Säännöt


Kategoriat

Asumisen ohjesääntö muuttuu 1.3.2018 alkaen

AYY:n edustajisto päätti kokouksessaan torstaina 22.2.2018 asumisen ohjesääntöä koskevista muutoksista. Ohjesääntöön tulleet muutokset koskevat erityisesti asuntohakemusten voimassaoloa, asuntotarjoukseen reagoimista sekä asunnon edelleenvuokraamista koskevia ehtoja.

Merkittävä muutos hakijan näkökulmasta on asuntohakemuksen voimassaoloajan lyhentyminen kuudesta kuukaudesta kolmeen. Muutos koskee 1.3.2018 lähtien tehtyjä uusia asuntohakemuksia eli sitä ennen tehdyt hakemukset ovat voimassa vanhan ohjesäännön mukaisesti kuusi kuukautta. Nämäkin hakemukset siirtyvät kolmen kuukauden voimassaoloajan piiriin, kun hakija uusii hakemuksensa. Domo-järjestelmä muistuttaa edelleen sähköpostitse hyvissä ajoin hakemuksen uusimisesta ennen hakemuksen vanhenemista.

Toinen hakijan näkökulmasta merkittävä muutos on asuntotarjouksen saamisen vaikutus hakijan asuntohakemuksiin. Tällä hetkellä hakijan hylätessä asuntotarjouksen tai antaessa sen vanhentua, hakijan kaikki asuntohakemukset kaikkiin asuntoryhmiin paitsi siihen, jota tarjous koski, palautuvat takaisin jonoon. Sen sijaan asuntotarjouksen hyväksymisen myötä hakija on saanut palauttaa kaksi valitsemaansa asuntoryhmää jonoon. Ohjesäännön muutoksen myötä hakija saa palauttaa kolme valitsemaansa asuntoryhmää jonoon riippumatta siitä onko hän hyväksynyt tai hylännyt asuntotarjouksen tai antanut sen vanhentua. Muutos tulee voimaan heti 1.3.2018 ja koskee kaikkia hakijoita. Näin ollen hakijoiden kannattaa nyt tarkistaa, että omissa asuntohakemuksissa on vain sellaisia kohteita, joista on valmis ottamaan vastaan asuntotarjouksen, ettei käy niin, että saa ei-toivotun asuntotarjouksen, jonka jälkeen saa palauttaa enää kolme asuntoryhmää jonoon.

Asunnon hakemista koskeva muutos on myös lähikuntien uudelleenmäärittely pisteytysohjeessa. Lähikuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja niiden ulkopuolella asuvat voivat jatkossa saada kiireellisyyspisteen soluhakemukselleen.

Ohjesääntöä muokattiin myös mukautumaan paremmin opiskelijoiden muuttuviin elämäntilanteisiin. Omaa asuntoaan voi jatkossa jälleenvuokrata lokakuusta maaliskuuhun vaihdon, ulkomailla suoritetun työharjoittelun, lähikuntien ulkopuolella suoritettujen JOO-opintojen tai asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen ajaksi muillekin kuin AYY:n jäsenille. Asumisoikeutta hyvitetään kuitenkin vain niissä tapauksissa, kun jälleenvuokralaisena on ollut AYY:n jäsen. Myös lähikuntien ulkopuolella suoritetut JOO-opinnot oikeuttavat jatkossa asumisoikeusajan hyvitykseen.

Kaverikämppien suhteen ohjesääntöä muutettiin niin, että kaveriasunnossa voi jatkaa asumista niin kauan kuin asunnossa on yksi AYY:n asumisoikeudellinen jäsen. Lisäksi kaveriasuntoja voi hakea kaverin kanssa, jolla ei ole enää asumisoikeusaikaa jäljellä, mutta joka on kuitenkin AYY:n jäsen.

 

(Översättningen kommer snart / The translation is coming soon)

Asuntoloiden hallinto-ohjesääntö uudistui

TKY:n ja KY:n omistamien asuntomassojen yhdistyttyä vuonna 2010, yhdistyivät myös kahdet käytänteet ja säännöstöt. Tämä yhdistyminen tapahtui vauhdilla, mikä näkyi myös asukasdemokratiaa ja asukkaiden päätäntävaltaa tukevassa asuntoloiden hallinto-ohjesäännössä.

Sääntöä uudistettiin asukastoimijoiden kanssa yhteistyössä ja kesäkuussa aloitetut valmistelutyöt saapuivat päätökseen 10.10.2013, jolloin ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi uuden asuntoloiden hallinto-ohjesäännön. Uudessa säännössä on entiseen verrattuna kolme suurempaa muutosta.

1. Kyläsenaatin hallinnollinen valta siirrettiin kaikkien asuntokohteiden edustajista koostuvan asumisen yhteistyöelimen alle. Kyläsenaatti toimii jatkossa vain asukasviihtyvyyden ja -hyvinvoinnin parissa.

2. Sääntöjä yhtenäistettiin teekkarikylän ja muiden asuinkiinteistöjen välillä. Tarkoituksena on poistaa erilaiset käytännöt ylioppilaskunnan eri asuntojen välillä ja vähentää sääntötekstin poikkeuksia.

3. Linnanisäntä nostettiin asuinkiinteistöjensä luottohenkilöksi/johtohahmoksi antamalla tehtävässä olevalle lisää valtaa ja vastuuta.

Asukasdemokratia muotoutuu uuden asuntoloiden hallinto-ohjesäännön mukaan kuvan osoittamalla tavalla.

Terveisin,
Jani Laamanen

Asukasdemokratiakartta