Lausunto yliopistolain muutoksista korkeakoulujen opetusyhteistyöstä

Hallitus esittää muutoksia yliopistolakiin liittyen Tampereen yliopistofuusioon, opetusyhteistyöhön ja koulutuksen siirtymiseen yliopistosta toiseen. AYY ei asetu vastustamaan Tampereen yliopistojen yhdistymistä, vaan kannattaa tässä yliopistojen autonomista oikeutta päättää toimintansa tavoista. AYY kuitenkin kritisoi sitä, että tämän yhdistymisen varjolla lakiin tehdään kaikkia yliopistoja koskevia muutoksia opintojen järjestämisestä. Esimerkiksi kokeilulaki tai nykyisestä opetusyhteistyöstä kertyvän kokemuksen arviointi ja myöhemmät muutokset olisivat kestävämpi ja luotettavampi tapa kehittää yliopistoja kuin tehdä suoraan lakimuutoksia. Tämä muutos on lähtenyt paikallisen kokeilun ja paikallisen politiikan tarpeista, eikä akateemisen yhteisön omista arvokeskusteluista opetuksen kehittämisen suunnasta.

Esitetyssä muodossaan opetusyhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä voi johtaa hallitsemattomaan tilanteeseen. Yhteistyötä on pystytty ja pystyttäisiin syventämään jo nykyisellä järjestelmällä erityisesti kun käytössä on yhteinen VIRTA-tietovaranto opintosuorituksista. AYY ei asetu vastustamaan muutosta täysin, mutta lain vaikuttavuusarvio on selvästi puutteellinen opiskelijan aseman ja oikeusturvan osalta. Esityksen perusteluissa tulee avata tarkemmin mitkä oikeuden opiskelijalla on tietää niiden opintojen sisältö, joihin hänen myös koko ajan kiristyvästi odotetaan sitoutuvan.

 

Lausuntolomakkeen mukainen yksityiskohtainen lausunto

Tampere3

Pidättekö ehdotusta Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdistämisestä ja

Tampere3- korkeakoulukokonaisuuden muodostamista kannatettavana?

Kyllä

Pidättekö ehdotusta siirtymän toteuttamistavasta (voimaanpanolaki) kannatettavana?

Ei

Muutosehdotuksenne voimaanpanolain säännöksiin ja perusteluihin:

Uuden yliopiston hallituksen valitsijaksi ehdotetaan esityksessä yhdistyvien yliopistojen hallituksia. Kuitenkin yliopistolaissa hallituksen valitseminen ja nimeäminen on yksiselitteisesti monijäsenisen hallintoelimen tehtävä. Vaikka yhdistyvät hallitukset ovat monijäsenisten hallintoelimien nimittämiä, yhdistyvän yliopiston hallituksen nimeämiseen syntyy tarpeeton väliporras. Yhdistyvien yliopistojen monijäsenisten toimielinten (eli konsistorin ja kollegion) tulisi suoraan valita uuden yliopiston hallitus ottaen huomioon nimityskomiteaa koskevat ehdot.

Mikäli nykyiset hallitukset nimeävät uuden hallituksen, yliopistoyhteisöllä ei ole tarpeeksi suurta edustusta, jotta se voisi autonomisesti ja vapaasti päättää oman hallituksensa kokoonpanosta, sillä ulkopuoliset jäsenet muodostaisivat valitsijoista kohtuuttoman suuren osan.

 

Opetusyhteistyö

Pidättekö ehdotusta opetusyhteistyön mahdollisuuksien laajentamisesta kannatettavana?

Kyllä

Mitä hyötyjä ja haittoja säännöksestä seuraisi?

AYY suhtautuu varauksellisesti opetusyhteistyötä koskevaan muutokseen. Yhteistyön helpottaminen ja erityisesti yliopistojen välisen työnjaon sekä ammattikorkeayhteistyön kehittyminen ovat tärkeitä asioita. Kuitenkin nyt ehdotus on hyvin väljä. ”Pääosa” tutkinnosta on hyvin häilyvä käsite, ottaen huomioon miten monimuotoisia opintopolut voivat olla. Erilaisilla aineyhdistelmävalinnoilla yksilön tutkinnosta voikin muodostua hyvin suurelta osalta jonkin muun kuin koulutukseen ottaneen korkeakoulun tutkinto. Henkilökohtainen rajoitus tutkinnon pääsääntöisestä oppilaitoksesta taas voisi johtaa tilanteeseen, jossa opiskelijan mahdollisuus valita opintojaan rajoittuisi, mikäli hän on aiemmin osallistunut ulkoistetuille kursseille. Mitä laajemmalle vastuu opetuksen järjestämisestä jakautuu, sitä haastavampaa sen yhteinen suunnittelu on.

Perusteluissa mainitaan myös, että yliopiston tulisi noudattaa hyvän hallinnon mukaista menettelyä opetusta hankkiessaan ja esimerkiksi huolehtia, ettei opiskelupaikan muutos aiheuta kohtuutonta haittaa. ”Kohtuuton haitta” on erittäin subjektiivinen kokemus ja hyvin väljä määritelmä. Perustelut myös huomauttavat, että yliopistojen tulee laatia tutkintosääntönsä ja opetussuunnitelmansa siten, että opiskelijalla on tosiasiallinen mahdollisuus saada selkeä kuva opintojensa rakenteesta ja suorittamistavasta tarpeeksi ajoissa. Kuitenkin normaalia hyvän hallintotavan mukaista päätöksentekoa noudattaen tälläkin hetkellä esimerkiksi Aalto-yliopistossa opetussuunnitelma on voimassa vain vuoden ja muutoksia opetussuunnitelmiin tehdään siltikin myös kesken voimassaolokauden. Vaikka tämä täyttää tällä hetkellä hyvän hallinnon vaatimukset, se johtaa jo nyt useisiin muutoksiin opiskelijan opintoajan sisällä. Nämä muutokset voisivat olla laajemman opetusyhteistyön aikana huomattavasti suurempia ja ennakoimattomampia kuin yhden yliopiston sisällä tapahtuvat. Tällä hetkellä ei ole tarpeeksi vakiintuneita määritteitä sille, miten vahva on opiskelijan turva saada opiskella siten, kuten hän opiskelupaikkaa valitessaan ja sen saadessaan sitoutuu opiskelemaan.

Opetusyhteistyön laadun seuraaminen on hyvin hankalaa, sillä merkittävin opiskelijoiden palautekanava on kurssipalaute ja sen käsittely on melko rajoitettua tietosuojan vuoksi. Opetussuunnitelmien kehittäminen vaatii tiedon saantia myös toisen organisaation järjestämien tutkinnon osien laadusta, joten palautteen keräämiseen ja sen käsittelyyn liittyvät ongelmat on ratkaistava ennen yhteistyön aloittamista kestävällä tavalla. Jos kurssit ja siten myös opetussuunnitelmat ovat yhteiset eri oppilaitosten opiskelijoille, heidän tulee olla myös edustettuina opetussuunnitelmien kehittämisessä, mikä voi olla haaste oppilaitosrajojen yli.

Jo pelkästään yliopistojen kesken on ollut perinteisesti haastavaa löytää yhteisymmärrystä opetuksen akateemisen laadun suhteen, mikä ilmenee edelleen haasteina hyväksilukemisessa ja siirtymissä oppilaitosten välillä. Sisällöllisten eroavaisuuksien määrää ei saa aliarvioida, joskaan ei myöskään ylikorostaa lainsäädännössä. Yliopistoissa opetus perustuu edelleen suurelta osin tohtorien panokseen ja opetukselta vaaditaan yhteyttä ajankohtaiseen tutkimukseen. Opettajien koulutustaso on osa yliopistotutkinnon laatua, eikä sen tule heikentyä opetusyhteistyössä. Syvenevän opetusyhteistyön vaarana on sekä yliopistotutkinnon tieteelliseen ajatteluun tähtäävän sisällön heikkeneminen että ammattikorkeakoulujen omaan tehtäväänsä perustuvien erityispiirteiden muuttuminen kohti yleisempää, akateemisempaa suuntaa.

Muutosehdotuksenne opetusyhteistyötä koskevaan säännösluonnokseen ja sen perusteluihin:

Perusteluihin tulisi lisätä, että pääsääntöisesti opiskelijalla tulee olla tiedossa tutkinto-ohjelman alkaessa missä ja minkä tahon järjestämänä hänen opintonsa toteutetaan.

 

Koulutuksen siirto

Pidättekö koulutuksen siirtoa koskevaa ehdotusta kannatettavana?

kyllä

Mitä hyötyjä ja haittoja säännöksestä seuraisi?

Tällä hetkellä opiskelijat ovat hyvin turvattomassa tilassa koulutuksen siirtoon liittyvissä tilanteissa. Vaikka kolme vuotta ei olekaan välttämättä tosiasiallisen opiskeluajan mittainen siirtymäaika, sen kirjaaminen olisi parannus nykytilaan. Voidaan tosin kritisoida termin ”koulutuksen siirtäminen” käyttämistä, sillä nykyisten esimerkkien valossa kyse on koulutuksen lakkauttamisesta tietyllä paikkakunnalla, eikä täysimääräisestä resurssien ja opiskelupaikkojen siirtymisestä. Koulutuksen lakatessa on jatkossakin taattava opiskelijalle oikeus tehdä tutkinto loppuun siinä korkeakoulussa, johon hänet on otettu sisään.

 

Ammattikorkeakoulujen hallintokieli

Pidättekö ammattikorkeakoulujen hallintokieleen liittyvää ehdotusta kannatettavana?

kyllä

Mitä hyötyjä ja haittoja säännöksestä seuraisi?

Hallintokieleen liittyvät säädökset on syytä yhdenmukaistaa eri korkeakouluissa.

Viikkotiedote 21/2017

Tämä on AYY:n viikkotiedote 20/2017

Lukuvuosi lähestyy loppuaan ja samalla kevään opiskelijatapahtumat. Vielä voi kuitenkin kirpparille, katsomaan taidetta ja pelaamaan niin digitaalisesti kuin analogisesti. Lisäksi ehtii hakea vielä AYY:n Jätkäsaaren asuntoja tai löytämään itselleen töitä syksyksi!

 

Huom! Helatorstain vuoksi 29.5. ilmestyvän viikkotiedotteen deadline on keskiviikkona 24.5. klo 10! Tiedotteet voi lähettää osoitteeseen tiedotteet@ayy.fi

Yhdistyksiä koskevat asiat löydät yhdistystiedotteesta. Lue tiedote osoitteessa http://ayy.fi/yhdistystiedote

 

 1. AYY hakee lukuvuositarrojen jakajaa (2 paikkaa)
 2. AYY hakee hätämajoituskoordinaattoria
 3. AYY:n uudet asunnot Jätkäsaaressa – hae 31.5. mennessä!
 4. Älä nuku tenttisi ohi! Tenttiohjeet muuttuvat elokuun alusta
 5. Vaikuta Aallon tapaan toimia (Code of Conduct)
 6. Hiljainen huone avattu Kandikeskuksessa
 7. Otaniemen Kirppispäivä 24.5.2017 @Smökki
 8. Super Smash Bros. for Wii U Tournament – Murskaveljekset III
 9. Beach volley -turnaus Otaniemessä!
 10. The young designers of Aalto University presented in Otaniemi
 11. Otaniemi Art Week
 12. Aalto-kymppi 17.9.2017, oletko valmis? Ilmoittautuminen on käynnissä!
 13. Konsertti: Jos minä puhuisin sinulle

 

Viikko 21

23.5. KYN, Manuel Dunkel, Ville Herrala & Mikko Hassinen @ G Livelab

https://ayy.fi/blog/events/kyn-manuel-dunkel-ville-herrala-mikko-hassinen-g-livelab/

24.5. Ristin kilta: Peli-ilta

https://ayy.fi/blog/events/ristin-kilta-peli-ilta-6/

26.5. Aalto Gamers League of Legends Tournament (Final)

https://ayy.fi/blog/events/aalto-gamers-league-of-legends-tournament-final/

28.5. Super Smash Bros. for Wii U Tournament – Murskaveljekset III

Super Smash Bros. for Wii U Tournament – Murskaveljekset III

 

1. AYY hakee lukuvuositarrojen jakajaa (2 paikkaa)

 

AYY hakee kahta lukuvuositarrojen jakajaa neljän viikon mittaiseen osa-aikaiseen työsuhteeseen. Toinen valituista henkilöistä työskentelee Otaniemessä ja toinen Töölössä. Lukuvuositarrojen jakajan tehtävänä on jakaa tarroja ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaneille jäsenille Otaniemessä ja Töölössä sijaitsevissa tarranjakopisteissä. Henkilöt tarkistavat tarran hakijan henkilöllisyyden, jäsenmaksutilanteen ja kiinnittävät tarrat kortteihin ja merkkaavat tarran jaetuksi.

Työ tapahtuu yhdessä vuorossa klo 12–18. Työn kesto on neljä viikkoa aikavälillä 21.8.–15.9.2017. Toimesta maksetaan Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen vaativuusryhmä I:n mukaista palkkaa (peruspalkka kokopäiväisessä työsuhteessa 1409,04 euroa kuukaudessa, laskennallinen palkka tässä toimessa noin 1127 €). Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan pe 9.6.2017 klo 12.00.

Lue koko rekryilmoitus täältä: https://ayy.fi/ylioppilaskunta/avoimet-tyopaikat/ayy-hakee-lukuvuositarrojen-jakajaa-2-paikkaa/

 

2. AYY hakee hätämajoituskoordinaattoria

 

AYY hakee hätämajoituskoordinaattoria arviolta 7.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hätämajoituskoordinaattori vastaa syksyllä vailla asuntoa olevien opiskelijoiden väliaikaisen majoituksen järjestämisestä ja siitä tiedottamisesta. Tehtäviin sisältyy opiskelijoiden ja varsinkin kansainvälisten opiskelijoiden neuvontaa, käytännön hätämajoituksen hoitamista sisältäen mm. hätämajoituksen käytön seuraamista ja avainten hallintaa, ja hätämajoitustoiminnan pidemmän tähtäimen suunnittelua.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen ma 5.6.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen rekrytointi@ayy.fi.

Lue koko työnhakuilmoitus täältä: https://ayy.fi/blog/2017/05/15/ayy-hakee-hatamajoituskoordinaattoria-2/

 

3. AYY:n uudet asunnot Jätkäsaaressa – hae 31.5. mennessä!

 

Atlantinkadun uuteen opiskelija-asuntokohteeseen valmistuu yhteensä 122 asuntoa, jotka ovat muuttovalmiita 1.9.2017. Kohde on sijaintinsa vuoksi täysin uudenlainen kohde AYY:lle ja tämän vuoksi myös näiden asuntojen hakuprosessi on mietitty erikseen uudella tavalla. Annettuun aikarajaan 31.5.2017 mennessä tulleiden hakemusten jonopaikka arvotaan. Muuten hakemuksen lähettämisajankohdalla ei ole väliä. AYY:n hallituksen päätöksen mukaisesti kaikille AYY:n jäsenille annetaan yhdenvertainen mahdollisuus hakea Jätkäsaaren kohteen asuntoja ja tämän vuoksi kaikki hakijat saavat sijaintipisteen, riippumatta siitä millä kampuksella he opiskelevat. Arvonta tapahtuu pisteryhmien sisällä. Toukokuun jälkeen kohteen haku jatkuu normaalin jonotuksen mukaisesti.

Kaikki Jätkäsaaren asuntoihin kohdistuvat asuntohakemukset käsitellään 15.6.2017 mennessä, jolloin myös arvonta suoritetaan. Pian tämän jälkeen arvonnassa onnekkaat hakijat saavat hakemuksessaan mainitsemaansa sähköpostiosoitteeseen asuntotarjouksen. Asuntotarjous on hyväksyttävä neljän päivän kuluessa. Muistathan siis tarkkailla hakemuksessa antamaasi sähköpostia myös kesäkuussa! Asuntotarjous on samalla vuokrasopimus, jonka hakija hyväksyy tai hylkää Domo-järjestelmässä.

Lue lisää Jätkäsaaren asuntohakemusten pisteytyksestä tästä linkistä: https://ayy.fi/asuminen/asunnonhakijat/hakuinfo/jatkasaaren-asunnot/

Tutustu asuntoihin ja lähetä hakemus Domossa NYT! https://domo.ayy.fi

 

4. Älä nuku tenttisi ohi! Tenttiohjeet muuttuvat elokuun alusta

 

Uusi tenttiohje koskee koko Aalto-yliopistoa ja siinä ohjeistetaan tenttijärjestelyistä, tenttiin ilmoittautumista ja tentin arvostelua. Tenttiohje korvaa koulujen omat tenttisäännöt 1.8.2017 alkaen.

Muista nämä!
1. Tenttiin otetaan vain ilmoittautuneet.
2. Kurssi-ilmoittautuminen on automaattisesti ilmoittautuminen kurssin tenttiin.
3. Muihin tentteihin, kuten uusintoihin tai itsenäisten kurssien tentteihin, pitää ilmoittautua 7 päivää ennen.
4. Tenttiin ei pääse sisään 30 minuutin jälkeen.
5. Palauta tentin lopuksi kaikki vastauspaperit, myös tyhjät, ja pyydettäessä kysymyspaperit.
Katso uusi ohje Intosta, lisätiedotusta ja muistutusta kouluilta tulee elokuussa:

https://into.aalto.fi/display/fiaalto/Aallon+yhteinen+tenttiohje+voimaan+elokuun+alusta

 

5. Vaikuta Aallon tapaan toimia (Code of Conduct)

 

Aalto-yliopisto on kokoamassa yhteen koko yhteisöä koskevia eettisiä toimintaperiaatteitaan (Code of Conduct). Aalto kutsuu kaikki tutustumaan ja kommentoimaan luonnosta.

Eettiset toimintaperiaatteet eli ”Aallon tapa toimia” perustuu Aalto-yliopiston arvoihin, ja niiden tarkoituksena on edistää rehellisiä ja eettisiä toimintatapoja koko yhteisön hyödyksi. ”Aallon tapa toimia” tiivistää yhteisömme reilun pelin säännöt.

Kommentoi ja anna palautetta uudesta luonnoksesta osoitteessa: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=27627978

 

6. Hiljainen huone avattu Kandikeskuksessa

 

Kaipaatko hiljaista hetkeä opintojen tai työpäivän keskellä? Kandidaattikeskukseen on avattu Hiljainen huone (M135), joka on yliopistoyhteisön käytössä hiljentymiseen, meditointiin ja rukoiluun. Lisätietoja:

https://into.aalto.fi/display/fiaalto/Kandidaattikeskukseen+avataan+hiljainen+huone

Eng: https://into.aalto.fi/display/enaalto/Quiet+room+opens+in+Undergraduate+Centre

Ru: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=27628185

 

7. Otaniemen Kirppispäivä 24.5.2017 @Smökki

 

On kevätsiivouksen aika! Onko kaapeissasi luurankoja tai sinulle turhaa tavaraa, josta voisi olla iloa muille? Oletko väsynyt Facebookin myyntiryhmiin ja kirpputorien pöytämaksuihin?

Servin Mökki muuttuu 24.5. suureksi löytöaitaksi, johon jokainen on tervetullut myymään omia tavaroitaan ja tekemään mahtavia löytöjä!
Varaa ilmainen myyntipöytäsi 23.5.2017 mennessä täältä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehFYmbB4GORQBxT69nBQRTwZEO_cupNdn9uAsh4FywEIbI5A/viewform?c=0&w=1
Lisätietoja Kampusjaoston Facebook sivulta: https://www.facebook.com/events/288317928285916/

 

8. Super Smash Bros. for Wii U Tournament – Murskaveljekset III

 

Perinteeksi muodostunut Smash-turnaus Murskaveljekset järjestetään sunnuntaina 28. päivä toukokuuta kolmatta kertaa. Tapahtumapaikkana on Energy Garage, Sähkömiehentie 4. Turnaukseen osallistuminen on ilmaista ja kaikki Aallon Smashin pelaajat (sekä kasuaalit että hardcoret) ovat tervetulleita.

Turnaukseen ilmoittaudutaan paikan päällä ja ilmoittautuminen sulkeutuu kello yhdeltä. Lisätietoja turnauksesta ja turnauksen säännöt löytyy tapahtumasivulta.

https://www.facebook.com/events/140460343163099/

 

9. Beach volley -turnaus Otaniemessä!

 

PUS-volley järjestää jo toista kertaa eeppiseksi perinteeksi muodostuneen beach volley -turnauksen Otaniemen kentillä 10.6.2017! Kerää kaveriporukkasi kasaan, ja tule nauttimaan kesäisen rennosta ja sporttisesta meiningistä.

Turnaus järjestetään Smökin ja Miinusmaan kentillä. Ottelut pelataan rentoina 4vs4 lohkopeleinä. Tuomareina toimivat PUS-volleyn jäsenet. Joukkueiden maksimiosallistujamäärä on 10, mutta varasijoiltakin voi päästä mukaan. Hinta: 40e/joukkue.

Pelien ohessa myyntikojut tarjoavat juotavaa ja syötävää, joten toimiva konsepti on taattu!

Ilmoittaudu tästä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduSwNov0TvG4p1MrlAdZJ833Rqi232mAy4cKtas0VwJZOkHQ/viewform?c=0&w=1

Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/453793904964502/

 

10. The young designers of Aalto University presented in Otaniemi

BoA’17 exhibition brings together the works of 23 graduating bachelor students in the Harald Herlin Learning Centre in Otaniemi 1.6.-21.6.2017. Every sector of Aalto University School of Arts, Design and Architecture’s Design major is represented in the exhibition: an interior textile collection, a collection of chat stickers and a study of the possibilities of 3D printing in ceramics are presented under the same roof. The exhibition is open according to the opening hours of the Harald Herlin Learning Centre. The exhibition opening is on Wed 31.5.2017 17-19. Kyrö Distillery Company is sponsoring the event.

 

11. Otaniemi Art Week

Otaniemi Art Week is an experimental event that brings together different kind of artistic activities and people. Installation, movies, site-specific art, music, workshops, stand-up comedy, art dinner and much more.

Take part and organize your own art intervention, workshop or anything you feel passionate about! This week is also celebrating Otaniemi Free Space -project and its participants to showcase their ideas before the summer starts.
https://www.facebook.com/events/289746631481847/

 

12. Aalto-kymppi 17.9.2017, oletko valmis? Ilmoittautuminen on käynnissä!

 

Perinteinen Aalto-kymppi ja Aalto-vitonen -liikuntapäivä järjestetään tänä vuonna sunnuntaina 17.9.2017 klo 12 jo kahdeksatta kertaa.  Matkat voit juosta, hölkätä, kävellä tai sauvakävellä.
Aalto-kymppi/Aalto-vitonen on ilmainen tapahtuma kaikille aaltolaisille.

Aalto-kymppi/vitonen on osa Espoon Rantamaraton-tapahtumaa. Maraton ja puolimaraton juostaan lauantaina 16.9.2017. Maratonien osallistumismaksut tarjotaan aaltolaisille alennettuun hintaan, 40€/hlö.

Aika: Aalto–kymppi /Aalto-vitonen su 17.9. klo 12.00-16.00, Espoo Rantamaraton la 16.9
Paikka: Lähtö on Espoon Otaniemen Otarannassa, Laajalahden rannalla.

Lisätietoa juoksusta Intosta https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=24324460
Ilmoittautuminen päättyy su 10.9.2017 klo 23.59.

Ilmoittautuminen ainoastaan Rantamaratonin sivuilla, täällä: https://www.rantamaraton.fi/aaltokymppi/

 

13. Konsertti: Jos minä puhuisin sinulle

 

Maailmallakin sävähdyttänyt KYN ravisteli lokakuussa julkaistulla ja arvostelumenestykseksi nousseella Jos minä puhuisin sinulle -albumillaan käsityksiä siitä, mihin naiskuoro taipuu. Mikko Hassisen KYN:lle räätälöimä etninen jazz haastaa kuoron sekä osaksi Manuel Dunkelin, Ville Herralan ja Hassisen tähdittämää kokoonpanoa että ottamaan a cappella -sovituksissa jazzbändin instrumenttien roolit haltuunsa. Luvassa on todellista kuoron ja jazzyhtyeen ilotulitusta!

 

ti 23.5.2017 klo 19.00-21.00

G Livelab (Yrjönkatu 3, Helsinki)

Liput G Livelabista  ja kuorolaisilta 20 € (sis. narikka 3 €)

Lisätietoja: www.kyn.fi, www.facebook.com/KYNchoir

 

14. Tule avustamaan elokuvaa Otaniemeen 27.-28.5.

 

Kuvaamme Aalto ARTSin elokuvataiteen ja lavastustaiteen opiskelijoiden lyhytelokuvaa Otaniemessä 27.-28.5. ja haemme avustajia auttamaan elokuvan tekemisessä. Lyhytelokuvamme on hilpeä ja absurdi poliittinen satiiri, jonka pääosaa esittää Elina Knihtilä.

 

Etsimme 18-60-vuotiaita naisia ja miehiä esittämään toimittajia ja politiikkoja. Kuvaukset järjestetään 27.-28.5. Espoon Otaniemessä. Teemme elokuvaa vapaaehtoisvoimin, joten emme voi mkasaa korvausta avustamisesa. Tarjoamme kuitenkin kuvauksiin osallistuville lämpimän lounaan ja välipalaa.

 

Kiinnostaako avustaminen? Lähetä meille otsikolla ”TAKATILAN VÄKI” osoitteeseen kabaali@blockbustersgang.com. Kerro viestissäsi, oletko kiinnostunut osallistumaan molemmille vai vain yhdelle kuvauspäivälle. Mainitsethan myös yhteystietosi ja vaatekokosi ja liitä mukaan kokokuva itsestäsi.

 

Avustajahankintaa hoitaa yhteistyökumppanimme Blockbusters Gang. Heräsikö sinulle kysymyksiä? Ole rohkeasti yhdessä elokuvan tuottaja Anna Melliniin, p. 040 539 0345 ja anna.mellin@aalto.fi.

 

Elokuvaprojekti on saanut rahoitusta Teekkaritoiminnan edistämisrahastolta.

Kevään 2017 stipendit jaettu

AYY:n hallitus on perjantaina 19.5.2017 pitämässään kokouksessa hyväksynyt stipendien jakotoimikuntien esitykset stipendien saajista keväälle 2017, ja jakanut niiden perusteella stipendejä ja apurahoja.

Stipendejä haki yhteensä 342 henkilöä ja hakemukset jakautuivat stipendiluokittain seuraavasti:
• Vaihtostipendi: 220 hakemusta
• Yhteisöstipendi: 84 hakemusta
• Opintostipendi: 159 hakemusta.

Stipendien saajat stipendiluokittain:

Vaihtostipendi

Valtteri    Ahonen    450,00 €
Marianne    Honkasaari    475,00 €
Tony    Hämmäinen    400,00 €
Mikko    Karjalainen    325,00 €
Anni    Kolehmainen    525,00 €
Marleena    Kurki    350,00 €
Erno    Laakso    625,00 €
Joonas    Lehtovaara    525,00 €
Tommi    Levo    700,00 €
Lassi    Luotonen    350,00 €
Miika    Mäkelä    600,00 €
Marcus    Nordström    375,00 €
Leo    Norilo    600,00 €
Olli-Pekka    Pajala    600,00 €
Kalle    Pirinen    550,00 €
Tuomas    Ranta-aho    350,00 €
Alina    Saaranto    550,00 €
Miia    Suomela    375,00 €
Romi    Tolonen    525,00 €
Simon    Westersund    400,00 €
Tyko    Viertiö    350,00 €

 

Opintostipendi

Milja    Asikainen    500,00 €
Joanna    Haahti    500,00 €
Larissa    Haggrén    500,00 €
Eeva    Hietamäki    500,00 €
Essi    Jukkala    500,00 €
Mikko    Karjalainen    500,00 €
Anni    Kolehmainen    500,00 €
Antti    Korpelainen    500,00 €
Erno    Laakso    500,00 €
Saara    Lassila    500,00 €
Mikko    Latva-Käyrä    500,00 €
Lassi    Luotonen    500,00 €
Leo    Norilo    500,00 €
Kalle    Pirinen    500,00 €
Tuomas    Ranta-aho    500,00 €
Johanna    Rantanen    500,00 €
Sara    Reponen    500,00 €
Alina    Saaranto    500,00 €
Matilda    Säde    500,00 €
Tyko    Viertiö    500,00 €

 

Yhteisöstipendi

Linnea    Anttila    500,00 €
Iiris    Hakaste    500,00 €
Antti    Kaivola    500,00 €
Henrik    Kekäräinen    500,00 €
Marleena    Kurki    500,00 €
Paul    Laihonen    500,00 €
Tommi    Levo    500,00 €
Markus    Melander    500,00 €
Santeri    Nuotio    500,00 €
Rosa    Nylén    500,00 €
Aleksi    Pyykkönen    500,00 €
Saila    Rappumäki    500,00 €
Pietu-Pekka    Roisko    500,00 €
Emilia    Ronkainen    500,00 €
Marketta    Ruutiainen    500,00 €
Siiri    Salli    500,00 €
Laura    Strömberg    500,00 €
Antti    Virtanen    500,00 €
Elina    Virtanen    500,00 €
Rosa    Väisänen    500,00 €

 

Onnea kaikille stipendin saajille!

Yhdistystiedote viikolle 21/2017

Jos haluat saada AYY:n yhdistystiedotteen sähköpostiisi, tilaa se osoitteesta http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Tämä on AYY:n yhdistystiedote viikolle 21/2017

HUOM! Yhdistystiedote ei ilmesty ensi viikolla!
Toiminta-avustukset on laitettu maksuun suurimmalle osalle yhdistyksistä. Puutteista ym. on oltu erikseen yhteydessä osoitteesta jarjestoasiat at ayy.fi.

Tulevia tapahtumia ja tärkeitä päivämääriä yhdistyksille ja yhdistystoimijoille

21.5.: Deadline kansainvälistymiskilpailuun ilmoittautumiseen (kts. 3)
31.5.: Deadline tapahtumille lisäämiseen lukuvuosikalenteriin (kts. 2)
22.5. klo 12.00 – 5.6. klo 12.00: Jälki-ilmoituksen tekeminen on auki TAHLO-järjestelmässä: https://tahlo.ayy.fi/ (kts. 1)
8.9.: Lukuvuoden avajaiset

Tiedotteen sisältö

 1. Toiminta-avustukset 2017 ja puuttuvat yhdistysilmoitukset
 2. Yhdistyksesi tapahtumat lukuvuosikalenteriin
 3. Ilmoittaudu viimeistään 21.5.: Kilpailu yhdistyksille – eniten kansainvälistynyt yhdistys palkitaan!
 4. OLL etsii Helsinki City Marathonille huoltopistevastaavaksi 20:n henkilön opiskelijaporukkaa – tienaa järjestöllesi 500 euroa!

 

 1. Toiminta-avustukset 2017 ja puuttuvat yhdistysilmoitukset

Vuoden 2017 toiminta-avustukset on myönnetty ja avustussummiin voi tutustua osoitteessa http://ayy.fi/yhdistykset/palvelut/toiminta-avustus/toiminta-avustukset-2017/

Toiminta-avustukset maksetaan, kun kaikki avustuksen ehdot ovat täyttyneet. Suurimmalle osalle yhdistyksistä avustuksista on tehty maksumääräys 19.5. Maksu näkyy TAHLO-järjestelmään ilmoitetulla tilillä arviolta kesäkuun alkupuolella.

Mikäli yhdistyksellä on puutteita profiilissa AYY:n verkkosivuilla tai muuta erikoista, on tästä lähetetty erikseen viestiä. Profiiliin on oltava hakukierroksen yhteydessä ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti kunnossa ennen toiminta-avustuksen maksua. Liitteistä, joille on annettu lisäaikaa, on oltu erikseen yhteydessä yhdistyksiin. Samoin muista mahdollisista epäselvyyksistä. Nämä viestit ovat tulleet osoitteesta jarjestoasiat at ayy.fi

Yhdistyksien, jotka eivät ole tehneet vielä yhdistysilmoitusta vuonna 2017, on tehtävä ilmoitus 22.5. klo 12.00 – 5.6. klo 12.00 välisenä aikana osoitteessa https://tahlo.ayy.fi/. Toiminta-avustusta ei voi enää hakea. Mikäli ilmoitus jää tekemättä määräaikaan mennessä ja toista vuotta peräkkäin, voidaan yhdistys poistaa kokonaan ylioppilaskunnan yhdistysrekisteristä.

 

 1. Yhdistyksesi tapahtumat lukuvuosikalenteriin

AYY:n painettuun lukuvuosikalenteriin on perinteisesti voinut laittaa yhdistysten tapahtumia, jolloin kalenterin käyttäjät pysyvät helposti kartalla. Näin tehdään myös vuoden 2017-18 kalenterin kanssa.

Alla on linkki Google-dokumenttiin, johon tapahtumat voi lisätä. Tarkemmat ohjeet löytyvät dokkarista.

Ehdoton deadline on 31.5. klo 23.59!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KXTn9HGVzePyjNrity4-DTtxl18Ns9zKIvqDpsDmPKY/edit?usp=sharing

Aurinkoista kevättä ja ottakaa tarvittaessa yhteyttä tiedottaja@ayy.fi

 

3. Ilmoittaudu viimeistään 21.5.: Kilpailu yhdistyksille – eniten kansainvälistynyt yhdistys palkitaan!

Miten meidän yhdistyksemme kehittyisi kansainvälisemmäksi? AYY järjestää yhdistyksille kilpailun, jossa palkitaan eniten toimintaansa vuonna 2017 kehittänyt yhdistys. Keinot kansainvälistyä ja avata osallistumismahdollisuuksia kansainvälisille opiskelijoille ovat yhdistysten itse valittavissa, mutta inspiraatiota voi hakea kansainvälistymisen tueksi tehdystä ABC-oppaasta.

Merkittävimmin toimintaansa kehittänyt yhdistys palkitaan AYY:n yhdistyskoulutuksessa joulukuussa 2017 maineella, kunnialla ja ilmaisella AYY:n saunatilan käyttövuorolla kaikkine herkkuineen. Emme palkitse jo valmiiksi hyvin kansainvälistä yhdistystä, vaan yhdistyksen, joka on merkittävimmin kehittänyt toimintaansa kansainväliseen suuntaan. Ilmoita yhdistyksenne mukaan alla olevan linkin kautta, suunnitelkaa yhdessä kansainvälisyyden integroimista toimintaanne ja valmistautukaa raportoimaan kehityksestä marraskuussa 2017. Raportissa teidän pitää konkreettisin esimerkein avata, mitä olette tänä vuonna tehneet eri tavalla esimerkiksi uusien opiskelijoiden vastaanotossa, tiedotuksessa tai tapahtumajärjestämisessä ja mitä olette matkan varrella oppineet.

Ilmoittaudu kilpailuun tästä.

Ilmoittaudu viimeistään 21.5.!

 

 1. OLL etsii Helsinki City Marathonille huoltopistevastaavaksi 20:n henkilön opiskelijaporukkaa – tienaa järjestöllesi 500 euroa!

Opiskelijoiden Liikuntaliitto on vuosittain auttanut Helsinki City Marathonia keräämällä yhdelle huoltopisteelle opiskelijayhdistyksen, joka vastaa esim. veden ja urheilujuoman jakamisesta osallistujille. Huoltopiste on sijainnut useampana vuonna Helsingissä Ruoholahti-Lauttasaari-akselilla.

Tänä vuonna marathon juostaan lauantaina 12.8.2017 klo 15:00 alkaen ja huoltopisteellä on oltava 20 henkilöä klo 14:00-20:30. Huoltopisteporukka voi koostua esimerkiksi ainejärjestöstä, opiskelijaurheiluseurasta tai muusta opiskelijayhdistyksestä.

Vastuut huoltopisteellä ovat:

– yksi tai useampi käy HCM:n järjestäjien huoltopistepalaverissa kesäkuussa (tarkempi ajankohta ja paikka selviää pian). Palaverissa varmistetaan huoltopisteen sijainti ja kerrotaan juomahuollosta enemmän.

– kerätä vähintään 20 hengen joukko koko marathonin ajaksi (henkilömäärästä täytyy pitää kiinni, sillä huoltopiste voi ruuhkautua juoksun aikana ja tuhansia osallistujia juoksee huoltopisteen läpi)

– pöytien kasaaminen huoltopisteellä

– sekoittaa urheilu-juomajauheet veteen sankoihin ja täyttää mukit

– täyttää vesimukit vedellä

– pitää huoltopiste siistinä koko juoksun ajan

– auttaa juoksijoita ottamaan vettä/urheilujuomaa

– siivota alue marathonin jälkeen ja purkaa pöydät

OLL maksaa 500 euron palkkion yhdistyksen tilille marathonin jälkeen.

Huoltopisteelle voi ottaa mukaan myös musiikintoistolaitteet ja vaikkapa yhdistyksen paitoja ja banderolleja. Kerää siis joukko mukaan ja vastaa mahdollisimman nopeasti tähän viestiin. Nopeimmin vastannut yhdistys saa huoltopistevastaavuuden, mutta tässä vaiheessa täytyy olla varmaa, että 20 henkilöä ovat varmasti tulossa huoltopisteelle koko suunnitelluksi ajaksi.

Lisätietoa Helsinki City Marathonista löytyy täältä:

www.hcm.fi

Lisätietoja voi kysellä minulta:

jenny.soderman@oll.fi

ja arkisin klo 8:00-16:00 numerosta 044-7800217

 

HALUATKO OMAN UUTISESI TÄHÄN TIEDOTTEESEEN?

Lähetä lyhyt tekstisi keskiviikkoon klo 10.00 mennessä osoitteeseen tiedotteet ät ayy.fi. Uutiset menevät käännettäväksi, joten voit toimittaa tekstisi yksikielisenä.

Tiedotteen sisällön toimittaa viime kädessä AYY:n järjestö- ja viestintäasiantuntija Ahto Harmo (ahto.harmo ät ayy.fi, puh: 050 520 9442).

AYY ja Avain Yhtiöt aloittavat yhteistyön – Otarannassa voi kohta lämmitellä Avain Saunassa

Tiedote
AYY
19.5.2017
Julkaisuvapaa heti

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY ja Avain Yhtiöt aloittavat yhteistyön kesäkuussa 2017. ”Yhteistyön tarkoituksena on parantaa AYY:n jäsenten tietotasoa Avain Yhtiöiden toiminnasta, sekä lisätä Avain Yhtiöiden merkityksellistä näkyvyyttä Aalto-yhteisössä”, yrityssuhdekoordinaattori Otto Bergius toteaa.

Avain Yhtiöiden yksi toiminnan painopisteistä on yhteiskuntavastuullisuus. ”Haluamme toimia avoimesti ja aidossa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa ja otamme huomioon toimintamme sosiaaliset, taloudelliset sekä ympäristölliset vaikutukset”, toteaa toimitusjohtaja Perttu Liukku ja jatkaa: ”Yhteistyö AYY:n kanssa tukee hyvin tavoitteitamme ja antaa meille mahdollisuuden tukea nuoria opinnoissaan ja työelämään valmistautumisessa”.

AYY:n ja Avain Yhtiöiden yhteistyö tulee näkymään AYY:n medioissa, kuten blogissa ja painetuissa materiaaleissa. Vastavuoroisesti AYY tulee tuottamaan sisältöä Avain Yhtiöiden verkkosivuille.

Suurin ja näkyvin yhteistyön muoto tulee kuitenkin olemaan Avain Saunaksi nimetty edustustila AYY:n Otarannan kiinteistössä. Avain Saunassa pääsee lämmittelemään kuten aiemminkin, mutta tiloissa pidetään myös tapahtumia yhteistyössä Avain Yhtiöiden kanssa. Lisäksi tilasta tehdään yhteistyökumppanin näköinen erilaisilla sisustusratkaisuilla.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY on noin 15 000 Aalto-yliopiston opiskelijan palvelu- ja etujärjestö. AYY toimii jäsentensä edunvalvojana erityisesti koulutuspoliittisissa ja opintososiaalisissa asioissa. Lisäksi AYY tarjoaa monenlaisia palveluja, kuten asuntoja sekä tiloja, joita sekä jäsenet että ulkopuoliset toimijat voivat vuokrata.

Avain Yhtiöt -konserniin kuuluu kuusi luotettavaa ja vastuullista yhtiötä. Näiden yhtiöiden tehtävänä on rakentaa toimivaa ja turvallista elinympäristöä sekä kehittää kokonaisvaltaista asumisen ja rakentamisen laatua niin asukkaiden kuin ympäristön kannalta.

Lisätietoja:

AYY:n yrityssuhdekoordinaattori Otto Bergius / otto.bergius (at) ayy.fi / 050 520 9422

AYY:n yrityssuhteista vastaava hallituksen jäsen Pyry Huhtanen / pyry.huhtanen (at) ayy.fi / 050 520 9436

Avain Yhtiöiden toimitusjohtaja Perttu Liukku / perttu.liukku (at) avainyhtiot.fi / 050 66 169

Viikkotiedote 20/2017

Vuosijuhlaviikko on vihdoin käsillä! Tällä viikolla löytyy tekemistä vaikka joka päivälle, nyt vaan toivotaan hyvää säätä!

Huom! Helluntain vuoksi 29.5. viikkotiedotteen deadline on keskiviikkona 24.5. klo 10! Tiedotteet voi lähettää osoitteeseen tiedotteet@ayy.fi

Yhdistyksiä koskevat asiat löydät yhdistystiedotteesta. Lue tiedote osoitteessa http://ayy.fi/yhdistystiedote

 

 1. AYY:n vuosijuhlaviikko käynnistyy maanantaina 15.5.!
 2. AYY:n sillibrunssi
 3. AYY hakee hätämajoituskoordinaattoria
 4. Tarkista, oletko saanut liikaa opintotukea
 5. Otaniemen Kirppispäivä 24.5.2017 @Smökki
 6. PUS-Basket etsii uusia uusia pelaajia!
 7. KYN etsii uusia innokkaita laulajia joukkoonsa!
 8. KY-Slice esittää: golfin alkeiskurssit
 9. Tule mukaan Uneton48-kilpailuun
 10. Tervetuloa Ylioppilaskunnan Soittajien konserttiin 20.5. ja 22.5.2017
 11. Heart Campus -kampanja, jaa tarinasi!
 12. IDBM Impact – Exploring interdisciplinarity, May 19th
 13. 19.5. Product Design Gala 2017
 14. Stay tuned for Otaniemi Urban Week and Art Week!
 15. Otaniemi Urban Week
 16. Otaniemi Art Week
 17. Stratos 2018 coordinators wanted!
 18. An Afternoon in the Science Basement: From Genes to Populations
 19. Ukko.fi –palvelun edustajat neuvovat kevytyrittämisessä

 

Viikko 20

17.5. Ristin kilta: Kiltalaiset puhuvat –ilta

https://ayy.fi/blog/events/ristin-kilta-kiltalaiset-puhuvat-ilta-2/

17.5. Maastopyöräilyä aloittelijoille

https://ayy.fi/blog/events/maastopyorailya-aloittelijoille-2/

 

Viikko 21

23.5. KYN, Manuel Dunkel, Ville Herrala & Mikko Hassinen @ G Livelab

https://ayy.fi/blog/events/kyn-manuel-dunkel-ville-herrala-mikko-hassinen-g-livelab/

24.5. Ristin kilta: Peli-ilta

https://ayy.fi/blog/events/ristin-kilta-peli-ilta-6/

28.5. Super Smash Bros. for Wii U Tournament – Murskaveljekset III

https://ayy.fi/blog/events/super-smash-bros-for-wii-u-tournament-murskaveljekset-iii/

 

1. AYY:n vuosijuhlaviikko käynnistyy maanantaina 15.5.!

AYY:n vuosijuhlaviikko on tänä vuonna mahtavampi kuin koskaan. Ota ilo irti viikon jokaisesta tapahtumasta! Lue lisää osoitteesta www.vuosijuhlat.fi

Ulkoilmaleffailta Alvarilla 15.5.

Tule käynnistämään vuosijuhlaviikko Alvarin aukiolle grillailun ja musiikin vauhdittamana klo 20.00. Auringon laskettua elokuva starttaa Kino Sherylin asiantuntevan avustuksen siivittämänä. Nappaa siis vilttejä ja hyvää seuraa matkaan ja suuntaa Alvarille vähän toisenlaiseen elokuvakokemukseen!

Lisätietoa: https://www.facebook.com/events/219265381890076/

Aaltositsit 17.5.

Oletko kaivannut kevääseesi lisää poikkitieteellistä pöhinää? Nyt sinulla on mitä mainioin tilaisuus piiloutua lempinaamiosi taakse ja tulla tutustumaan uusiin sekä vanhoihin tuttavuuksiin poikkitieteellisen sitsaamisen merkeissä. Lipunmyynti aukeaa 3.5. osoitteessa www.bailataan.fi!

Lisätietoa: https://www.facebook.com/events/1675165499178986/

AYY:n 7. vuosijuhla 20.5.

Tule juhlistamaan seitsemän vuotiasta ylioppilaskuntaa! Vuosijuhlat aloitetaan Cocktail-tilaisuudella osoitteessa Otakaari 1 klo 15. Itse vuosijuhlat pidetään Linnanmäellä sijaitsevassa Ravintola Caruzellossa klo 18 alkaen. Juhlassa on tarjolla erityisen maukas kolmen ruokalajin illallinen ja mahtavaa ohjelmaa. Ilmoittautuminen on käynnissä 2.5. asti osoitteessa: https://www.vuosijuhlat.fi/ilmoittautuminen/

Lisätietoa: https://www.facebook.com/events/1866988743517378/

AYY:n 7. vuosijuhlabileet 20.5.

Vuosijuhlabileet starttaavat Urban Millilla (Betonimiehenkuja 3 E) häikäisevien vuosijuhlien jälkeen! Bileet alkavat klo 22 ja jatkuvat lähes aamunkoittoon mahtavan live-musiikin ja seuran siivittämänä. Vietit alkuiltaa sitten vuosijuhlissa tai muualla, illan parhaat jatkot löytyvät Urban Milliltä! Liput: https://bailataan.fi/#!/events/906689c8-9e2e-4a75-b7ab-7ba9be95dd95

Lisätietoa: https://www.facebook.com/events/304703596617139/

AYY:n 7. vuosijuhlien sillibrunssi 21.5.

Vuosijuhlaviikko huipentuu sillibrunssin merkeissä Servin Mökissä (Jämeräntaival 4) sunnuntaina 21.5 klo 12 alkaen. Silloin on aika saapua karnevaalin humuiseen Smökkiin palautumaan säkenöivästä vuosijuhlaviikosta. Tule kokemaan karnevaalien taika maukkaan ruuan, juoman ja ohjelman parissa. Tätä et halua missata! Liput: https://bailataan.fi/#!/events/906689c8-9e2e-4a75-b7ab-7ba9be95dd95

Lisätietoa: https://www.facebook.com/events/1623648914330291/

 

2. AYY:n sillibrunssi

AYY:n 7. vuosijuhlat huipentuvat sillibrunssin merkeissä Servin Mökissä (Jämeräntaival 4) sunnuntaina 21.5 klo 12 alkaen. Silloin on aika saapua karnevaalin humuiseen Smökkiin palautumaan säkenöivästä vuosijuhlaviikosta. Tule kokemaan karnevaalien taika maukkaan ruuan, juoman ja ohjelman parissa. Tätä et halua missata!

Sillibrunssille voit ilmoittautua osoitteessa vuosijuhlat.fi 19.4.-18.5.2017 välisenä aikana. Lippuja myydään vielä brunssipäivänä ovelta, jos tapahtuma ei ole loppuunmyyty.

MITÄ: Sillibrunssi
MISSÄ: Smökki
MILLOIN: 21.5. 12:00-18:00
MIKSI: Koska AYY 7v. ja pekoni

HINTA: 15 €

Tervetuloa lopettamaan vuosijuhlaviikko tyylillä!
FB: https://www.facebook.com/events/1623648914330291/

 

3. AYY hakee hätämajoituskoordinaattoria

AYY hakee hätämajoituskoordinaattoria arviolta 7.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hätämajoituskoordinaattori vastaa syksyllä vailla asuntoa olevien opiskelijoiden väliaikaisen majoituksen järjestämisestä ja siitä tiedottamisesta. Tehtäviin sisältyy opiskelijoiden ja varsinkin kansainvälisten opiskelijoiden neuvontaa, käytännön hätämajoituksen hoitamista sisältäen mm. hätämajoituksen käytön seuraamista ja avainten hallintaa, ja hätämajoitustoiminnan pidemmän tähtäimen suunnittelua.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen ma 5.6.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen rekrytointi@ayy.fi.

Lue koko työnhakuilmoitus täältä: https://ayy.fi/blog/2017/05/15/ayy-hakee-hatamajoituskoordinaattoria-2/

 

4. Tarkista, oletko saanut liikaa opintotukea

Muistathan tarkistaa, oletko saanut liikaa opintotukea! Jos olet, muista palauttaa liikaa maksetut tuet toukokuun loppuun mennessä. Tarkista Kelan asiointipalvelusta tukikuukautesi, vuositulorajasi ja vuositulojesi ennakkotiedot. Vuositulovalvonta ja koko vuoden tulot ja tulorajat koskevat myös opintonsa aloittaneita ja valmistuneita.

Kuulostaa vaikealta, mutta vanhan sananlaskun mukaan on parempi katsoa katua kuin kaatua ja katua, ettei katsonut katua! Tässä tapauksessa katu sattuu olemaan Kelan asiointipalvelu.

http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/liiat-opintotuet-palautettava-toukokuun-loppuun-mennes-3?_101_INSTANCE_bXQwrAFx2FGH_redirect=%2F

5. Otaniemen Kirppispäivä 24.5.2017 @Smökki

On kevätsiivouksen aika! Onko kaapeissasi luurankoja tai sinulle turhaa tavaraa, josta voisi olla iloa muille? Oletko väsynyt Facebookin myyntiryhmiin ja kirpputorien pöytämaksuihin?

Servin Mökki muuttuu 24.5. suureksi löytöaitaksi, johon jokainen on tervetullut myymään omia tavaroitaan ja tekemään mahtavia löytöjä!
Varaa ilmainen myyntipöytäsi 23.5.2017 mennessä täältä: https://goo.gl/forms/cr20ogOXMLIkNkMJ2

Lisätietoja Kampusjaoston Facebook sivulta: https://www.facebook.com/events/288317928285916/

 

6. PUS-Basket etsii uusia uusia pelaajia!

PUS-Basketin miesten 2.joukkue PUSsycats pelaa eteläisen alueen 5.divisioonaa. Harjoittelemme syksystä lähtien taas Otahallilla. Jos haluat tulla harjoittelemaan ja yrittämään joukkueeseen ensi kaudeksi, ota yhteyttä sähköpostitse pusbasket@list.ayy.fi saadaksesi lisätietoa

7. KYN etsii uusia innokkaita laulajia joukkoonsa!

Kevään 2017 koelaulut pidetään:

Ti 16. toukokuuta 2017, klo 18:00–21:00

Ilmoittautuminen viimeistään pe 12. toukokuuta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16 Helsinki

Ilmoittautuminen koelauluihin tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen koelaulut(a)kyn.fi. Ilmoittaudu viimeistään pe 12.5. Laita otsikoksi viestille ”Koelaulut”, ja kerro vapaamuotoisesti musiikki- ja laulutaustastasi. Liitä viestiin myös yhteystietosi. Paluupostina saat lisätietoja koelaulutilaisuudesta!

Koelauluissa testataan perusmusikaalisuuttasi, kuten sävelkorvaa, rytmitajua sekä nuotinluku- ja stemmalaulutaitoa.

KYN koostuu eri ikäisistä ja eri koulutustaustan omaavista nuorista naisista, ja sinunkin äänesi voi tänä vuonna soida joukossamme. KYN on Suomen kuorokärkeen kuuluva naiskuoro, joka on rikkonut musiikillisia raja-aitoja ja tuonut kuorokentälle mm. uutta suomalaista jazzia. Ohjelmisto on monipuolista ja kuoro on tunnettu sen lauluyhtyemäisen elävästä soinnista.

Lisätietoa meistä löydät nettisivuiltamme:

http://www.kyn.fi/ ja FB-sivultamme http://facebook.com/kynchoir

 

8. KY-Slice esittää: golfin alkeiskurssit

KY-Slice tarjoaa jälleen tänä keväänä golfin alkeiskursseja 100 euron hintaan kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille. Kurssit järjestetään Tapiola Golfissa ja pääkaupunkiseudun edullisin hinta sisältää 5 tuntia ryhmäopetusta, kurssilla tarvittavat välineet ja green card -todistuksen. Lisätietoa osoitteessa https://www.facebook.com/events/1307327856048425/.

Myös tämän vuoden avajaiskilpailumme Märkäbogi lähestyy ja se pelataan tänä vuonna lauantaina 27.5. Lisätietoa tapahtumasta julkaistaan Facebook -sivullamme tämän viikon aikana. KY-Slicen jäsenetuna Märkäbogin peliareenana toimiva Nevas Golf tarjoaa pelioikeuden tälle kesälle erinomaiseen hintaan kaikille alle 29-vuotiaille opiskelijoille. Syötä Nevaksen nettikauppaan koodi KYSLICE, niin saat pelipaketista 38 euron alennuksen, jolloin hintasi on vain 410 euroa. Tarjous on voimassa 14.5. saakka vain nettikaupassa. Halutessasi voit maksaa pelipaketin osamaksulla. Lisätietoa osoitteessa http://nevasgolf.fi/nevaksen-tarjous-alle-29-vuotiaille-pelioikeus-ja-jasenyys-448e/.

 

9. Tule mukaan Uneton48-kilpailuun

Tämän vuoden Uneton48-kilpailu lähestyy ja Montaasi on lyöttäytynyt yhteen OUBSin kanssa ja etsii nyt lisää tekijöitä mukaan tuolle viikonlopulle. Tule siis viettämään OUBSin ja Montaasin kanssa unetonta viikonloppua lyhytelokuvaa tehden.

Uneton48 on lyhytelokuvakilpailu, joka järjestetään 19.-21.5.2017. Tuon viikonlopun aikana on tarkoitus tuottaa valmis elokuva aina idean kehittelystä lähtien ja näytettävään kopioon saakka päästen. Aikaa tälle haasteelle on 48,5 tuntia, mikä tarkoittaa lyhyitä unia ja luovia luomiskykyjä. Tehtävää löytyy niin kameran edestä kuin takaakin. Lisätietoja kilpailusta osoitteesta: https://uneton48.com/

Kysymykset ja ilmottautumiset sähköpostilla: montaasi@list.ayy.fi

Lisätietoja Montaasista: https://montaasi.ayy.fi/
sekä OUBSista: https://oubs.fi/

 

10. Tervetuloa Ylioppilaskunnan Soittajien konserttiin 20.5. ja 22.5.2017

Ylioppilaskunnan Soittajien kevätkonsertti tarjoilee sadunomaisia hetkiä ja intohimoista heittäytymistä. Tunnelmaan virittää Debussyn impressionistinen, hempeän maalauksellinen Faunin iltapäivä. Tämän jälkeen kuullaan Sibeliuksen rakastettu ja virtuoottinen viulukonsertto solistina Jukka Merjanen. Konsertin päättää valikoima osia Prokofjevin riipaisevan kauniista baletista Romeo ja Julia.

Ylioppilaskunnan Soittajat (YS) on vuonna 1926 perustettu Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan yhteydessä toimiva täysimittainen sinfoniaorkesteri. YS jatkaa vuonna 1747 perustetun Akateemisen Kapellin jalanjäljillä Suomen akateemisen orkesteritoiminnan yli 250-vuotisia perinteitä. Liput: 15€ / 8€ (opiskelijat) orkesterilaisilta ja ovelta.

Ohjelma: Debussy: Faunin iltapäivä / Sibelius: Viulukonsertto, op. 47 d-molli / Prokofjev: Osia baletista Romeo ja Julia, op. 64

La 20.5.2017 klo 15 Virojoen koulu, Virolahti

Ma 22.5.2017 klo 19 Helsingin Konservatorion konserttisali, Helsinki

 

11. Heart Campus -kampanja, jaa tarinasi!

Aallon historia on täynnä mahtavia tarinoita. Mikä on sinun tarinasi tai kenties paras vappumuistosi tästä opiskelijayhteisöstä – on se sitten Arabiasta, Töölöstä tai Otaniemestä? Jaa tarinasi sekä näytä, että olet mukana. Heart Campuksesta löydät Hannes Kallioisen tarinan lisäksi mm. Linda Liukaksen ja Esa Saarisen tarinat. http://heart.aalto.fi #heartcampus

 

12. IDBM Impact – Exploring interdisciplinarity, May 19th

The IDBM community warmly invites you to IDBM Impact, a one-day conference exploring opportunities of interdisciplinary collaboration for creating real-world impact – May 19 in Valkoinen Sali, Helsinki.

Join us for discussion-sparking, interactive panels, as well as, insightful innovation project pitches. Together with thought leaders from Futurice, Holvi, Tieto, ABB and Aalto University we will explore how interdisciplinary collaboration opens new ways to shape the future.

Find more info and tickets at idbm-impact.com. Be fast, there are only a couple of student tickets left.

TL;DR:
What: IDBM Impact
You get: Smart people, insightful discussions, great fun.
When: May 19, 2017 from 9:30 to 17:30
Where: Valkoinen Sali, 16-18, Aleksanterinkatu, Helsinki

Tickets: https://idbmimpact.eventbrite.com

 

13. 19.5. Product Design Gala 2017

For 20 years the Product Development Project course has brought students of engineering, design, and business together to tackle industry problems and develop state of the art solutions to real problems. During 8 months, around 150 students annually learn team work, effective communication, and the essentials of successful product development. At the annual Product Design Gala you’ll get to witness and experience the fruit of their hard labor, the awesome products. We would like to warmly welcome you to enjoy the public exhibition and get familiar with the projects as well as the amazing teams.

Check the event out on Facebook: https://www.facebook.com/events/1796708737313410/

And see www.pdp.fi for more information, such as descriptions of this year’s projects.

What: Product Design Gala, the final exhibition of Product Development Project
When: Friday 19.05.2017, 9-17
Where: Aalto Design Factory and Urban Mill (Betonimiehenkuja 5)

 

14. Stay tuned for Otaniemi Urban Week and Art Week!

The remaining weeks of May will be the most active time of Otaniemi Free Space! The second last week will be the Otaniemi Urban Week, followed by Art Week as a perfect end of this free space project. There will be bunch of amazing events happening at the space. If you are interested in deeper involvement, don’t hesitate to lend us a helping hand!

Clicke here to participate https://goo.gl/forms/XptJmhSDDFDegYB82

 

15. Otaniemi Urban Week

Otaniemi Urban Week is an open event that brings together people who are passionate about different aspects of city from space to people and architecture as well as urban design, culture and bottom-up activism. We will use Otaniemi campus of Aalto University as a sandbox for experimentation and exchanging ideas.

The week will include discussions, presentations, workshops, idea pitching and movie screenings to broaden the view and discover what makes this space truly urban. Detailed schedule is coming, follow our event and stay tuned!

https://www.facebook.com/events/211567599338889/

 

16. Otaniemi Art Week

Otaniemi Art Week is an experimental event that brings together different kind of artistic activities and people. Installation, movies, site-specific art, music, workshops, stand-up comedy, art dinner and much more.

Take part and organize your own art intervention, workshop or anything you feel passionate about! This week is also celebrating Otaniemi Free Space -project and its participants to showcase their ideas before the summer starts.
https://www.facebook.com/events/289746631481847/

 

17. Stratos 2018 coordinators wanted!

Come and join us as our Stratos Coordinators in 2018! Stratos is a 27-year-old training program connecting top-notch master students and biggest companies in Finland through various and challenging projects.

What will Stratos Coordinators do?

We are now searching for three coordinators for the program starting in the Autumn 2017. As a coordinator, your responsibility is to run the whole program from start to finish: acquiring partner companies, recruiting the participant students, organizing and participating in the reward study trip. Because of the multitude of these tasks, you will gain experience in many essential fields such as marketing, finance, HR, teamwork and leadership. You will also attain important contacts to major Finnish companies and other like-minded students. The coordinators will be working freely and without any strict guidelines, so you tailor the program in accordance to your own creativity!

What do you need to become the next Coordinator?

Qualifications aren’t all too important, although it helps to have some organizational experience and good communication skill. What we want are highly motivated and proactive Aalto students who are willing to wholly commit to the program and make it prosper.

Interested? Send us your CV, cover letter and study transcript to the address stratosprogram2017@gmail.com by 21.05.2017.

Learn more about Stratos at our website and Facebook page. Any question regarding last year program coordinators and experiences are also wecome to the same email address.

 

18. An Afternoon in the Science Basement: From Genes to Populations

Why, for some diseases, do a few people get sick while others don’t? Why are some diseases more prevalent in certain parts of the world than others? Where does the ‘Finnish Disease Heritage’ come from?

Join us on May 20th for an Afternoon in the Science Basement, where researchers Himanshu Chheda and Shabbeer Hassan will talk about genetics research in Finland. You don’t need a background in science to attend, just curiosity!

From Genes to Populations – An Introspective

Himanshu Chheda and Shabbeer Hassan

Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM)

Saturday, May 20th, 16.00

For more information, see our facebook event here or www.thesciencebasement.org/afternoon.

 

19. Ukko.fi –palvelun edustajat neuvovat kevytyrittämisessä

Puuttuuko sinulta kesätyö? Haluatko myydä osaamistasi kevytyrittäjänä?
Ke 17.5. klo 16:00-17:00, Harald Herlin Oppimiskeskus, Otaniemi
Ukko.fi -palvelun edustajat tulevat Otaniemeen kertomaan tarjoamistaan mahdollisuuksista kokeilla kevytyrittäjyyttä.
Sinulle on voinut kertyä monenlaista osaamista, josta toiset ovat valmiita maksamaan. Esimerkiksi tietotekniikka, rakentaminen, valokuvaus, graafinen suunnittelu, tapahtumanjärjestely, verkkosuunnittelu, musiikki, matematiikka, kemia ja fysiikka ja vaikka mikä ala voi olla sellainen, josta voit paketoida palvelun tai tuotteen myytäväksi.

 • Haluatko toimia freelancerina ja laskuttaa asiakkaitasi ilman toiminimeä ja ylimääräisiä paperitöitä?
 • Kiinnostaako yrittäjyyden kokeilu ennen oman yrityksen perustamista?
 • Kaipaatko helppoa ja kätevää laskutustapaa satunnaisesta tai harrastuspohjaisesta keikkatyöstä?

Voit lukea lisää jo etukäteen https://www.ukko.fi/
Sivun blogissa kerrotaan myös uudesta YEL-lain linjauksesta kevytyrittäjille: https://www.ukko.fi/mika-ihmeen-yel/
Tilaisuus pidetään suomeksi.

Ilmoittaudu täällä: https://alumninet.aalto.fi/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=656