AYY:n asunnon jälleenvuokraaminen – tarkat säännöt

Jälleenvuokrausta koskevat tarkat säännöt selityksineen

AYY:n asumisen ohjesäännöstä (voimassa 1.6.2013 alkaen) IV-luku, 13§. Säännöt kursivoituna, selitykset sisennettynä.

Vuokralainen saa jälleenvuokrata asuntonsa määräajaksi oman vuokrasopimuksensa mukaisin vuokraehdoin ja -maksuin, niistä itse vastuussa ollen, seuraavin edellytyksin:

Asunnon saa jälleenvuokrata oman vuokrasopimuksensa mukaisin vuokraehdoin ja –maksuin. Itse maksamaansa korkeampaa vuokraa jälleenvuokralaiselta siis EI saa pyytää.

§ itse valitsemalleen henkilölle enintään neljäksi (4) kuukaudeksi aikavälillä 1.4. – 30.9.

Kesäkuukaudet ovat ainoa poikkeus, jolloin asunnon saa jälleenvuokrata AYY:n ulkopuoliselle ihmiselle. Kesäksi asunnon saa jälleenvuokrata täysin kenelle haluaa. Tällöinkin tulee muistaa hoitaa jälleenvuokrauksen sopimukset ja ilmoitukset hyvissä ajoin asuntotoimiston kanssa, jotta jälleenvuokraus on sääntöjen mukainen.

§ mikäli vuokralainen esittää asuntotoimistolle todistuksen Aalto-yliopiston tutkintoon sisältyvästä opiskelusta ulkomailla, Aalto-yliopiston tutkintoon sisältyvästä työharjoittelusta ulkomailla tai asevelvollisuuden suorittamisesta, voi hän vuokrata asuntonsa itse valitsemalleen ylioppilaskunnan jäsenelle enintään kahdentoista (12) kuukauden ajaksi.

Asunnon saa jälleenvuokrata siis enintään vuoden ajaksi, vaikka opiskelu ulkomailla tai muu perusteena oleva syy kestäisi kauemminkin. Asunnon saa jälleenvuokrata vain AYY:n jäsenelle.

§ asuntotoimikunnan päätöksellä poikkeustapauksessa myös ylioppilaskunnan jäsenistöön kuuluvalle yhden kerran yhtä vuotta pitemmäksikin ulkomailla oleskelun ajaksi pätevät perustelut toimenpiteelle esitettyään.

Hakemukset pidemmästä jälleenvuokra-ajasta toimitetaan kirjallisesti liitteineen AYY:n asuntotoimistoon (sähköpostilla asuntotoimisto@ayy.fi).

Jälleenvuokrauksesta on ilmoitettava kirjallisesti asuntotoimistolle viimeistään yhtä (1) kokonaista kalenterikuukautta ennen jälleenvuokrauksen alkua. Jälleenvuokraajan on toimitettava kopio jälleenvuokraussopimuksesta asuntotoimistolle ennen jälleenvuokrasuhteen alkua. Jälleenvuokrauksen päätyttyä palautuu päävuokralaisen vuokrasuhde samaan asuntoon ja hänen asumisoikeusaikansa katsotaan kuluneen myös jälleenvuokrauksen kestäessä.

Jälleenvuokrauksesta on aina sovittava erikseen asuntotoimiston kanssa. AYY:n sääntöjen lisäksi myös laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta velvoittaa ensivuokralaisen aina ilmoittamaan jälleenvuokrauksesta vuokranantajalle. Ilmoitus jälleenvuokrauksesta on toimitettava kirjallisesti kuukautta ennen jälleenvuokrauksen alkamista. Jälleenvuokraussopimus tehdään Domossa. Jälleenvuokraus kuluttaa kesäkuukausina asumisoikeusaikaa, mutta jälleenvuokraus on mahdollista myös määräajaksi asumisen keskeyttämisen aikana. Jos asuminen keskeytetään määräajaksi, asumisoikeusaika ei kulu.

Jos ilmoitusta ja kopiota jälleenvuokrauksesta ei ole toimitettu asuntotoimistoon ja jälleenvuokraus paljastuu, seurauksena on vuokrasopimuksen välitön purkaminen.

Asunnon jälleenvuokraus muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa ja muutoin kuin edellä mainitulla menettelyllä johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen.