Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wappu on tehty meitä varten

perjantai, huhtikuu 29th, 2016

Sheryl_vappu_2007

Ajattelin alkuviikosta kirjoittaa oikein päräyttävän wappublogin. Screw that – aurinko paistaa ja on tässä parempaakin tekemistä kalenterissa.

Sen sijaan käytän harvat sanani miettiäkseni aikatauluni mielekkyyttä. En kyllä todellakaan aio juhlia Walpuria sen mukaan!

Ylioppilaskunnan arjessa on tärkeää puhua aaltolaisuudesta ja poikkitieteellisyydestä. Onhan niiden kehittäminen jopa tärkein tehtävämme. Mutta eihän siitä nyt wappuna tarvitse välittää – kaikki ovat viimeistään Ulliksella poikittain kuitenkin.

Itse aion elää tulevan viikonlopun omien fiiliksieni mukaan: tiukasti kiinni ystävissäni ja omissa perinteissä. Kannustankin jokaista miettimään, missä et halua kalenteriasi pohtia. Valintoja on monia, ovathan (opiskelija)kulttuurin parhaat palat tarjolla juuri nyt. Eikä yllättäviltä kohtaamisilta kuitenkaan voi välttyä.

Tähän elämäntapaan voisi vaikka tottua. Niin, vapu ei lopu.

Kun teet Walpurina valintoja, tee miten huvittaa!

t. Joona

Ps. Ruuvatkaa lakkinne. Tankatkaa pötsinne. Varokaa heiloja.

10262170_875773815773487_4029681745191832161_n

Aalto Drop Outs – Aina oma polku ei ole suora

torstai, huhtikuu 21st, 2016

Aino-lehti nosti numerossaan 2/2016 esiin Aallon keskeyttäneitä henkilöitä. He olivat löytäneet mielekkäämmän vaihtoehdon taiteen, filosofian tai käsityöammatin parista. Hyvä! Juuri näin asioiden pitäisikin mennä. Yritys ja erehdys, kesken jättäminen ja oman paikan etsiminen kuuluvat olennaisena osana sekä ihmisenä että ammattilaisena kasvuun.

Vaikka ensikertalaiskiintiöt, opintuen kireät rajat ja olemattomat siirtymämahdollisuudet kesken opintojen tekevät alan vaihtamisesta hankalaa, varmasti tulevaisuudessakin osalla opiskelijoista kypsyy kesken opintojen päätös hakeutua tekemään jotain ihan muuta. Kokonaisuuden kannalta yliopiston olisi tärkeää tunnistaa ketkä keskeyttämisvaarassa olevista tarvitsivat tukea jatkaakseen ja ketkä tarvitsevat lämpimän hyvänonnentoivotuksen uudelle uralle. Syitä keskeyttämiseen voi olla monia, mutta valitettavan usein opiskelija jätetään melko yksin näiden pohdintojen kanssa. Ikävintä on, jos opiskelija ajautuu keskeyttämään sellaisten asioiden vuoksi, jotka eivät todellisuudessa liity opiskeltavan alan mielekkyyteen tai opiskelijan mahdollisuuksiin pärjätä opinnoissaan.

Alan vaihtaminen (ja yleisesti myös opintojen sujumattomuus) on yllättävän näkymätön ilmiö ottaen huomioon kuinka yleistä se on. Yleisesti ottaen noin 60 % opiskelijoista opiskelee ns. suoraa opintopolkua, eli alaa erityisemmin vaihtamatta putkessa toiselta asteelta korkea-asteelle ja kokopäiväisesti työelämään. Viivästynyt opintopolku on noin 27 %:lla, väliaikaisesti keskeytynyt 7 %:lla, opintoalaa vaihtava 8 %:lla ja kokonaan keskeytyvä 6,4 %:lla. (Korhonen & Rautopuro 2012, 103.)

Vuodelta 2014 Kandipalaute-kyselystä selviää, että 33 % opiskelijoista Aallossa koki, ettei ole tarvinnut apua motivaatio-ongelmiin eli selvä vähemmistö. Vain 17 % vastasi olevansa samaa tai melkein samaa mieltä väitteen ”Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta motivaatio-ongelmiin” kanssa. 30 % oli melko eri mieltä ja 20 % täysin eri mieltä. Tulokset ovat samansuuntaisia muissakin isoissa yliopistoissa.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen Aasa Karimo ja Tuukka Salminen tekivät AYY:n pyynnöstä selvityksen Opiskelijabarometri-tutkimuksen aineistoista. AYY halusi selvittää akateemiseen kulttuuriin kiinnittymistä Aallossa, sillä kiinnittyminen on yksi opintoja edistävistä tekijöistä. Aineistosta löydettiin neljää eri kiinnittyjätyyppiä. Heikosti kiinnittyneitä opiskelijoita on 16,8 %, omiin opintoihinsa keskittyviä 24,6 %, omiin opiskeluihin ja samalla opiskelijayhteisöön kiinnittyneitä 37,3 % ja voimakkaasti kiinnittyneitä (jotka edellisten lisäksi olivat kiinnittyneitä tiedeyhteisöön) on 21,3 %. Tässä aineistossa opintojen etenemistahdissa tai tuloksissa ei ollut merkittäviä eroja ryhmien välillä, mutta heikosti kiinnittyneet harkitsivat selvästi useammin keskeyttämistä. Kiinnittyminen ja kuulumisen tunne ovat tärkeitä osatekijöitä merkityksellisyyden kokemuksessa (ks. esim. Poutanen ym. 2012).

Sekä motivaatio-ongelmiin että kiinnittymisen ongelmiin voidaan kuitenkin vaikuttaa. Ohjauskeskusteluissa voidaan käsitellä motivaatiota ja opetusta voidaan rakentaa määrätietoisesti motivaatiota ylläpitäväksi esimerkiksi vuorovaikutteisuuteen panostamalla. Yhteisöön kiinnittymistä voidaan edistää tarjoamalla monenlaisia kiinnittymispintoja. Vaikka se oman pääaineen porukka ei tuntuisi omalta, antamalla monenlaisten kukkien kukkia kampuksella, opiskelija voi löytää muita vertaisryhmiä, joiden kautta opintoja tukevaa kiinnittymistä pääsee tapahtumaan.

Akateemisen yhteisön pitäisi tunnustaa, että se oma oppiaine, vaikka kuinka rakas, ei välttämättä olekaan ainut ja paras. Suunnan etsiminen on normaali ilmiö, joka pitäisi ottaa huomioon opetuksessa ja ohjauksessa. Toivottavasti jatkossa yhtä useampi drop out löytää mahdollisimman kivuttomasti uuden uran, eikä tipu kokonaan pois opiskelujen ja työnteon parista.

 

Jos pohdit mistä saada keskustelupintaa ja apua opintoasioissa:

  • Opintoneuvojat ja –koordinaattorit voivat neuvoa opintoihin liittyvissä asioissa, kuten kurssien valitsemisissa ja HOPSin miettimisessä uusiksi. Oman oppiaineen opettajien ja professorien, erityisesti opettajatuutoreiden, kanssa voi käydä keskustelua omaan tieteenalaan kiinnittymisestä.
  • Urapalveluista voi saada apua oman kehittymisen pohtimiseen. Myös oma ammattiliitto tai TE-keskus usein tarjoaa urapalveluita ja sparrausta myös alan vaihtoa pohtiville.
  • Opintopsykologeihin voi ottaa yhteyttä, jos omat opiskeluvalmiudet tai hankaluudet mietityttävät.
  • Jos alan vaihto on jo vahvana mielessä, älä epäröi ottaa yhteyttä haluamasi koulun hakijapalveluihin!
  • Rehellinen keskustelu opiskelutovereiden kanssa voi auttaa, yllättävän moni jossain välissä näitä asioita pohtii. Ei ehkä silti kannata kuunnella pelkästään sitä kyynisintä kaveria.

 

Lähteitä:

Karimo Aasa ja Salminen Tuukka 2015. Akateemisen kulttuuriin kiinnittymisen tapoja Aalto-yliopistossa. Otus – Työpapereita 3/2015.

Korhonen Vesa ja Rautopuro Juhani 2012. Miksi opinnot eivät suju? Yliopisto-opintojen hitaan etenemisen ja opiskelemattomuuden yleiskuvaa ja ongelmia tunnistamassa. Teoksessa Marita Mäkinen, Johanna Annala, Vesa Korhonen, Sanna Vehviläinen, Ann-Marie Norrgrann, Pekka Kalli ja Päivi Svärd (toim.) Osallistuva korkeakoulutus. Tampere – Tampereen yliopistopaino oy.

Poutanen Kaisa, Toom Auli, Korhonen Vesa ja Inkinen Mikko 2012. Kasvaako akateeminen kynnys liian korkeaksi? Opiskelijoiden kokemuksia yliopistoyhteisöön kiinnittymisen haasteista. Teoksessa Marita Mäkinen, Johanna Annala, Vesa Korhonen, Sanna Vehviläinen, Ann-Marie Norrgrann, Pekka Kalli ja Päivi Svärd (toim.) Osallistuva korkeakoulutus. Tampere – Tampereen yliopistopaino oy.

 

 

Susanna Koistinen

Asiantuntija, koulutuspolitiikka

susanna.koistinen@ayy.fi

Kommentoi AYY:n kehityskohteita

keskiviikko, huhtikuu 20th, 2016

Ylioppilaskunnan strategian kausi on päättymässä. Nykyinen strategia on huomattu päivittäisessä työssä vaikeasti hyödynnettäväksi. Ylioppilaskunnan toiminnansuunnittelussa olisi kuitenkin hyötyä ylivuotisesta ohjauksesta, sillä nykymallilla painopisteet kehitetään syksyisin aina uudestaan.

Tätä varten perustettiin hallituksen ja edustajiston jäsenistä työryhmä, joka valmistelee Ylioppilaskunnan suunta -dokumenttia. Tavoitteena on määritellä ylioppilaskunnalle 2-5 strategista kehitystavoitetta vuosille 2017-2018.

Prosessi on pyritty pitämään kevyenä, jotta tavoitteesta voidaan päättää keväällä ja niiden perusteella projektit suunnitella syksyllä ennen seuraavan kauden alkua. Samalla prosessista halutaan kehittää toistettava.

Työryhmä on valmistellut tavoitteita osallistaen hallitusta, edustajistoa, työntekijöitä, vapaaehtoisia ja sidosryhmiä. Työpajoissa ja lomakkeella annettiin ideoita, joista tärkeimmäksi koettuja yhdistelemällä on päädytty laajempiin kehitystavoitteisiin.

Aiheesta käydyn edustajiston lähetekeskustelun voi katsoa Youtubesta: https://youtu.be/z40AEHDyK0Q?t=3h42m28s.

Taustalla olevaan materiaaliin voi tutustua AYY insidessä: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=22937712 (liitteet 14a-14c)

Strategiaa ei olla luomassa vain keskustoimistolle ja edustajistolle, vaan sen tarkoitus on palvella koko jäsenistön pyrkimyksiä. Siksi on erittäin tärkeää, että kaikilla ylioppilaskuntamme jäsenillä on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Paikka vaikuttaa on nyt!

Esittelemme tässä blogitekstissä kaksi mahdollista kehityskohdetta, jotka edustajisto, hallitus ja työryhmä ovat nähneet tärkeimmiksi seuraavalla kahdelle vuodelle. Toivomme kommenttejanne oheisen lomakkeen kautta: https://lomake.ayy.fi/hallinto/ylioppilaskunnan-suunta/.

Työryhmä käsittelee kommentit ja käyttää niitä kehityskohteiden ja itse dokumentin työstämiseen. Dokumentti on tarkoitus hyväksyä seuraavassa edustajiston kokouksessa 12.5.

Kehityskohdat:

  1. AYY aaltolaisuuden rakentajana

Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta koko Aalto-yhteisössä. Tämä voidaan saavuttaa myös AYY:n yhteydessä toimivien yhdistysten avulla.

Tarkoituksena ei ole häivyttää olemassa olevia identiteettejä ja kulttuureita, vaan löytää ratkaisuja, joiden avulla kaikki jäsenet tuntisivat AYY:n omaksi ylioppilaskunnakseen oman läheisimmän identiteettinsä lisäksi.

AYY:n rooli on toimia kokoajana, joka tuo erilaiset järjestöt, opiskelijat ja heidän toimintansa yhteen. Esimerkiksi kokoavien elinten (mm. edunvalvonnan johtoryhmä, opintoneuvosto ja neuvosto) toimintaa voitaisiin kehittää palvelemaan kaikkia yhteisön jäseniä.

Mielikuvat yhteenkuuluvuudesta ja aaltolaisuudesta rakentuvat pitkälti brändin kautta. On tärkeää luoda brändi, joka tukee näitä tavoitteita. Brändiä tulee samalla tarkastella sen erilaisista käyttötarpeista eri tilanteissa.

  1. AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana

AYY:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta on tärkeää kehittää tulevaisuudessa ja se rakentuu kahdesta tavoitteesta.

Ensimmäinen tavoite on vahvistaa AYY:n roolia kasvattajana; AYY:n tulisi kasvattaa opiskelijoita kiinnostuneiksi yhteiskunnallisista asioista ja antaa heille työkaluja toimia vaikuttajina yhteiskunnassa. Yhteiskunnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneiden opiskelijoiden avulla AYY on, suoraan ja epäsuorasti, entistä vaikuttavampi.

Toinen tavoite on AYY:n vaikuttavuuden parantaminen niihin järjestöihin ja tahoihin, jotka ovat AYY:n kannalta oleellisia, mutta joita kohtaan suhteet voisivat olla parempia ja vaikuttavampia.

Esimerkki tällaisesta tahosta ovat Aalto-yliopiston alumnit, jotka ovat vaikuttavissa tehtävissä esimerkiksi elinkeinoelämässä tai politiikassa. Läheisimmillä alumnisuhteilla AYY voi saada oleellisia kontakteja ja tietoa ja täten parantaa omaa vaikuttavuuttaan.

Toisaalta asuntopolitiikka- ja kuntavaikuttaminen ovat kampuskehityksen kannalta oleellisia seuraavina vuosina. Myös hyvillä suhteilla korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö AKAVA:an voidaan vaikuttaa valmistuvien kannalta merkittävästi.

Mikko Latva-Käyrä
(etunimi.sukunimi@ayy.fi)

Terveisiä kampuskopista!

torstai, huhtikuu 14th, 2016

IMG_1173Kampussektorin hallitustyöskentely on usein aika liikkuvaista toimintaa. Etenkin omat salkkuni kampuskehitys, kuntavaikuttaminen ja yliopiston tilat vievät minut välillä eri puolille pääkaupunkiseutua, vaikka ehkä eniten tulee kulutettua eri kokoushuoneiden penkkejä. Kampuskopissakin ehtii silti istua ja hoitaa maileja ja todo-listan tehtäviä, kuten tällaisia blogimerkintöjä. Seuraavaksi kerron teille, mitä olen kevään aikana tehnyt.

Kevään suuret puheenaiheet ovat olleet kevään 2017 kuntavaalit, pääkaupunkiseudun yleinen opiskelijamyönteinen kehitys, yliopiston kampusstrategia, opiskelija-asumisen parkkipaikkanormi, Otakaaren virallisen kaavoitusprosessin käynnistyminen, opiskelijakeskus, AYY:n kiinteistöstrategia, kampuskehityksestä viestiminen opiskelijoille ja yhdistyksille sekä uuden kampusjaoston toiminnan starttaaminen. Osa näistä on Joonan hallitusohjelmaprojekteja: opiskelijakeskus ja kiinteistöstrategia, joissa oma roolini on tuoda niihin kaupunkiin ja maanomistajiin liittyvän sidosryhmäyhteistyön näkökulma. Kampuskehityksessä kaikki projektit liittyvät jollain tapaa toisiinsa ja usein vaikkapa yliopiston kampuskehityksen ohjausryhmässä puhutaan monesta yllä mainitusta projektista lukuisten muiden yliopiston projektien rinnalla. Valitsin muutaman projektin, joita avaan alla hieman enemmän.

Tällä hetkellä koitamme kampusjaoston kampusedunvalvojien kanssa saada enemmän tietoa välittymään kampuskehityksestä yhdistyksille ja riviopiskelijoille. Erityisaseman yhdistysten (killat yms.) puheenjohtajista koostuva toimikunta Neuvosto on toivonut, että järjestettäisiin iso kaikille avoin kampuskehitys-aiheinen info-ilta, jossa pääsisi kuulemaan ja kyselemään suoraan yliopistolta mitä kampuksella oikein tapahtuu. Juttelin eilen yliopiston edustajien kanssa, jotka olivat varsin myönteisiä ajatukselle. Heidän näkemyksensä mukaan juuri viime aikoina moni ilmassa ollut palanen on loksahtanut paikoilleen ja nyt voisikin olla hyvä tilaisuus viestiä kampuksesta enemmän. Lisäksi pyrimme siihen että kaikilla EAYillä olisi kontaktit korkeakoulun tiloista vastaaviin henkilöihin, joiden kanssa oman linjan opiskelijoisita ja omaa yhdistystä koskevista tilahuolista on järkevintä jutella. Kolmantena pyrimme selvittämään yliopiston kanssa, mikä olisi hyvä malli lähettää säännöllisiä infoviestejä siitä, mitä kampukseen liittyviä projekteja kulloinkin on valmistelussa, jotta yhdistykset myös tietäisivät, missä kannattaisi olla kehitystyössä mukana.

Kuntavaaleihin valmistautumisen yhteydessä mietimme, kuinka saisimme opiskelijoita asettumaan ehdolle ja äänestämään ensi keväänä. Alkuvuodesta kirjatut hallitusohjelmaprojektit etenevät hyvässä järjestyksessä: edari käsittelee AYY:n kuntavaalitavoitteet toukokuussa ja valtuustokierros on käynnissä. Nyt on tavattu jo vihreitä, kokoomusta ja demareita ja RKP:n vierailu on jo kalenterissa. Seuraavana projektina laaditaan viestintäsuunnitelma syksylle ja keväälle. Miksi sitten teemme tätä ja miksi kuntavaikuttaminen on tärkeää? Se millaisella kampuksella ja millaisessa kaupungissa AYY:n opiskelijat opiskelevat ja asuvat tulevaisuudessa määrittyy monen tahon kautta kulkevien prosessien kautta. Asiaa voidaan tarkastella vaikkapa yksittäisen AYY:n asuntohankkeen kohdalla. Jotta esimerkiksi Otakaaren asunnot saadaan rakennettua, on läpi pitänyt mennä sen mahdollistava kaava sekä kustannuksiin huomattavasti vaikuttava alempi parkkipaikkanormi. Maankäytön suunnittelun taustalla vaikuttavat poliittinen päätöksenteko, virkamiesvalmistelu sekä alueen osallisten kuten opiskelijoiden ja etenkin Espoossa maanomistajien tahto. Tontin omistavat yliopisto ja Senaattikiinteistöt, joiden myötämielisyys projektille on ollut tärkeää, jotta sitä on virkamiestasolla edistetty. Loppukädessä kaavahankkeen toteutuminen ja erityisesti parkkipaikkanormin alentaminen on kuitenkin poliittinen päätös, jonka tekijät valitaan neljän vuoden välein kuntavaaleissa. Edullinen opiskelija-asuminen on AYY:n tehokkain keino parantaa opiskelijoiden toimeentuloa. Voit siis jo nyt luvata itsellesi ja tulevaisuuden opiskelijoille että aiot äänestää! Lupaan myös omalta kohdaltani keksiä ja edistää vielä kaikenlaisia ideoita, joilla kunnallispolitiikka tulisi lähemmäs opiskelijoita 😀

 

Kehysriihi ja opintotuki – kuinka kävi?

perjantai, huhtikuu 8th, 2016

Hallituksen opintotukeen kohdistamat, vielä toteutumattomat, opintotukileikkaukset ovat vielä tuoreessa muistissa. Viime keväänä päätettiin leikata opintotukimenoja 150 miljoonalla eurolla. Selvitysmies Uusitalo julkaisi nyt maaliskuussa ehdotuksensa leikkausten toteuttamiseen. Opiskelijat osoittivat sankoin joukoin mieltä opintotukileikkauksia vastaan. Kehysriihessä 5.4., jossa päätettiin kehykset valtion taloudelle vuosille 2017-2020, todettiin että koulutuksesta ei leikata lisää, mutta jo päätettyjä leikkauksia ei peruta. Opintuesta saatiin kehysriihestä yllättävänkin tarkkaa tietoa. Opiskelijoille tarjottiin pieniä myönnytyksiä opintotukileikkauksiin, mutta leikkauksia ei peruta. Torjuntavoitosta ei voi puhua, sillä edelleen leikataan ja rankalla kädellä noin 122 miljoonaa euroa. Mutta miltä opintotuen osalta näyttää nyt?

Opintotukileikkaukset tulevat kehysriihen perusteella mukailemaan Uusitalon raportin ehdotuksia. Opintorahan taso lasketaan samaksi toisen asteen opintorahan kanssa eli noin 250 euroon kuukaudessa. Opintolainan valtiontakaus nousee 650 euroon kuukaudessa ja ulkomailla opiskeleville 800 euroon. Opintotuen kokonaismäärä kasvaa 1100 euroon kuukaudessa ja ulkomailla opiskeleville 1260 euroon. Opintolainahyvitys tulee säilymään taloudellisten reunaehtojen puitteissa, mutta käytännössä pienemään.

Pienet lievennykset Uusitalon opintotukileikkausehdotuksiin ovat laiha lohtu, kun leikkaus on edelleen valtava. Opintotukikuukausia on käytössä jatkossa yhteensä 54 nykyisten 64 sijaan. ”Normaaliin” 300 opintopisteen tutkintoon on käytössä 48 tukikuukautta raportissa ehdotettujen 45 sijaan. Nykyisestä 50 tukikuukaudesta leikataan kuitenkin pois kaksi tukikuukautta. Opintopisteiden suoritusvaatimus säilyy viidessä opintopisteessä eikä nouse kuuteen opintopisteeseen tukikuukautta kohden, kuten raportissa ehdotettiin. Opintotuen takaisinperinnän 15 % korko maltillistetaan 7,5 %:iin.

Kuultiin kehysriihestä myös positiivista. Opiskelijoiden siirtoa yleisen asumistuen piiriin aletaan valmistella. Nykyään opiskelijat ovat opintotuen asumislisän piirissä, joka ei huomio paikkakuntakohtaisia eroja asumisen hinnassa, ja joka etenkin pääkaupunkiseudulla kattaa vuokrakustannukset monesti heikosti. Jos opiskelijoiden siirrosta yleiseen asumistukeen tulee lisäkustannuksia, katetaan ne Sosiaali­­- ja terveysministeriön hallinnonalalta. Ulkomailla opiskelevat säilyvät edelleen opintotuen asumislisän piirissä, sillä yleistä asumistukea voi saada vain Suomessa asuva.

Kehysriihen lisäksi opintotuesta keskusteltiin keskiviikkona 6.4. eduskunnassa, jossa käsiteltiin opposition esittämää välikysymystä koulutusleikkauksista ja opintotukileikkausten perumista. Keskustelussa korostettiin vaalien aikaisia lupauksia olla leikkaamatta koulutuksesta, korkeakoulutuksen merkitystä ja kohtuuttomia opintotukileikkauksia.

All in all pieniä lievennyksiä opintotukileikkauksiin tuli, mutta leikkauksia ei peruttu. Yleiseen asumistukeen siirtyminen on hieno homma. Kokonaisuudessaan opiskelijana ja opiskelijoiden edunvalvojana, on mahdoton olla tyytyväinen.

Elli-Noora Kaurila, edunvalvonta-asiantuntija

Beginning of a New Era

tiistai, huhtikuu 5th, 2016

Dear student,

It has definitely been the year of the new century for the 105-year-old School of Business.

Aalto University announced today to move all the main operations, including master’s students, academic personnel and other faculty in Töölö, to Otaniemi. The new facilities of the School of Business are told to be decided in Summer. BScBA Programme continues in Mikkeli.

AYY promotes multidisciplinary studies and students’ encounters from different backgrounds. “I am thrilled that Aalto University is officially claiming its promise to bring everyone together” says Milja Asikainen, the Chair of the Board.

Let’s summarize the Business School community’s academic year 2015-2016. KY Entry from land, sea and air, undergraduate students’ renewed facilities in the U-wing of Undergraduate Center, KYTKY victory in the AYY representative council elections, the end of the property dispute and the latest news have all shaped the future of the business students.

And we have already seen some results. In KY’s updated strategy, one of the core elements is to proactively connect Aalto students with different backgrounds. As a part of the brand development, the representative council of KY is deciding whether to change their name to Aalto University Business Students (in Finnish Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat, currently Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat).

Considering the changes, it is no wonder, why the planning of the new student center with AYY and TF is so important for the business students. The Council discusses AYY’s participation in the project this year.

In my opinion, all this is very inspiring. The strategial projects that I am involved in suggest that Aalto students are ready to be together. Kylteris have gotten a lot of attention in the past few years, and now it is our responsibility to build the new campus and develop AYY to serve all its members.

Big day for Kauppis, even bigger for the strong and unite Aalto community!

Yours sincerely,

Joona Orpana, a business student and member of the board

This is the most valuable thing I’ve learnt at Tieto

perjantai, huhtikuu 1st, 2016
Author
Valtteri Ranta

Partnering and Business Development Trainee, Tieto

After starting as a Tieto trainee last June, I’ve had the opportunity to work broadly in different projects and with many excellent Tieto employees. During this time, I’ve learnt a ton and gained more confidence. The most valuable thing I’ve picked up at Tieto also has to do with confidence: share your ideas as soon as you can.

Quite honestly, this was something I discovered the hard way. I was supposed to review and develop a document, and then let others know what I thought. I kind of hesitated and pondered whether my thoughts were good enough. Once I was finished, the document had already been dealt with, and my work turned out to be pointless. Had shared my ideas as soon as I got them, I would have saved time and been a lot more beneficial.

That was a rather tangible example of how sharing ideas pays off when done promptly. I also believe that sharing is worthwhile when it comes to bigger, even world-changing ideas. For some reason, we are intuitively bound to mull over own our thoughts to make them better and more presentable. It’s not necessarily a bad thing, but in my experience, the feedback doesn’t always correlate with the time spent deliberating. So why wouldn’t you share your idea as soon as you can? If your concept doesn’t gain broader support, at least you didn’t waste much time. Besides, you did something valuable – you stirred up some conversation and probably brought about fresh thoughts. In return, you get feedback and new perspectives. Win-win for all.

At Tieto, we have excellent platforms for sharing ideas. The knowledge and experience of over 10,000 employees can be reached with a social intranet update or blog post. Or maybe you already know someone who could be interested in your idea. Quite possibly you’re not alone and by joining forces, you can turn your idea into a reality.

It might be difficult to break old habits. Practice helps, though. What often prevents me from presenting ideas is the fear of underachieving; however, facing the fear is the only way to relieve it. As unpleasant as it might feel, the best moment to share your idea is right now.

www.tieto.com

tieto1

Vapaaehtoisten palkitseminen

maanantai, maaliskuu 28th, 2016

Tänä vuonna yhtenä projektinani on vapaaehtoisten palkitseminen. Vapaaehtoisten tekemä työ on ylioppilaskunnalle tärkeää, mutta kunnia tästä arvokkaasta työstä jää usein huomioimatta. Vapaaehtoiset mahdollistavat tekemällään työllä lukuisia tapahtumia ja ihmisten kohtaamisia joka vuosi. Lisäksi vapaaehtoiset ovat mukana huolehtimassa opiskelijoiden eduista ja vahvistamassa AYY:n taloudellisia edellytyksiä. Vapaaehtoisten työpanos on AYY:lle korvaamatonta ja, jos kaikki teetettäisiin palkallisella työvoimalla, puhuttaisiin varmasti useista sadoista tuhansista euroista.

Vapaaehtoisena oppii myös monia taitoja, jotka antavat paremmat valmiudet työelämän haasteisiin. Vapaaehtoisena opittavat taidot voidaan jakaa karkeasti kolmeen osa-alueeseen: omaan kasvuun, sosiaalisiin taitoihin ja muihin yleisiin taitoihin. Vapaaehtoinen kokee usein oman kasvunsa itsevarmuuden lisääntymisenä sekä itseluottamuksen kasvuna. Sosiaaliset taidot kuten toisten huomioiminen, vuorovaikutustaidot sekä vastuun kantaminen ovat taitoja, jotka karttuvat tilanteiden ja kokemusten myötä vapaaehtoisena. Muita yleisiä taitoja ovat esimerkiksi johtamis- ja ryhmätyöskentelytaidot sekä kyky toimia muuttuvissa tilanteissa. Näitä taitoja harvoin opitaan koulun penkillä vaan ne kehittyvät hiljalleen kokemusten kautta. Viereisessä kaaviossa on esitelty laajemmin taitoja, joita vapaaehtoisena voi oppia. [1,2]

Picture1

Samalla kilpailu työpaikoista on kovaa ja pelkällä tutkinnolla ja hyvillä arvosanoilla ei välttämättä pärjää. Työpaikka vaatii usein jotain muista hakijoista poikkeavia kokemuksia tai taitoja, jotka ovat kehittyneet opintojen ulkopuolella. Vapaaehtoisena toimiminen voi olla keino, jolla erottuu muiden hakijoiden joukosta.

Vapaaehtoistoiminta on tärkeää yhteisössämme. Vapaaehtoisten palkitsemisprojektin tavoitteena on parantaa vapaaehtoisuuden arvostusta sekä palkita vapaaehtoisuudesta. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen vapaaehtoisesta toiminnassa saaduista kyvyistä on Aallossa lapsenkengissään, ja asenteet sitä kohtaan vaihtelevat korkeakouluittain huomattavasti.

Aalto-yliopiston akateemisen komitean yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta:
Tutkintoon soveltuvaa osaamista voi syntyä eri tavoin myös opintojen ulkopuolella, esimerkiksi luottamustoimissa. Yliopiston on mahdollista määrätä muuta osaamista tarkemmin siitä osaamisesta, joka syntyy yliopiston omassa toiminnassa. Ylioppilaskunnassa, taikka korkeakoulujen tai yliopiston hallintoelimissä aktiivisesti suoritetusta luottamustoimesta, joka on kestänyt vähintään vuoden, voidaan hyväksilukea suorituksia tutkintoon korkeakoulun päätöksen mukaan. [3]

Olemme myös jäljessä muista yliopistoista. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa luottamustehtävistä ja järjestötoiminnasta voi saada jopa 10 opintopistettä [4]. Lisäksi Tampereen yliopistossa (max 10 op), Jyväskylän yliopistossa (max 8 op) sekä monissa muissa on mahdollisuus luottamustehtävien hyväksilukemiseen [5,6].

Valmiudet ovat jo olemassa yliopistossamme, mutta käytänteet vaihtelevat korkeakouluittan ja joistakin ne puuttuvat täysin. Tänä vuonna projektimme tavoitteena on selvittää vapaaehtoistoiminnasta opintopisteiden kirjaamisen ongelmakohtia sekä ratkoa näitä yhteistyössä yliopiston kanssa. Tavoitteena on kehittää käytänteitä ja luoda tasapuoliset puitteet jokaiselle opiskelijalle korkeakoulusta riippumatta. Lisäksi aiomme antaa AYY:n vapaaehtoisille todistuksen osaamisesta ja opituista taidoista.

 

Terveisin,
Joanna Haahti
Hallituksen jäsen: kulttuuri, vapaaehtoiset ja viestintä

 

Lähteet:

[1] Korkeakoulutuksesta työelämään: Työhön sijoittuminen ja työelämävalmiudet kaupan ja tekniikan alalla: https://www.aarresaari.net/file.php?fid=49

[2] Partio ja 4h nuorten kasvatus- ja oppiminympäristönä: http://www.partio.fi/sites/partio.fi/files/uploads/Opinnaytetyot/partio_ja_4h_nuorten_kasvatus-_ja_oppimisymparistona.pdf

[3] Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta kohta 2.2: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3774399

[4] Helsingin yliopisto: http://hyy.helsinki.fi/fi/j%C3%A4rjest%C3%B6t/hyyn-j%C3%A4rjest%C3%B6t/opintopisteit%C3%A4-j%C3%A4rjest%C3%B6toiminnasta

[5] Tampereen yliopisto: https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=9197&idx=3&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2015

[6] Jyväskylän yliopisto: https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/opetussuunnitelmat/opintopisteet-luottamustoimista/luottamustoimistasaatavatopintopisteet

 

Yrityssuhdejaostosta päivää!

keskiviikko, maaliskuu 23rd, 2016

Heipä hei, ajattelin kertoa teille vähän yrityssuhteista.Yrppälogo AYY:n omat yrityssuhteet ovat ehkä olleet hieman piilossa ja taka-alalla viime vuodet, mutta haluamme nostaa profiiliamme kohisten, sillä kaikille ei ehkä ole selvää, mitä oikeasti teemme. Päällimmäisenä kaikessa toiminnassamme on rennon ammattimainen ote siinä. Turha tiukkapipoisuus ei kuulu vapaaehtoishommiin, ja myös asiakastapaamisissa on hyvä olla pilkettä silmäkulmassa.

Olemme startanneet vuotemme erilaisine vauhdikkaine workshopeineen ja uusmyynteineen, ja nyt onkin hyvä hetki hieman kertoa, mitä AYY:n yrityssuhdesektorilla tehdään ja mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu. Tarkoituksemme on yrppäjaostossa tuoda yrityksiä lähemmäs kaikkia opiskelijoita parantaen näin työllistymismahdollisuuksia kaikille opiskelijoillemme. Toisena tavoitteena on kerätä varoja siinä samalla ylioppilaskunnallemme – kuinkas sattuikaan!

Jaostolaisena pääsee isoihin saappaisiin, sillä yhteistyöyritysten sopimusten huolehtiminen on jaoston prioriteetti – jokainen jaostolainen oUusmyynti1n oman elämänsä avainasiakaspäällikkö. Wau! Yritykset haluavat todella tehdä yhteistyötä AYY:n kanssa, koska tuntevat yhteistyön arvon. Jaostolaiset pääsevätkin heti ensimmäisenä mukaan tapaamisiin, kahvittelemaan yritysedustajien kanssa ja suunnittelemaan sopimuksien tulevaisuutta.

Toinen asia, mitä erityisesti tänä vuonna teemme, on workshopailu. Kehitämme nykyisiä konsepteja entistä ehommiksi ja suunnittelemme, miten saamme kaiken irti tapahtumistamme kaikkia hyödyttävällä tavalla. Tietyllä tapaa olemme siis konsultteja sekä yritysten että muiden vapaaehtoistoimijoiden suuntaan. Wau x2.

Kolmantena kontaktoimme uusia yrityksiä ja käymme keskustelemassa mahdollisesta yhteistyöstä AYY:n kanssa. Kahvittelu ja keskustelu niin konevalmistajien kuin liikkeenjohdon konsultointifirmojen kanssa on vain puhelinsoiton päässä. Wau x3.

Viimeisenä asiana, jota jaostona teemme, on viime vuonna jo legendaksi ja aina niin perinteiseksi muodostunut My Career in Finland – tapahtuma. Kyseessä on ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden sekä muiden KV-opiskelijoiden työllistymistapahtuma ja – messu. Yhteiskunnallisesti suuren ”aivovuodon” korjaamisen kannalta My Career in Finland onkin erittäin tärkeä pitkän aikavälin projekti. Varo vaan Slush, MCiF tulee! Wau x4.

Kaikkea tätä – ja pWorkshoppailualjon muuta – on yrppäjaosto. Jos innostuitte rennon ammattimaisesta ja asiallisesta vapaaehtoiskokemuksesta, muistakaa, että haut vapaaehtoishommiin aukeavat loppusyksystä – olkaa silloin tarkkana.

Kandikirjoittamista pakoillen,
Kalle Pirinen
Yrityssuhdejaoston puheenjohtaja
3. vsk laskentakylteri

 

 

 

AYY takes part in International Women’s Day

tiistai, maaliskuu 8th, 2016

This year a focus area at AYY is equal and accessible community. We will carry out an equality survey, which addresses various forms of equality and potential problems in their implementation. At our board programme we also have projects Introduction of accessibility tutoring, Internationalization at home for all and Valuation and rewarding of tutoring.

In addition we decided to raise awareness on different aspects of equality. As it is Women’s day the board decided to donate 750 euros to Women’s bank  and become a shareowner. Women’s banks aim is to increase sustainable entrepreneurship and livelihood in developing countries.

The International Women’s Day has been celebrated for over a century. It started as a Socialist event and has evolved to celebration for women’s social, economic, political and cultural achievements.

The United Nations celebrated International Women’s Day for the first time day 1975 and also named the day as United Nations Day for Women’s Rights and International Peace. Since 1996 the UN has given the day a theme each year, like Women and Human Rights, Women in Decision-making and A Promise is a Promise: Time for Action to End Violence Against Women. This year the theme is Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality. “We have shattered so many glass ceilings we created a carpet of shards. Now we are sweeping away the assumptions and bias of the past so women can advance across new frontiers,” says UN Secretary-General Ban Ki-moon in his message for International Women’s Day 2016.

This blog post is part of a series where AYY raises awareness of equality-relates issues on the various equality-themed days throughout the year.

 

Milja Asikainen

Chair of the board

Aalto University Student Union