Muista hakea kesäajan opintotukea Nyt!

Kela tiedottaa: Opiskelija – Hae kesäajan opintotuki nyt

Opiskelijan vaihtoehto kesätöille ovat kesäopinnot ja opintotuki tai viime
kädessä toimeentulotuki. Opiskelija ei voi saada kesän ajalta
työttömyysturvaa tai yleistä asumistukea, ellei hän ole päättänyt
opintojaan.

Opiskelija voi saada opintotukea kesän ajaksi, jos hän suorittaa
tutkintoonsa kuuluvia opintoja. Myös kesäopintotukeen kuuluvat opintoraha,
asumislisä ja lainatakaus. Tukea voi saada esimerkiksi luentoihin,
kirjatenttiin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen.
Lukio-opintoihin kesätukea ei kuitenkaan voi saada. Kesäajaksi lasketaan
yleensä kesä-, heinä- ja elokuu, jos kesäkuukaudet eivät kuulu lukuvuoden
normaaliin opiskeluaikaan.

Kesäajan opintotuki kannattaa hakea hyvissä ajoin, jotta tuki ehditään
myöntää ennen kuin kesäopinnot alkavat. Ammattikorkeakouluopiskelijan
kannattaa muistaa, että kesätuen saaminen edellyttää opintotukilautakunnan
puoltavaa lausuntoa. Kela pyytää lausunnon korkeakoululta.

Kesätukea haetaan verkossa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi
tai opintotuen muutosilmoituslomakkeella (OTm). Asiointipalveluun
kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Hakemuksen liitteeksi
tarvitaan muilta kuin korkeakouluopiskelijoilta oppilaitoksen todistus
kesäopinnoista.

Kesätuen edellytyksenä riittävät opintoviikot tai -pisteet

Saadakseen kesäopintotukea opiskelijan tulee opiskella päätoimisesti, eli
hänen on saatava tarpeeksi opintoviikkoja tai -pisteitä. Ammatillisessa
koulutuksessa opintoviikkoja pitää tulla vähintään keskimäärin 3
opintoviikkoa tukikuukaudelta, korkeakouluopinnoissa yleensä vähintään
keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Korkeakoulujen
opintotukilautakunnat määrittelevät, mikä on riittävä opintojen määrä
kesätuen saamiseksi.

Kesäajan opintosuoritusvaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta
tuettavalta kuukaudelta ei tarvitse kertyä määrättyä määrää suorituksia,
vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuulta enemmän kuin toisilta. Pääasia on,
että opintoja on jokaisena tuettavana kuukautena, ja että opintosuoritusten
yhteismäärä on riittävä.

Ammatillisen koulutuksen opiskelija voi saada myös koulumatkatukea, jos
hänellä on vähintään 10 kilometrin päivittäinen koulumatka. Koulumatkatukea
haetaan hakemuslomakkeella KM1.

Opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysturvaan tai yleiseen asumistukeen

Opiskelija, joka jatkaa syksyllä samoja opintoja, ei voi saada
työttömyysturvaa tai yleistä asumistukea loma-aikana, vaikka hän ei saisi
kesäopintotukea.

Jos opiskelija ei opiskele kesällä eikä ole saanut kesätöitä, hän voi hakea
asuinkuntansa sosiaalitoimelta toimeentulotukea. Toimeentulotuen haku- ja
myöntämisehdot voivat vaihdella kunnittain, ja ne kannattaa selvittää
hyvissä ajoin. Toimeentulotuki on verotonta, eikä sen saaminen vaikuta
tulona opintotukeen.

Jos opiskelija saa opintonsa päätökseen eikä työllisty heti valmistuttuaan,
hänen kannattaa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja
elinkeinotoimistoon. Jos työ- ja elinkeinotoimisto katsoo päätoimisen
opiskelun päättyneeksi, opintonsa päättänyt voi saada Kelasta
työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa ja yleistä asumistukea myös
kesäajalle.

Kelan internetsivuille www.kela.fi/valmistunut on koottu
vastavalmistuneelle ohjeet työttömyysturvan hakemisesta.

Lisätietoja