koulutuksen omia sisältöjä kehitettäisiin.

 

Lausuntopohjassa pyydetyt kannat esitettyihin toimenpiteisiin

 

1 Korkeakoulut ottavat vuoteen 2018 mennessä käyttöön opiskelijavalinnan, joka ei

edellytä hakijalta pitkää valmentautumista. Asiasta on sovittu opetus- ja kulttuuriministeriön

ja kunkin korkeakoulun välillä tulossopimuksissa vuosille 2017–2020.

 

AYY kannattaa tätä toimenpidettä.

 

2 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen tulee perustua pääsääntöisesti toisen asteen

koulutuksen aikana hankittuun osaamiseen eikä esimerkiksi pääsykoekirjoista opiskeltaviin

korkeakouluopintojen sisältöihin. Korkeakoulut kehittävät valintojen kokonaisuutta siten,

että hakukäyttäytyminen itsessään heijastaa hakijoiden motivaatiota eikä sitä tarvitse

erikseen mitata yksittäisillä kokeilla. Todistusvalintojen lisääminen on kustannusten

näkökulmasta erityisen tärkeää vetovoimaisilla koulutusaloilla.

 

AYY suhtautuu varauksellisesti tähän toimenpiteeseen. Pääsykokeiden tulee säilyä realistisena vaihtoehtona niissä tapauksissa, joissa toisen asteen opintomenestys on ollut heikkoa ja kun alaa vaihdetaan myöhemmin elämässä. Koulutuksellisen tasa-arvon kannalta heikommista sosioekonomisista luokista pääsy korkeakoulutukseen on tärkeää ja se tapahtuu usein vasta myöhemmin kuin suoraan toiselta asteelta.

 

3 Toisen asteen tutkintojen todistuksia ja opintomenestystä voidaan hyödyntää korkeakoulujen

valinnoissa aiempaa enemmän. Nykyinen ylioppilastutkinto tarjoaa korkeakouluille

luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tutkinnon suorittaneiden osaamisesta. Korkeakoulut

lisäävät todistusvalintoja siten, että vuoteen 2020 mennessä pääosa opiskelijoista

valitaan toisen asteen koulutuksen todistusten perusteella ja valtaosin ylioppilastutkinnon

koetuloksien perusteella.

 

AYY suhtautuu varauksellisen positiivisesti tähän toimenpiteeseen. Toisen asteen tutkintojen hyödyntämistä voidaan maltillisesti lisätä erityisesti niissä tapauksissa, joissa opiskelemaan pääsee tällä hetkellä joka tapauksessa sama joukko kokeiden ja todistuspisteiden kautta.

 

4 Korkeakoulut muuttavat valintaperusteiden päivitysrytmiä siten, että erityisesti todistusten

hyödyntämisen osalta valintaperusteet ovat nykyistä pysyvämpiä. Lukiolaisten tulee

voida tietää opintojensa alkuvaiheessa, ennen kriittisiä ainevalintoja ja ylioppilastutkinnon

kirjoittamisaikataulun suunnittelua, millaisilla perusteilla korkeakouluihin valitaan opiskelijoita

lukio-opintojen päättyessä.

 

AYY suhtautuu positiivisesti tähän toimenpiteeseen. Valintaperusteiden pienistä muutoksista vuosittain tulee pyrkiä tarkoituksenmukaiseen uudelleenarviointiin vain niissä tapauksissa, kun koulutusohjelmaa esimerkiksi merkittävästi uudistetaan.

 

5 Lisättäessä ylioppilastutkintoon perustuvia todistusvalintoja korkeakoulut uudistavat

toissijaisia valintamenettelyjä hakeutumismahdollisuuksien varmistamiseksi erilaisissa

elämäntilanteissa oleville. Korkeakoulut ottavat käyttöön erityisesti verkossa järjestettyä

avointa korkeakouluopetusta ja digitaalisia suoritustapoja hyödyntäviä valintoja. Nämäkin

haut voidaan järjestää osana yhteishakua.

 

AYY kannattaa tätä toimenpidettä.

 

6 Yliopistot ja ammattikorkeakoulut valmistelevat vuoden 2017 aikana suositukset

ylioppilastutkinnon yhteisiksi pisteytysmalleiksi yhdessä Ylioppilastutkintolautakunnan

kanssa. Pisteytysmallien tulee olla käytettävissä sekä todistusvalinnoissa että mahdollisissa

yhteispistevalinnoissa. Malleissa tulee huomioida IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkintojen

arvosanojen pisteytys. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kehitystyötä taloudellisesti.

Erottelukyvyn lisäämiseksi pisteytysmalleissa hyödynnetään ylioppilastutkinnon arvosanoja 

tarkempia tietoja kokelaan menestyksestä sekä esimerkiksi valtakunnallisten kurssien

määrää.

 

AYY kannattaa tätä toimenpidettä, joskin suhtautuu kriittisesti kurssien määrän arvioinnin signaalivaikutuksiin.

 

 

7 Korkeakoulut huomioivat valintaperusteiden signaalivaikutukset lukioaikaisiin

ainevalintoihin. Valintaperusteiden kautta korkeakoulut voivat vaikuttaa osaamiseen,

joka korkeakoulutukseen hakeutuvilla on lukion päättyessä. Jos korkeakoulut kokevat

esimerkiksi matematiikan, ruotsin tai muun kielitaidon nykytason ongelmalliseksi, voivat ne

vaikuttaa lukiolaisten motivaatioon opiskella näitä aineita korostamalla niiden merkitystä

valintaperusteissa laajasti ja viestimällä tästä selkeästi.

 

AYY suhtautuu tähän positiivisesti, joskin osaamisen tarpeen signaalivaikutusten arviointi ei voi olla vain korkeakouluilla. Esimerkiksi ruotsin kielen kokeen muuttaminen vapaaehtoiseksi ja sitä myötä vähentynyt osaaminen on ongelma myös kaksikieliselle yhteiskunnalle, ei pelkästään korkeakouluille.

 

8 Ammatillisten tutkintojen hyödyntämisestä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen

valinnoissa käynnistetään jatkotyö, johon osallistuvat korkeakoulujen ja koulutuksen

järjestäjien edustajien lisäksi Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Hakijat voidaan

lain mukaan jakaa valinnoissa ryhmiin koulutustaustan mukaan. Kaikissa tapauksissa ei

ole tarkoituksenmukaista soveltaa samoja perusteita eri ryhmiin, esim. ylioppilastutkinnon

ja ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin. Ammatillisen koulutuksen suorittaneita tulisi

tulevaisuudessa valita mahdollisimman moniin koulutuksiin ammatillisen koulutuksen

todistusten perusteella.

 

AYY kannattaa jatkotyötä ammatillisen koulutuksen osalta.

 

9 Niissä tapauksissa, joissa korkeakoulu haluaa edellyttää kaikilta hakijoilta vertailukelpoista

näyttöä akateemisesta osaamisesta, voisi se oman pääsykokeen sijasta käyttää

valintaperusteena yhtä, kahta tai kolmea ylioppilastutkinnon koetta myös ammatillisen

tutkinnon suorittaneilta. Useilla aloilla yksi tutkinnon koe riittänee. Lukiolaki (L 629/1998 §

18a) mahdollistaa joustavan osallistumisen ylioppilastutkintoon ja sen kokeisiin. Opetus- ja

kulttuuriministeriön ylioppilastutkinnon kehittämistarpeita kartoittava työryhmä voi ottaa kantaa

2017 alussa onko ylioppilastutkinnon osien suoritusmahdollisuuksia tarpeen tarkastella.

 

AYY suhtautuu varauksellisesti ammatillisen koulutuksen käyneiden yo-kokeisiin ennen merkittävää jatkotyötä. Signaalivaikutus ammattikoulutuksen arvostuksesta ja sen sisältöjen kehittämisen suunnasta on liian epäselvä.

 

10 Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee lainsäädäntöön edellisen kohdan edellyttävät

muutokset joko niin, että korkeakoulu voi edellyttää maksullisen ylioppilastutkinnon kokeen

suorittamista ei-ylioppilaalta (YoL 8 §, AMKL 12 §) tai tekemällä tarvittavat muutokset

ylioppilastutkinnon maksuihin.

 

AYY näkee, että yo-kokeiden maksullisuudesta tulisi lähtökohtaisesti luopua, eikä laajentaa sitä uusiin ryhmiin. Ylioppilaskokeen vaatimista muilta kuin lukion käyneiltä tulisi testata ennen kuin se otetaan laajemmin käyttöön.

 

11 Soveltuvuuden mittaamisen kehittämisessä korkeakouluissa tulee lähtökohtana olla

nykyistä tarkempi, mahdollisuuksien mukaan tutkimusnäyttöön perustuva, määrittely siitä,

mitä soveltuvuudella tarkoitetaan ja miten sitä on syytä arvioida.

 

AYY kannattaa tätä toimenpidettä.

 

12 Ammattikorkeakoulut selvittävät vuonna 2017 kansainvälisten testien hyödyntämistä

laajasti I syklin vieraskielisen korkeakoulutuksen opiskelijavalinnoissa ulkomaisten

tutkinnon suorittaneiden osalta.

 

AYY suhtautuu tähän toimenpiteeseen varauksella. Kansainväliset testit ovat kalliita ja satunnaisesti saatavissa.

 

13 Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii jatkotyönä suunnitelman yhdessä korkeakoulujen

kanssa opiskelijavalintojen kehittämistä tukevan tutkimuksen tarpeesta. Opiskelijavalintojen

tutkimuksessa on seurattava valintojen onnistumista, kansainvälisiä hyviä käytänteitä sekä

muun muassa arvioitava soveltuvuuskokeiden merkitystä valinnoissa. 

 

AYY kannattaa tätä toimenpidettä.

Hakukuulutus Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta päättää 30.1.2017 avata haun Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajiksi Aalto-yliopiston hallintoelimiin ja työryhmiin vuodelle 2017. Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston opiskelijat.

Creative Sustainability -ohjelman ohjausryhmä

Kauppatieteen akateeminen komitea

Management and International Business Programme Committee

Entrepreneurship Programme Committee

Accounting Programme Committee

Yritysjuridiikan maisteriohjelman ohjelmaryhmä

Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering

Degree Programme Committee for Nano and Radio Sciences

Insinööritieteiden korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä

Program Committee of Advanced Energy Systems

 

Haku aukeaa 30.1.2017 klo 15.00 ja päättyy 13.1.2017 klo 23.59, johon mennessä hakemusten tulee olla palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti. Sähköiset hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi . Hakijoille tarkoitettu ohjeisto hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajia koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta osoitteesta http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit/ .

Tieto hakeneiden nimistä luovutetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan erityisaseman yhdistysten käyttöön suosituksien antamiseksi yhdistysten edustaman korkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä eri sukupuolten ja eri korkeakoulujen edustajia. Toimielimen kieli on suomi, ellei toimielimen kuvauksessa muuta todeta.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsee hallinnon opiskelijaedustajat kokouksessaan helmikuussa.

 

Otaniemessä 30.1.2017

 

Susanna Koistinen
asiantuntija, koulutuspolitiikka

 

Lisätietoja: http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit

Susanna Koistinen

asiantuntija, koulutuspolitiikka

susanna.koistinen@ayy.fi, +358 50 520 9438

AYY hakee ylioppilaslehti Ainolle päätoimittajaa

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on lähes 15 000 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. AYY toimii kolmella kampuksella ja Otaniemessä sijaitsevalla keskustoimistolla. Yhteensä AYY työllistää noin 50 henkeä. AYY on ylioppilaskuntakentällä nuori ja innovatiivinen toimija. Aino on AYY:n ylioppilaslehti, joka on perustettu vuonna 2009.

Haemme nyt Aino-lehdelle päätoimittajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 23.2.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Päätoimittaja vastaa lehden sisällöstä ja toimii kolmihenkisen toimituksen esihenkilönä. Päätoimittaja tekee tiiviisti töitä toimituskuntansa kanssa. Toimituskunta on vapaaehtoispohjainen ryhmä avustajia, jotka ideoivat ja luovat lehden sisällön yhdessä päätoimittajan kanssa. Lisäksi päätoimittaja huolehtii osaltaan, että tiedonkulku päätoimittajan ja ylioppilaskunnan välillä on jatkuvaa, tasapuolista ja vuorovaikutteista.

Hakijalta vaaditaan taitoa ajatella ja johtaa kokonaisuuksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tehtävässä menestyminen edellyttää kirjoitus- ja editointitaitoa, kokemusta journalistisesta työstä, esimiestaitoja sekä erinomaista suullista ja kirjallista taitoa suomeksi ja englanniksi sekä ruotsin kielen taitoa. Edellytämme myös ymmärrystä lehden toimituksen toimintaprosesseista.

Aino on aina ollut nopeasti uusiutuva ja tekijöidensä näköinen lehti. Lehden periaatteita ja sisältöä on hyvä tarkastella AYY:ssa käynnissä olevan brändiuudistuksen yhteydessä. Toivomme hakijalta ennakkoluulotonta otetta lehden kehittämiseen sekä konkreettista ja vahvaa näkemystä siitä, mitä Aino-lehden tulee olla ja miten sen tulee palvella lukijoitaan muuttuvassa mediamaisemassa. Eduksi voidaan katsoa journalistiseen ja visuaaliseen suunnitteluun sekä julkaisujen taittamiseen liittyvä kokemus ja verkkojulkaisemisen taidot. Lisäksi eduksi katsotaan ylioppilaskunta- ja opiskelijamaailman tuntemus.

Toimi on osa-aikainen (20 tuntia viikossa). Päätoimittajalle maksetaan lehdistön työehtosopimuksen tason IIIb mukaista palkkaa. Tehtävään valittavalla on mahdollisuus hakea asumaan ylioppilaskunnan hallinnassa oleviin asuntoihin. Aino-lehden toimitus sijaitsee Otaniemessä, Espoossa.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen, palkkatoiveineen ja juttunäytteineen (3­-5 vapaa-aiheista juttunäytettä pdf-muodossa) toimitetaan ma 13.2.2017 klo 8.00 mennessä osoitteeseen rekrytointi(at)ayy.fi. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Hakemukset käsittelee AYY:n edustajiston nimittämä päätoimittajan valintatyöryhmä. Haastattelut järjestetään ke 15.2. ja to 16.2., minkä jälkeen valintatyöryhmä jättää esityksensä AYY:n edustajistolle. AYY:n edustajisto haastattelee yhden tai useamman ehdokkaan ja valitsee päätoimittajan kokouksessaan 22.2.2017. Perehdytys aloitetaan välittömästi valinnan jälkeen.

Lisätietoja toimesta antaa Ainon nykyinen päätoimittaja Pauliina Suominen (pauliina.suominen(at)ayy.fi, p. 044 024 1616) tai AYY:n viestintä- ja järjestöasiantuntija ja päätoimittajan valintatyöryhmän sihteeri Ahto Harmo (ahto.harmo(at)ayy.fi, p. 050 520 9442).

Opiskelija-asuntojen parkkipaikkanormia löyhennetään Otaniemessä – AYY kiittää Espoon kaupunkia erinomaisesta päätöksestä!

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan viime viikolla, että Otaniemen opiskelija-asuntojen autopaikkoihin sovelletaan jatkossa löysempää parkkipaikkanormia. AYY:n kiittää Espoon kaupunkisuunnittelulautakuntaa, päätöstä valmistelleita sekä päätöksessä mukana olleita tahoja erinomaisesti, järkevästä ja perustellusta päätöksestä.

Mikä muuttui kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä ja mitä se tarkoittaa käytännössä?

Aiemmin kaavoitusta ohjaamassa oli normi, joka tiivistetysti velvoitti Teekkarikylässä rakentamaan opiskelija-asuntojen yhteyteen paikasta riippuen 1 asuntopaikka per 250 k-m2 tai jopa 1 ap/150 k-m2. K-m2 -lyhenne tarkoittaa asuntojen asumistilan kerrosneliömetrejä ja pienempi luku velvoittaa suurempaan määrään parkkipaikkoja.

Nyt tapahtuneen muutoksen taustalla on syksyllä 2016 Otaniemen alueella tehty pysäköintitutkimus, jolla on selvitetty nykyisten opiskelija-asuntojen pysäköintipaikkojen käyttöastetta. Nykyisellään käyttö on noin 50 % paikkeilla, maksimissaan 74 %. Huomioitava on myös Otaniemen alueen kehitys kohti joukkoliikenteen solmukohtana toimimista sekä uusien liikenneratkaisujen kuten yhteiskäyttöautojen oletettu yleistyminen. Peruste laskentaohjeen uudelleentarkastelulle siis on olemassa.

Nyt tehty päätös laskee vaatimusta metroasemalta loittonevilla vyöhykkeillä niin, että Otaniemen alueella laskentaohje on jatkossa keskimäärin 1 ap / 500 k-m2. Vaatimukset vastaavat nyt siis huomattavasti paremmin todellisuutta.

Miksi päätös hyödyttää erityisen paljon AYY:tä ja sen jäseniä?

Edellinen laskentaohje johti Otaniemessä siihen, että uusia opiskelija-asuntoja suunnitellessa ei yksinkertaisesti ollut tilaa kaavoittaa järkevästi uusia asuntoja ja autopaikkoja normia vastaavaa määrää. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut esimerkiksi sitä, että tulevien opiskelija-asuntojen yhteyteen normin vaatimat parkkipaikat olisi ollut pakko toteuttaa asuntoloiden alle tulevina parkkihalleina. Nämä puolestaan olisivat nostaneet hankkeiden kustannuksia useilla miljoonilla ja samalla korottaneet merkittävästi kyseisten asuntoloiden vuokria. Tästä eteenpäin Otaniemen alueelle kipeästi kaivattavien opiskelija-asuntojen suunnitteluprojektit pääsevät etenemään huomattavasti kustannustehokkaammin ja parkkipaikkojen osalta tarvepohjaisesti toteutettuna.

Virallinen pöytäkirja päätöksestä sekä servinniemen ja Otarannan pysäköintitutkimus ovat luettavissa Espoon kaupungin nettisivuilta osoitteessa: http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2017401287-8.HTM

 

Lisätietoja: AYY:n hallituksen jäsen Pyry Huhtanen, pyry.huhtanen@ayy.fi tai 050 520 9436

Viikkotiedote 3/2017

Tämä on AYY:n viikkotiedote 3/2017

YTHS:n Self-palvelu on otettu käyttöön. Ota palvelusta kaikki irti: Aloita lisäämällä yhteystietosi http://bit.ly/2iJE0Ys

Yhdistyksiä koskevat asiat löydät yhdistystiedotteesta.Lue tiedote osoitteessa http://ayy.fi/yhdistystiedote

 1. Tällä ja ensi viikolla tapahtuu
 2. AYY hakee tiedottajaa ja brändikoordinaattoria
 3. Robert’s Coffee Otaniemi palvelee sinua lähellä!
 4. Make your summer count – Vaisala Giant Leap Internship
 5. TTER:n vuoden 2017 ensimmäinen hakukierros on avattu!
 6. Broaden your horizons – lähde opiskelijavaihtoon! Aallon yhteiset vaihtomessut ma 16.1.2017 Otaniemessä
 7. Tule Aallon Suomi 100 -pullakahveille
 8. Kesätyönhakuun välineitä ja kontakteja Ura- ja rekrytointipalveluiden tapahtumista
 9. Laskiaisrieha 2017
 10. Join AIESEC and challenge your limits
 11. Hae vuoden 2017 iGEM-joukkueeseen!
 12. Finnish Game Jam Espoo, Otaniemi 20.1 – 22.1
 13. Polijazz ry:n viikkotunnit alkavat torstaina 26.1.2017.
 14. SHORINJI KEMPO – kevään 2017 peruskurssi

 

1.    Tällä ja ensi viikolla tapahtuu

Viikko 3

Viikko 4

2.    AYY hakee tiedottajaa ja brändikoordinaattoria

Haluatko työskennellä maailman parhaassa ylioppilaskunnassa? Haemme nyt joukkoomme brändikoordinaattoria osa- ja määräaikaiseen projektityöhön sekä täysipäiväistä tiedottajaa perhevapaan sijaisuuteen.

Lisätietoa:

 • Brändikoordinaattorin pestistä osoitteesta http://ayy.fi/blog/2017/01/03/ayy-hakee-brandikoordinaattoria/
 • Tiedottajan tehtävästä osoitteesta https://atalent.fi/avoimet-tyopaikat/tiedottaja

3.    Robert’s Coffee Otaniemi palvelee sinua lähellä!

 • Missä: Aalto-yliopiston oppimiskeskuksessa, Otaniementie 9.
 • Avoinna: ma-to 09:00 – 20:00, pe 09:00 – 18:00, la 10:00 – 15:00, oppimiskeskuksen aukioloaikojen mukaisesti.

Haetko Otaniemessä paikkaa, missä voit treffata, inspiroitua työssä tai vapaalla ja nauttia laadukkaasta välipalasta vastapaahdetun kahvin kera? Robert’s Coffee Otaniemi on seudun ainoa paikka, mistä saat herkullisen välipalan ja kahvin lisäksi aitoa paikan päällä valmistettua tuoretta Gelato-jäätelöä. Robert’s Coffee Otaniemessä on lisäksi A-oikeudet ja mahdollisuus hoitaa tarjottavat oppimiskeskuksen kokouspalveluihin. Tule käymään. Lisätietoja Facebook-sivulta https://www.facebook.com/robertscoffeeotaniemi/ Lämpimästi tervetuloa!

4.    Make your summer count – Vaisala Giant Leap Internship

Is your ideal summer job made of meaningful opportunities? Would you like to kick-start your career in an innovative and international environment? We at Vaisala offer you a highly valued internship program that our previous generations of Giant Leapers describe as memorable, challenging and just a splendid experience in general. Do your future self a favor and apply now!

Our challenging and meaningful program is designed for 3+ year students in a university or polytechnic with a variety of skills, qualities and educational backgrounds. Each year we handpick exciting real business challenges for our Giant Leapers to manage. The projects range from product and software development to industrial engineering, sourcing, marketing and human resources – just to name a few. Our unique approach helps you to improve your skills and gain special insight into our mission of creating observations for a better world. The highlight of your three-month #myvaisalasummer will be presenting the outcomes of your project to our board of executives.

We appreciate our Giant Leapers and treat them as our own right from the get-go. The open and supportive atmosphere makes it easy to enjoy your summer with us. We don’t expect you to have all the answers but we hope you have lots of questions.

So if you are ready to work hard, do your best and take this leap with us, see our projects for the upcoming summer and pick yours! We invite 20 bright and motivated young talents to Helsinki, Finland or to the United States, in Boulder, Colorado. Learn more about the program and project details on Giant Leap Facebook and web page and submit your application before February the 5th. Come as you are as long as you’re curious!

5.    TTER:n vuoden 2017 ensimmäinen hakukierros on avattu!

TTER:n vuoden 2017 ensimmäinen hakukierros on avattu! Rahasto voi myöntää avustuksia kaikille AYY:n jäsenille ja sen yhteydessä toimiville yhteisöille. TTER tukee toimintaa, joka tavoittelee tähtiä, saa muut innostumaan mukaan, kuuluu ja näkyy.

Avustusta voi hakea kahdella tapaa: noin kolme kertaa vuodessa järjestettävien hakukierrosten kautta sekä jatkuvassa haussa, joka on auki lukukausien aikana. Jatkuvassa haussa voit hakea korkeintaan 2000€ suuruisia avustuksia, kun taas varsinaisilla hakukierroksilla projektiavustuksen määrää ei ole rajattu.

Vuoden 2017 ensimmäisen kierroksen hakuaika päättyy sunnuntaina 22.1.2017 klo 23.59. Ohjeet hakemuksen ja siihen lisättävien liitteiden tekemiseen löytyvät rahaston nettisivuilta http://tter.ayy.fi/. Avustusta haetaan nettilomakkeella, joka löytyy osoitteesta: https://lomake.ayy.fi/tter/hakulomake/

Kevään 2017 kaikkien hakukierrosten hakuajat ja muita lisätietoja löydät TTER:n nettisivuilta osoitteesta http://tter.ayy.fi/. Tsekkaa myös facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/tterahasto.

6.    Broaden your horizons – lähde opiskelijavaihtoon! Aallon yhteiset vaihtomessut ma 16.1.2017 Otaniemessä

Tule ottamaan selvää vaihtomahdollisuuksistasi Aalto-yliopiston yhteisille opiskelijavaihtomessuille! Paikalla kuulet myös harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla sekä Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden apurahoista kv-harjoitteluun. Mukana koulujen edustajien lisäksi useita ulkopuolisia tahoja, kuten esim. Kilroy Education, ISIC Finland, Campus France jne.

Osana vaihtomessuja suomalais-iranilainen stand up -koomikko, juontaja ja radiopersoona Ali Jahangiri tulee puhumaan Aallon opiskelijoille kansainvälistymisestä ja sen mukanaan tuomista hyödyistä omalla hulvattomalla tavallaan. Ali tietää mistä puhuu; hän on Aalto-yliopiston alumni ja ollut opintojensa aikana itsekin opiskelijavaihdossa.

Tervetuloa kuuntelemaan Ali Jahangiria Aalto-saliin (Otakaari 1) ma 16.1.2017 klo 14-15.30! Vaihtomessut Aalto-salin (Otakaari 1) yläaulassa klo 12-15.30. Lisätietoa: https://www.facebook.com/events/221651591595388/

7.    Tule Aallon Suomi 100 -pullakahveille

Haluatko kuulla Koodibussista Afrikassa tai mahdollisuuksistasi ideoida Aalto-yliopiston tulevaa sataa vuotta hyvinvoinnin ja kasvun rakentajana?

Tervetuloa tutustumaan Aallon Suomi 100 -hankkeisiin ja Muutoksentekijät-aikajanaan torstaina 26. tammikuuta klo 9.30 Kandidaattikeskuksen pääaulassa (Otakaari 1, sisäänkäynnit F ja Z).

Ole hyvä ja ilmoittaudu saman tien tai viimeistään tammikuun 20. osoitteessa:  https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1236318&SID=9380668d-b9f2-463e-a49d-f6827f952eff&dy=2070635049

Lämpimästi tervetuloa, Tuula

8.    Kesätyönhakuun välineitä ja kontakteja Ura- ja rekrytointipalveluiden tapahtumista

Kesäksi töihin! -työnhakukoulutus 17.1.2017 klo 15.15 – 17.00 (Otakaari 1, D-sali)

tarjoaa opiskelijoille vinkkejä ja tehokkaita työkaluja kesätyönhakua varten. Ilmoittaudu mukaan 16.1. klo 15 mennessä: alumninet.aalto.fi/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=619.

Kesätöihin! -tapahtumassa 18.1.2017 kello 9.45 – 14.15 Kandidaattikeskuksen (Otakaari 1) ylä- ja ala-aulassa on yli 50 työnantajaa, joilla on kesällä 2017 tarjolla kesätöitä.

Harald Herlin -oppimiskeskuksen videostudiovierailu 18.1.2017 klo 14:30 – 15:30.

Ilmoittaudu etukäteen osoitteessa: https://alumninet.aalto.fi/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=628  max 20 mahtuu mukaan

Lisätiedot em tapahtumista: Aalto CareerWebin tapahtumissa sekä Facebook tapahtumassa (https://www.facebook.com/events/1611169295844655/ ).

Aalto CareerWebissä julkaistaan myös päivittäin lukuisia kesätyöpaikkoja Aalto-yliopiston opiskelijoille.

Nähdään Otakaari 1:ssä!

9.    Laskiaisrieha 2017

Laskiaistiistaina 28.2.2017 Helsingin Kaivopuistossa nautitaan iloisesta tunnelmasta perinteisessä Ullanlinnanmäen Laskiaisriehassa! Lystikkään, lumisen ja vauhdikkaan iltapäivän ajan mäki täyttyy kelkoista, pulkista, liukureista ja niitä ohjastavista iloisista opiskelijoista pääkaupunkiseudulta ja kauempaa. Pulkka kainaloon ja eikun mukaan mäkeen!

Vapaan laskemisen ja hauskanpidon lisäksi rinteessä on luvassa musiikkia, kilpailuja sekä hulppeaa ohjelmaa! Päivän kruunaa legendaarinen ABB:n Akateeminen mäenlaskukilpailu, jossa joukkueet kisaavat toinen toistaan kekseliäämmillä ja näyttävämmillä rakennelmilla laskiaisen huikeimman mäenlaskuvälineen tittelistä.

Jos vasara pysyy kädessä ja kelkka ohjaksissa, kokoa oma joukkue suunnittelupöydän ääreen ja ilmoittaudu mukaan! Säännöt ja ilmoittautumisohjeet ABB Akateemiseen mäenlaskukilpailuun löytyvät osoitteesta www.laskiaisrieha.fi

Paras tunnelma mäessä on klo 11-16 ja tunnelma kohoaa huippuunsa ABB Akateemisen mäenlaskukilpailun startatessa kello 13.00. Meno ei laskiaiskansalla hiivu Ullanlinnanmäen hiljentyessä, sillä Vapaateekkareilla on tänä vuonna yllätysässä hihassa! Lisää tietoa seuraa.

Laskiaispäivän viralliset jatkot löydät AYY:n Gravitaatiosta!

Riehassa mukana ABB, TEK, Sweco ja AYY!

Seuraa tapahtumaa somessa, Laskiaisrieha (https://www.facebook.com/Laskiaisrieha/) ja tapahtuma facebookissa (https://www.facebook.com/events/602429626620281/), Instassa (https://www.instagram.com/laskiaisrieha/) ja Twitterissä (https://twitter.com/laskiaisrieha)!

10.                  Join AIESEC and challenge your limits

AIESEC, with over 70,000 members is one of the largest student run organizations in the world. We are currently looking for more members to add to our amazing team. AIESEC provides opportunities to go on an exchange for multiple projects.

If you want to practice business management, public speaking or if you want to hang out with students from all around the world then AIESEC is for you. The application period will close shortly!

Sign up at: National Sign Up Form

Questions? Don’t hesitate to contact: helen.kesete@aiesec.net

11.                  Hae vuoden 2017 iGEM-joukkueeseen!

Nyt on haku päällä siisteinpään kesäduuniin ikinä! Toteuta ideoitasi opiskelijoiden omassa tutkimusryhmässä, suunnittele ja rakenna DNA:sta oma biologinen systeemi ja lähde kilpailemaan Bostoniin. Opi hurjasti uutta ja vietä ikimuistoinen kesä synteettisen biologian parissa.

Tässä projektissa pääset tekemään vaikka mitä – tutkimusta, labratöitä, ohjelmointia, varainkeruuta, yhteiskuntaan vaikuttamista, mallinnusta, bisnesstrategian kehittämistä, taiteiden yhdistämistä biologiaan ja vaikka mitä.

Haemme nyt kaikenkarvaisia kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoita Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteiseen joukkueeseen. Tärkeintä on motivaatio ja halu oppia uutta, joten mukaan kannattaa hakea, vaikka synteettisestä biologiasta ei olisikaan mitään hajua.

Lue lisää rekrysivuilta www.aaltohelsinki.com ja hae mukaan joukkueeseen!

12.                  Finnish Game Jam Espoo, Otaniemi 20.1 – 22.1

Oletko aina halunnut tehdä videopelejä? Tämä tapahtuma on juuri sinua varten! FGJ Otaniemi on osa Global Game Jamia (http://globalgamejam.org/ ). Tapahtuman tarkoituksena on luoda peli ryhmissä viikonlopun aikana, 48 tunnissa. Game Jam pidetään samanaikaisesti ympäri maailmaa.

Liity ryhmänä tai yksin – ryhmät muodostetaan paikan päällä.

Ilmaiset liput saatavilla: https://www.eventbrite.com/e/fgj-espoo-otaniemi-tickets-30299834621 . Varmista, että hankit liput Eventbriten välityksellä!

Tapahtuma fasilioidaan innovatiivisella Startup Saunalla, Otaniemessä osoittessa Betonimiehenkuja 3 D,02150 Espoo.

Tapahtuman järjestää Aalto-Yliopiston Digitaalisen median ammattiainekerho DOT sekä Finnish Game Jam. Tapahtumatilan ikäraja on 18+.

https://www.facebook.com/events/232757793826164/

http://globalgamejam.org/

http://finnishgamejam.com/

http://dot.ayy.fi/

13.                  Polijazz ry:n viikkotunnit alkavat torstaina 26.1.2017.

 

Polijazz ry:n viikkotunnit alkavat jälleen torstaina 26.1.2017. Joka viikko torstaisin modernin tanssi alkeet kello 17 – 18.15, jatkotunti kello 18.15 – 19.30 ja breakdancea kello 19.30 – 20.30.

Perjantaisin hip hopia kello 17 ja housea kello 18. Ilmoittautuminen ja ohjelma Polijazzin nettisivuilta osoitteesta polijazz.ayy.fi. Ensimmäinen kokeilukerta on ilmainen. Nähdään tanssitunneilla!

14.                  SHORINJI KEMPO – kevään 2017 peruskurssi

Haluatko kaksi kertaa viikossa eroon stressistä, kiireestä ja muista murheista? Haluatko vastapainoa opiskelulle? Haluatko välillä keskittyä johonkin aivan muuhun? Shorinji Kempon peruskurssi tarjoaa siihen hyvän mahdollisuuden – vielä ilmaiseksi!

Shorinji Kempon ilmainen peruskurssi alkaa torstaina 19.1.2017 kello 17.30 UniDojolla, osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 25. Mukaan pääsee helmikuun puoliväliin asti.

Peruskurssi sisältää harjoitukset torstaisin klo 17.30–19.00, sunnuntaisin klo 19.30–21.30, sekä vyökokeen toukokuussa. Harjoitukset pidetään UniDojolla. Kurssille osallistuminen ei edellytä Unisportin liikuntamaksun maksamista eikä myöskään erityistaitoja. Edellytämme kiinnostusta lajia kohtaan sekä aktiivista treenaamista.

Lisätietoja: http://www.helsinki.fi/jarj/shorinji/

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: hysk.mail@gmail.com